DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Polityka prywatności

Witamy w naszym sklepie internetowym. Ochrona sfery prywatnej użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W dalszej części przedstawimy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pytania i uwagi dotyczące niniejszego dokumentu można kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych na adres privacy@denios.com lub do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych:

DENIOS Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 26

05-816 Michałowice

Tel.: +48 22 279 40 00

E-Mail: info@denios.pl

Tutaj można znaleźć oddzielną politykę prywatności dotyczącą korzystania z usług IoT.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników dzieli się na dwie kategorie:

1. W celu realizacji umowy i w celu reklamowym, np. przesyłanie biuletynów lub mailingu, przetwarzamy wszystkie niezbędne dane. Zewnętrzni usługodawcy włączeni w proces realizacji umowy, np. firmy logistyczne lub firmy świadczące usługi płatnicze, otrzymują dane użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

2. Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie dochodzi do wymiany różnych informacji między urządzeniem końcowym użytkownika, a naszym serwerem i mogą to być także dane osobowe. Gromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub wyświetlania reklam w przeglądarce użytkownika.

W tym rozdziale można dowiedzieć się więcej na temat celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych, uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich oraz kategorii odbiorców.

Gromadzenie i wykorzystanie danych w celu realizacji umowy oraz przy otwieraniu konta klienta

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy i otwarcia konta klienta, gdy zostaną nam one dobrowolnie udostępnione w ramach zamówienia, przy nawiązaniu kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną) lub przy otwieraniu konta klienta. Z poszczególnych formularzy do wprowadzania danych wynika, jakie dane są gromadzone.

Generalnie chodzi o następujące dane:

imię i nazwisko

adres na fakturze i adres dostawy

adres e-mail

dane do faktury i płatności

ew. data urodzenia

ew. numer telefonu

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy stanowi art. 6 ust. 1 litera b RODO. Aby móc wykorzystywać adres e-mail użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera c RODO, przesyłamy mu e-mail z prośbą o potwierdzenie. O ile nie wykorzystujemy danych kontaktowych użytkownika do celów reklamowych, wolno nam przechowywać dane gromadzone w celu realizacji umowy do momentu wygaśnięcia ustawowych lub potencjalnych umownych praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje dotyczące stosunku umownego niezbędne z punktu widzenia prawa handlowego i podatkowego przez okres nakazany ustawowo. W tym okresie (zazwyczaj dziesięć lat od zakończenia umowy) dane przetwarza się ponownie wyłącznie w przypadku kontroli ze strony administracji finansowej.

Założenie konta klienta jest dobrowolne i następuje w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a RODO. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć i zmienić dane zapisane na swoim koncie klienta.

Poza tym w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży niezbędne jest przetwarzanie następujących danych:

Płatność kartą kredytową

Oferujemy również płatność kartą kredytową (VISA, MasterCard). Płatności kartą kredytową są przetwarzane przez Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg. Szczegóły płatności są przesyłane na serwer Unzer GmbH za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https. Dane Twojej karty kredytowej są przetwarzane przez Unzer GmbH zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa. Nie mamy dostępu do tych danych, ponieważ są one wykorzystywane wyłącznie do sprawnego przetwarzania płatności. Dane karty kredytowej są częściowo anonimizowane i przetwarzane za pomocą identyfikatorów płatności, aby nie można było wyciągnąć wniosków na temat danych osobowych. Oświadczenie o ochronie danych Unzer można znaleźć tutaj: https://www.unzer.com/en/datenschutz/

Przekazywanie danych w celu wykonania umowy, ustalenia tożsamości i wiarygodności kredytowej

W celu wykonania umowy przekazujemy adres e-mail i ew. numer telefonu użytkownika współpracującej z nami firmie logistycznej, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W celu obsługi płatności przekazujemy niezbędne dane płatnicze do banku obsługującego płatność i ew. do współpracującego z nami dostawcy usług płatniczych, lub do wybranej przez użytkownika w procesie składania zamówienia instytucji płatniczej.

W razie konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i f RODO weryfikujemy tożsamość użytkownika, zasięgając informacji u usługodawców. Upoważnienie do tego wynika z ochrony tożsamości użytkownika i chęci uniknięcia prób oszustwa. Okoliczności i wynik naszego zapytania zostaną zapisane na koncie klienta lub koncie gościa na czas trwania stosunku umownego.

Kontrola wiarygodności kredytowej i ocena punktowa

O ile występujemy ze świadczeniem wcześniejszym, np. przy zakupie na fakturę, zastrzegamy sobie prawo, w celu ochrony naszego uprawnionego interesu, do uzyskania informacji o tożsamości i wiarygodności kredytowej od specjalizujących się w tym zakresie przedsiębiorstw usługowych (wywiadownie gospodarcze). W tym celu przekazujemy dane osobowe użytkowników niezbędne do kontroli wiarygodności kredytowej następującemu przedsiębiorstwu:

Krajowy Rejestr Długów

Biuro Informacji Gospodarczej SA

Danuty Siedzikówny 12

51-214 Wrocław

Informacja o wiarygodności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych, a do których obliczenia wykorzystywane są między innymi dane adresowe. Uzyskane informacje na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania płatności wykorzystujemy do rozważnej decyzji o zawarciu, przeprowadzeniu lub zakończeniu stosunku umownego. Podlegający ochronie interes użytkownika jest uwzględniany zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

Podstawę prawną przekazania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych na podstawie powyższych przepisów może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do reprezentowania uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub osób trzecich i nie przeważają interesy związane z prawami i wolnościami podstawowymi osób, które wymagają ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celach reklamowych. Okres przechowywania danych osobowych do celów reklamowych jest uzależniony od tego, czy przechowywanie jest konieczne do wysyłania treści reklamowych. Kierujemy się zasadą, według której usuwamy dane najpóźniej po dwóch latach od ostatniego wykorzystania ich w celach reklamowych.

Własne cele reklamowe i cele reklamowe osób trzecich

Po zawarciu umowy z nami lub zamówieniu materiałów reklamowych traktujemy użytkownika jako klienta lub interesanta. W takich przypadkach przetwarzamy dane pocztowe użytkownika, aby dostarczyć mu drogą pocztową informacje o nowych produktach i usługach. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych pocztowych użytkowników, w ramach naszych uzasadnionych interesów, starannie wybranym partnerom umownym z branży handlu wysyłkowego, telekomunikacji i oferentom podobnych produktów, aby i oni mogli informować użytkowników o swoich produktach.

Reklama odpowiadająca zainteresowaniom

Aby przesyłać użytkownikom tylko takie informacje reklamowe, które ich interesują, kategoryzujemy i uzupełniamy profile klientów o dalsze informacje. W tym celu korzystamy zarówno z informacji statystycznych, jak i z informacji dotyczących użytkowników (np. dane podstawowe profilu klienta). Cel to dostarczanie użytkownikom reklam dostosowanych do ich faktycznych lub zakładanych potrzeb i nienaprzykrzanie się im niepotrzebną reklamą.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych w wymienionych wyżej celach użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie, oddzielnie dla danego kanału komunikacji wnieść sprzeciw ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą na adres podany w punkcie 2.

W przypadku wniesienia sprzeciwu dany adres kontaktowy zostanie zablokowany dla dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach po wpłynięciu sprzeciwu może jeszcze nastąpić wysyłka materiałów reklamowych. Jest to uwarunkowane technicznie okresem potrzebnym na przygotowanie ogłoszeń reklamowych i nie oznacza, że nie wprowadziliśmy w życie sprzeciwu użytkownika.

Wykorzystanie danych przy zamawianiu elektronicznego biuletynu informacyjnego

W przypadku zamówienia biuletynu informacyjnego przy użyciu metody double opt-in wykorzystujemy niezbędne do tego celu lub przekazane osobno przez użytkownika dane, aby regularnie przesyłać nasz biuletyn. W przypadku double opt-in przesyłamy użytkownikowi, który w polu rejestracji podał swój adres e-mail, link do potwierdzenia. Po kliknięciu linka adres e-mail użytkownika zostaje dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie adresu e-mail użytkownika następuje w oparciu o zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Rezygnacja z biuletynu jest możliwa w każdej chwili i może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości na adres podany w stopce lub przy użyciu linka znajdującego się na końcu każdego biuletynu.

Wykorzystanie danych do celów reklamy e-mail bez zamawiania biuletynu i prawo do sprzeciwu

W przypadku gdy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi otrzymaliśmy adres e-mail użytkownika i użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec wykorzystywania swojego adresu e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania e-mailem w ramach naszych uzasadnionych interesów ofert dotyczących podobnych produktów z naszego asortymentu. Przetwarzanie adresu e-mail użytkownika następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystywania swojego adresu e-mail, przesyłając wiadomość na adres podany w stopce lub korzystając z linka znajdującego się na końcu biuletynu.

Śledzenie newslettera

Pragniemy zwrócić uwagę, że zbieramy dane na temat zachowania czytelników naszego elektronicznego newslettera. Dzięki tak uzyskanym danym tworzymy profil użytkownika, aby dostosować newsletter indywidualnie do jego zainteresowań. Kiedy czytają Państwo newsletter, rejestrujemy, które linki są w nim uruchamiane i na tej podstawie wyciągamy wnioski na temat Państwa osobistych zainteresowań. Dane te wiążemy z działaniami podejmowanymi przez Państwa w naszym serwisie internetowym. Celem tego przetwarzania jest poprawa jakości newslettera i optymalizacja naszych ofert. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Czas przechowywania danych

Dane i informacje zebrane przy użyciu funkcji śledzenia są anonimizowane po rezygnacji z newslettera lub odwołaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie. Dane uzyskane przy zgłoszeniu (adres e-mail i dobrowolne dane) są usuwane z naszego pliku odbiorców newslettera.

Technologie internetowe

Stosowanie plików cookie

Aby uatrakcyjnić wygląd naszej witryny internetowej i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, używamy na różnych stronach tzw. plików cookie. Jeżeli przy pomocy plików cookie następuje przetwarzanie danych osobowych, odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes dotyczący optymalizacji strony internetowej należy postrzegać jako uzasadniony w myśl wymienionej wyżej podstawy prawnej. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze użytkownika. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika (tzw. ciasteczka sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy następnej wizycie (ciasteczka trwałe). Użytkownik może dokonać ustawień swojej przeglądarki, tak aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze. W przypadku braku akceptacji zapisywania plików cookie nasza witryna może działać w ograniczonym zakresie.

Po wniesieniu sprzeciwu przez użytkownika w jego urządzeniu zapisywany jest plik opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć link.

Otwórz ustawienia plików cookie

Przypomnienie o ocenie przez Trusted Shops

Jeżeli użytkownik podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu w wyraźny sposób wyraził na to zgodę, zaznaczając odpowiedni przycisk wyboru lub klikając przewidziany do tego celu przycisk (Oceń później), przekazujemy adres e-mail użytkownika w celu przypomnienia o dokonaniu oceny zamówienia firmie Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), aby mogła ona za pośrednictwem e-maila przypomnieć użytkownikowi o możliwości dokonania oceny. Zgodę można w każdej chwili odwołać, przesyłając wiadomość na podany niżej adres lub bezpośrednio do Trusted Shops.

Google Analytics

W celu odpowiedniej konfiguracji i ciągłej optymalizacji naszych stron na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO korzystamy z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. („Google”). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i korzysta się z plików cookie. Generowane przez plik cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, takie jak

typ/wersja przeglądarki,

stosowany system operacyjny,

odnośnik URL (odwiedzona wcześniej strona),

nazwa komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

czas zegarowy zapytania,

są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te wykorzystuje się do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i odpowiedniej konfiguracji naszych stron internetowych. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie dokonują przetwarzania tych danych na zlecenie. Adres IP użytkownika w żadnym razie nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Adresy IP zostaną zanonimizowane, co uniemożliwi przyporządkowanie (tzw. maskowanie adresów IP).

Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie przy pomocy odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji witryny. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując ten dodatek do przeglądarki. Oprócz dodatku do przeglądarki gromadzenie danych przez Google Analytics (zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych) można również uniemożliwić, klikając ten link:

Wyłącz śledzenie

Zostanie ustawiony plik opt-out, który uniemożliwi zbieranie danych podczas wizyt na tej stronie internetowej. Plik opt-out będzie dotyczyć tylko tej przeglądarki i tylko naszej strony internetowej oraz zostanie zapisany na urządzeniu użytkownika. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie ustawić plik opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Zastosowanie technologii firmy econda do analizy internetowej

W celu analizy strony internetowej na niniejszej stronie internetowej przy pomocy technologii firmy econda GmbH (www.econda.de) automatycznie gromadzi i przechowuje się dane, z których przy użyciu pseudonimów tworzy się profile użytkowników. W ten sposób dbamy o nasze przeważające uzasadnione interesy dotyczące zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty. W tym celu można korzystać z plików cookie. Bez wyrażonej oddzielnie wyraźnej zgody nie następuje łączenie pseudonimizowanych profili użytkowników z danymi osobowymi dotyczącymi osoby znajdującej się pod pseudonimem. Użytkownik może w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych, klikając ten link:

Wyłącz śledzenie

Po wniesieniu sprzeciwu przez użytkownika w jego urządzeniu zapisywany jest plik opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć link.

Targeting

Wymienione poniżej i stosowane przez nas działania targetingowe są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odnośnie do tych działań zapewniamy, że na urządzeniach użytkowników wyświetlają się tylko takie reklamy, które odpowiadają ich faktycznym lub zakładanym zainteresowaniom. Także w naszym interesie jest to, aby nie naprzykrzać się użytkownikom wyświetlaniem nieinteresujących ich reklam.

On-site targeting

Na naszej stronie internetowej gromadzi i analizuje się informacje z wykorzystaniem plików cookie w celu optymalizacji wyświetlania reklam. Informacje te zawierają np. dane na temat produktów z naszej oferty, którymi interesował się użytkownik. Gromadzenie i analiza odbywa się wyłącznie z użyciem pseudonimizacji, co uniemożliwia zidentyfikowanie użytkownika. Nie następuje łączenie informacji z danymi osobowymi użytkownika. Na podstawie tych informacji możemy wyświetlać na naszej stronie oferty dostosowane do zainteresowań użytkownika w oparciu o jego dotychczasową aktywność. Plik cookie zostanie automatycznie usunięty po 30 dniach.

Retargeting

Ponadto korzystamy z technologii retargetingu Google AdWords. Dzięki temu możemy w bardziej interesujący sposób dostosować naszą ofertę internetową do potrzeb użytkowników. W tym celu wykorzystuje się plik cookie, dzięki któremu gromadzi się dane na temat zainteresowań z użyciem pseudonimów. Na podstawie tych informacji na stronach internetowych naszych partnerów są wyświetlane reklamy naszych ofert dostosowane do zainteresowań użytkownika. Nie przechowuje się żadnych danych osobowych oraz nie łączy się żadnych profili użytkowników z danymi osobowymi użytkownika. Plik cookie jest przechowywany przez okres 30 dni, a następnie zostaje automatycznie usunięty.

Możliwość wniesienia sprzeciwu/możliwość opt-out

Oprócz przedstawionych metod dezaktywacji można wyłączyć opisane technologie targetingu także poprzez dokonanie odpowiednich ustawień plików cookie w przeglądarce. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia reklam bazujących na preferencjach przy pomocy dostępnego tutaj menedżera preferencji.

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z API Google Maps do wyświetlania map i automatycznego uzupełniania w celu wygodnego wprowadzania adresu w ramach indywidualnego opisu dojazdu. Google Maps jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland. Więcej informacji jest dostępnych w Polityce prywatności Google Maps.

Oświadczenie o ochronie danych dla Google reCAPTCHA

Aby zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy, w niektórych wypadkach wykorzystujemy usługę reCAPTCHA firmy Google Inc. Jej celem jest rozróżnienie, czy dane zostały wprowadzone przez osobę fizyczną, czy wskutek nadużycia przez system maszynowego lub zautomatyzowanego przetwarzania. Usługa obejmuje wysyłkę do Google adresu IP i, w razie potrzeby, innych danych wymaganych przez Google w celu świadczenia usługi reCAPTCHA. W tym zakresie obowiązuje Polityka prywatności Google Inc. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Google Inc. dostępnych jest na stronie www.google.de/intl/de/privacy lub www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Analiza przez WiredMinds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli dostarczaną przez WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W związku z tym przetwarzany jest adres IP odwiedzającego. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu gromadzenia informacji firmowych, takich jak na przykład nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wyłączone z dalszego przetwarzania za pomocą białej listy. W żadnym wypadku adres IP nie jest przechowywany w LeadLab. Przetwarzając dane, kierujemy się przede wszystkim ochroną praw osób fizycznych. Nasz interes w przetwarzaniu danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W żadnym momencie nie można wyciągać wniosków na podstawie zebranych danych dotyczących możliwej do zidentyfikowania osoby. WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia anonimowych profili użytkowania dotyczących zachowania podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane uzyskane w tym procesie nie służą do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Linki do serwisów Facebook, Twitter

Nasze linki oferują możliwość połączenia do naszych stron internetowych w serwisach Facebook, Twitter.

Funkcja przekazuje dane osobowe użytkownika tylko po świadomym kliknięciu przez niego tego przycisku. Nie chodzi tutaj o tzw. „Social Plugin”. Wymiana danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik świadomie użyje tej funkcji. Nie mamy wpływu na zakres danych przetwarzanych przez Facebooka.

Wtyczki Youtube Video

Niniejsza strona internetowa zawiera treści podmiotów trzecich. Treści te udostępnia Google Inc. („Operator”).

Youtube jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland („Google”).

W przypadku filmów Youtube zintegrowanych z naszą stroną włączono rozszerzone ustawienia ochrony danych. Oznacza to, że Youtube nie może gromadzić ani przechowywać informacji o użytkownikach odwiedzających stronę, chyba że użytkownicy odtworzą film.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Operatora, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach firmy Google na temat ochrony danych osobowych pod adresem Google policy.

Odbiorcy spoza UE

Z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przedstawionych w rubrykach Technologie internetowe i Wtyczki mediów społecznościowych nie przekazujemy danych użytkowników odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wymienione wcześniej przypadki przetwarzania danych wiążą się z przesyłaniem danych na serwery dostawców technologii trackingowych i targetingowych, z usług których korzystamy. Serwery te znajdują się w USA.Transmisja danych opiera się na tzw. standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.

Prawa użytkownika

Oprócz prawa do odwołania wyrażonej zgody w przypadku spełnienia odpowiednich wymogów prawnych użytkownikowi przysługują jeszcze następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych u nas zgodnie z art. 15 RODO. Użytkownik może zasięgać informacji zwłaszcza na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniane są jego dane, planowanego okresu przechowywania, pochodzenia danych, jeżeli nie pochodzą bezpośrednio od niego.

prawo do poprawiania błędnych lub wymagających uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,

prawo do usunięcia swoich danych przechowywanych u nas zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie obowiązują ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne obowiązki ustawowe lub prawa dotyczące dalszego przechowywania,

prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO, jeżeli użytkownik zakwestionuje poprawność danych, przetwarzanie danych okaże się niezgodne z prawem, ale użytkownik odmówi ich usunięcia; administrator nie potrzebuje już danych, ale użytkownik potrzebuje ich do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszalności danych zgodnie z art. 20 RODO, tzn. prawo do otrzymania wybranych przechowywanych u nas danych użytkownika w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie lub przekazania ich innemu administratorowi,

prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym. Zazwyczaj można zwrócić się w tym celu do organu nadzorczego w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z warunkami art. 21 ust. 1 RODO można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dotyczy to przetwarzanie.

Wymienione wyżej ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Inaczej niż w przypadku szczególnego prawa do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach reklamowych zgodnie z RODO mamy obowiązek realizacji ogólnego sprzeciwu wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik poda powody o nadrzędnym znaczeniu (np. potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia). Ponadto istnieje możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego właściwego dla nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przekazywane osobiście przez użytkownika, w tym dane płatnicze, są przesyłane z wykorzystaniem powszechnie znanego i bezpiecznego standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL to bezpieczny i sprawdzony standard używany np. w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie SSL można rozpoznać między innymi po literze „s” dołączonej do „http” (czyli ...) na pasku adresu przeglądarki lub po symbolu klucza w dolnej części przeglądarki.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników przed manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00