DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Symbole substancji niebezpiecznych

(9 artykuł w 52 wersjach)

Rozporządzenie GHS i CLP wymaga oznakowania materiałów niebezpiecznych symbolami ujednoliconymi w Europie. Wszystkie typowe symbole materiałów niebezpiecznych GHS znajdą Państwo w naszym sklepie w formie praktycznej folii samoprzylepnej.

Filtr
 • -
Sortierung
9 z 9 produktów
Wszystko z jednego źródła!
Serwis i konserwacja

Po zakupie nie zostawimy Państwa samych. Nasi serwisanci zadbają, o to, żeby zakupiony u nas sprzęt jak najdłużej zachował swoją funkcjonalność.

Wiedza na temat symboli substancji niebezpiecznych

Ładowanie ...

Symbole materiałów niebezpiecznych GHS

Co oznacza skrót "GHS"?

W ostatnich latach w różnych krajach rozwinęły się różne systemy znakowania chemikaliów i substancji niebezpiecznych. Tak więc ta sama substancja może być sklasyfikowana w bardzo różny sposób, np. kofeina: czysta kofeina została uznana za toksyczną w Japonii, szkodliwą dla zdrowia w Australii i nieszkodliwą w Chinach. Od 2015 roku symbole substancji niebezpiecznych GHS nakazują jednolity system i oznakowanie obowiązujące na całym świecie. Dotyczy to przechowywania, transportu i bezpieczeństwa pracy z różnymi substancjami niebezpiecznymi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zareagowała na opisane powyżej problemy już w 1992 r. na konferencji w Rio de Janeiro, a w 2005 r. przedstawiła Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania (GHS). Rozporządzenie to zmieni oznakowanie i klasyfikację niebezpiecznych substancji i chemikaliów, które do tej pory różniły się w zależności od kraju.

Jakie są przepisy GHS w Europie?

W Europie system GHS implementowany został przez tzw. rozporządzenie CLP. Jednolite na całym świecie oznakowanie i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych obowiązuje od dn. 1.06.2015 r. dla wszystkich krajów.

Dyrektywy UE Rozporządzenie GHS
15 Charakterystyka niebezpieczeństwa 28 klas zagrożenia z podziałem na kategorie
7 Symbole zagrożeń 9 Piktogramy zagrożeń
Czarne symbole na pomarańczowym tle Romb o czerwonej krawędzi z czarnym symbolem na białym tle
--- Słowa sygnalizacyjne "Niebezpieczeństwo" lub "Uwaga".
Zwroty R Zwroty H (zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia)
S-frazy Zwroty P (instrukcje bezpieczeństwa)
Kryteria klasyfikacji zgodnie z dyrektywą substancjalną 67/548/EWG i dyrektywą w sprawie preparatów 1999/45/WE Kryteria klasyfikacji zgodnie z GHS-VO EG/1272/2008

Co zrobić z substancjami niebezpiecznymi ze starym oznakowaniem?

1 czerwca 2017 upłynął ostatni okres przejściowy dla oznakowań. Obecnie wszystkie niebezpieczne substancje i mieszaniny, włącznie z produktami już wprowadzonymi do obrotu i zapasami magazynowymi, muszą nosić nowe symbole GHS.

Wyjątki potwierdzają regułę

W zakładach mogą np. jeszcze pozostawać niezużyte substancje i mieszaniny oznakowane wg dyrektyw WE.

W tym przypadku nie jest koniczna zmiana etykiety ze starym oznakowaniem wg dyrektyw WE na nowe oznakowanie wg rozporządzenia CLP, jeśli nie pojawiły się żadne dodatkowe istotne informacje w związku z bezpieczeństwem. Dotyczy to w szczególności:

 • pojemników oryginalnych

 • przechowywanych próbek

 • preparatów laboratoryjnych

 • rzadko wykorzystywanych materiałów niebezpiecznych w magazynie

Jeśli ww. wyjątki mają jeszcze „stare“ oznakowanie wg dyrektyw WE, to nadal może być stosowana instrukcja eksploatacyjna z odpowiednimi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia i symbolami. Nowe oznakowanie jest jednak konieczne, jesli etykieta jest już nieczytelna albo klasyfikacja uległa zmianie wobec nowych informacji. Niedopuszczalne jest oznakowanie podwójne starymi i nowymi symbolami.

Pierwszy krok w danej sytuacji to ustalenie różnic między dotychczasową klasyfikacją i oznakowaniem, na którym opiera się istniejąca ocena zagrożeń, a nową wiedzą.

W drugim kroku należy ocenić:

 • Czy różnice między dotychczasową klasyfikacją/oznakowaniem a nową klasyfikacją/oznakowaniem są istotne? Czy też wystarczające są środki dotychczas podjęte?

 • Czy z nowej wiedzy wynikają nowe obowiązki?

 • Czy instrukcja eksploatacyjna musi być zmieniona?

 • Czy zatrudnieni muszą być niezwłocznie na nowo przeszkoleni?

 • Czy wykaz substancji niebezpiecznych musi być zaktualizowany?

Ile jest piktogramów GHS i co one zawierają?

Poniżej przedstawiono uproszczony przegląd dziewięciu symboli materiałów niebezpiecznych (piktogramów GHS). Każdy piktogram ma numer i nazwę czarnego symbolu.

 • GHS01: materiały wybuchowe
 • GHS02: materiały palne
 • GHS03: substancje utleniające
 • GHS04: gazy pod ciśnieniem
 • GHS05: substancje żrące
 • GHS06: substancje toksyczne
 • GHS07: substancje drażniące
 • GHS08: substancje niebezpieczne dla zdrowia
 • GHS09: substancje niebezpieczne dla środowiska

Ostrzeżenia o zagrożeniach i środki bezpieczeństwa

Aby oprócz symboli zagrożeń niebezpieczne substancje uzyskały także jednoznaczne określenia słowne, sformułowano jednolite wskazówki informujące o rodzaju zagrożenia i środkach ostrożności. Miało to na celu jasne pouczenie użytkownika, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z daną substancją i jakie musi przedsięwziąć kroki dla zabezpieczenia.

Dzięki oznakowaniu substancji i mieszanin odpowiednimi symbolami zagrożeń i wskazówkami (zwroty H) również osoba nie posiadająca wiedzy chemicznej może rozpoznać niebezpieczeństwa, których źródłem są dane substancje. W dalszej kolejności umieszcza się także zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H i EUH)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia nazywane są także zwrotami H (ang.: hazard statements); są to standaryzowane moduły tekstowe, których sformułowanie jest wiążące. Zwroty H sformułowane we wszystkich językach UE są zamieszczone w załączniku III do rozporządzenia CLP. Zwroty H numerowane są następująco (po pierwszej cyfrze numeru zwrotu H można już poznać rodzaj zagrożenia):

 • H2xy – zagrożenie fizyczne

 • H3xy – zagrożenie dla zdrowia

 • H4xy – zagrożenie dla środowiska

Druga i trzecia cyfra oznaczają numer bieżący. Ponieważ nie wszystkie dawne zwroty R i inne elementy oznakowania zostały włączone do systemu GHS ONZ, a w Unii Europejskiej miał być zachowany poziom ochrony, to dodane zostały europejskie zwroty H (EUH – zob. załącznik II rozporządzenia CLP). Dotyczą one właściwości fizycznych, szkodliwego wpływu na zdrowie, niektórych mieszanin podlegających przepisom szczególnym oraz środków ochrony roślin. W przeciwieństwie do zwrotów H, zwroty EUH nie są częścią klasyfikacji. Są one jednak w obrębie UE obowiązującą częścią składową oznakowania.

Przykłady:

 • H225: Skrajnie łatwopalna ciecz i pary

 • H319: Działa drażniąco na oczy

 • H370: Powoduje uszkodzenie narządów

 • EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P)

Zwroty wskazujące środki ostrożności nazywane są także zwrotami P (ang.: precautionary statements) i są wyszczególnione w załączniku IV rozporządzenia CLP w wiążącym prawnie sformułowaniu dla wszystkich języków urzędowych UE.

Zwroty P numerowane są następująco:

Podobnie jak było w przypadku zwrotów H, również zwroty P pozwalają już po numerze poznać kategorię:

 • P1xy – ogólne (przeznaczone tylko dla produktów konsumpcyjnych)

 • P2xy – zapobieganie

 • P3xy – reagowanie

 • P4xy – przechowywanie

 • P5xy – usuwanie

Druga i trzecia cyfra oznaczają numer bieżący.

Przykłady:

 • P102: Chronić przed dziećmi

 • P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy

 • P331: NIE wywoływać wymiotów

 • P403: Przechowywać w miejscu dobrze przewietrzanym

Na etykietach muszą być umieszczone teksty zwrotów H i P. Numery nie muszą być podawane. Szczególnie w przypadku substancji niebezpiecznych oznakowanych zwrotami P z kategorii „zapobieganie” DENIOS może wspomóc Państwa obszernym asortymentem ŚOI (środków ochrony indywidualnej). Zapoznajcie się Państwo z naszym asortymentem następujących produktów: myjki do oczu, ochrona dróg oddechowych, rękawice ochronne lub też kombinezony do chemikaliów.

Jak DENIOS może pomóc w prawidłowym oznakowaniu substancji niebezpiecznych

W DENIOS znajdą Państwo odpowiednie znaki, informacje i etykiety, które pomogą Państwu w prawidłowym oznakowaniu zgodnie z GHS.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00