DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Ochrona danych osobowych

DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH

1. Wstęp

Przedstawiając poniższe informacje pragniemy Państwu jako „osobie, której dane dotyczą” dostarczyć ogólnej orientacji, jak Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz jakie prawa przysługują Państwu na mocy ustaw o ochronie danych. Korzystanie z naszych stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez wprowadzania danych osobowych. Jeśli jednak chcieliby Państwo przez naszą stronę internetową skorzystać z usług specjalnych naszego przedsiębiorstwa, to przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a brak dla niego podstawy prawnej, generalnie zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, jak np. Państwa nazwisko, adres pocztowy lub mailowy, dokonuje się zawsze w zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także zgodnie z obowiązującymi dla DENIOS SE krajowymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza deklaracja o ochronie danych ma na celu poinformowanie Państwa o zakresie i przeznaczeniu pobieranych przez nas, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić możliwie pełną ochronę danych osobowych wprowadzanych przez tę stronę internetową. Pomimo to internetowa transmisja danych może zasadniczo wykazywać luki w zabezpieczeniu, co nie pozwala na zagwarantowanie absolutnej ochrony. Z tego względu mają Państwo możliwość przekazywania nam danych osobowych także drogą alternatywną, np. telefoniczną lub pocztową.

2. Administrator

W rozumieniu RODO administratorem jest zasadniczo:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, telefon: 05731 753-0, faks: 05731 753-199, e-mail: info@denios.de

Ponadto w określonych przypadkach do odpowiedzi na Państwa zapytania i zlecenia, do realizacji celów sprzedażowych i reklamowych włączamy nasze spółki zależne w kraju i za granicą. Zestawienie naszych spółek zależnych znajdą Państwo na https://www.denios.pl/o-nas/denios-na-swiecie/.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem: datenschutz-denios@audatis.de

Mogą Państwo w dowolnym momencie zwracać się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.

4. Definicje pojęć

Deklaracja o ochronie danych opiera się na pojęciach zastosowanych przez europejskiego prawodawcę przy wydawaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Chcemy, żeby nasza deklaracja była czytelna i łatwo zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zagwarantować, pragniemy najpierw objaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej deklaracji stosujemy m.in. następujące terminy:

4.1 Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.2 Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (nasze przedsiębiorstwo).

4.3 Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.4 Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

4.5 Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wydajności tej osoby fizycznej w pracy, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

4.6 Psudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

4.7 Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

4.8 Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

4.9 Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – na odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego – są uprawnione do przetwarzania danych osobowych.

4.10 Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Za podstawę prawną czynności przetwarzania, dla których zasięgamy zgody na określony cel przetwarzania, służy naszemu przedsiębiorstwu art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z § 15 ust. 3 ustawy o telemediach - TMG).

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wypełnienia umowy, której stroną są Państwo, jak to np. ma miejsce przy dostawie towarów albo wykonaniu innej usługi bądź też usługi wzajemnej, to wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy czynności przetwarzania, które są konieczne do realizacji działań przedumownych, np. w przypadku zapytań o nasze wyroby lub usługi.

Jeśli nasze przedsiębiorstwo ma zobowiązanie prawne pociągające za sobą konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. wypełnienie obowiązku podatkowego, to przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Z takim przypadkiem mielibyśmy np. do czynienia, gdyby ktoś goszczący w naszym zakładzie został ranny, wskutek czego musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej informacje o jego nazwisku, wieku, kasie chorych i inne żywotne dane. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania byłby art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

I wreszcie czynności przetwarzania mogą się opierać na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jest to podstawa prawna takiego przetwarzania, jakiego nie obejmuje żadna z wymienionych powyżej podstaw prawnych, gdy przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie czynności przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że specjalnie je wymienia prawodawca europejski. Reprezentował on pogląd, że prawnie uzasadniony interes może istnieć wtedy, gdy są Państwo klientem naszego przedsiębiorstwa (przesłanka 47 zdanie 2 RODO).

6. Przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim w innym celu niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 1. udzielili Państwo na to wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 2. ich przekazanie jest wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO dopuszczalne dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby przyjąć, że mają Państwo nadrzędny interes w nieprzekazywaniu swoich danych,

 3. przekazanie danych jest wg art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego oraz

 4. jest to prawnie dopuszczalne i wg art. 6 ust. 1 lit. b RODO konieczne do wykonania umowy z Państwem.

Ponieważ DENIOS jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na całym świecie, może okazać się konieczne dla lepszego opracowania Państwa sprawy albo dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów przekazanie Państwa danych osobowych lokalnej spółce zależnej bądź też partnerowi handlowemu, których siedziba może też znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów trzecich następuje na podstawie standardowych klauzul umownych, jeśli dla danego kraju trzeciego nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Standardowe klauzule umowne mogą Państwo znaleźć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=pl/.

Zestawienie wszystkich decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony znajdą Państwo pod adresem https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

7. Technika

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Strona niniejsza wykorzystuje do zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych i do ochrony przesyłanych poufnych treści, jak np. zamówienia, dane logowania lub zapytania kontaktowe przesyłane przez Państwa do nas jako do operatora, szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie mogą Państwo poznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki widnieje „https://” zamiast tylko „http://”, a także po symbolu kłódki.

Wykorzystujemy tę technologię w celu ochrony przekazywanych przez Państwa danych.

7.2 Rejestrowanie danych przy odwiedzinach strony internetowej

Kiedy nasza strona internetowa jest wykorzystywana jedynie informacyjnie, czyli gdy się Państwo nie rejestrują ani nie przekazują nam w inny sposób informacji, to wówczas pobieramy tylko takie dane, które Państwa przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi (w tzw. server logfiles - plikach dziennika serwera). Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej przez Państwa lub system automatyczny rejestrowane są różne ogólne dane i informacje. Te ogólne dane i informacje przechowywane są w plikach dziennika na serwerze (logfiles). Rejestrowane mogą być:

 1. wykorzystywane typy i wersje przeglądarki,

 2. system operacyjny stosowany przez uzyskującego dostęp,

 3. strona internetowa, z której uzyskujący dostęp został przekierowany do naszej strony internetowej (tzw. referer),

 4. podstrony internetowe otwierane na naszej stronie internetowej przez uzyskującego dostęp,

 5. data i godzina uzyskania dostępu do strony internetowej,

 6. adres IP,

 7. dostawca usług internetowych dla uzyskującego dostęp.

Przy wykorzystywaniu tych ogólnych danych i informacji nie formułujemy wniosków co do Państwa osoby. Informacje te są natomiast potrzebne, aby

 1. prawidłowo dostarczać treści naszej strony internetowej,

 2. optymalizować treści naszej strony internetowej oraz zamieszczane na niej reklamy,

 3. zagwarantować trwałość funkcjonowania naszych systemów IT i techniki naszej strony internetowej oraz

 4. udostępnić organom śledczym informacje konieczne do ścigania sprawców ewentualnego cyberataku.

Dlatego zbierane dane i informacje są przez nas wykorzystywane z jednej strony statystycznie, a z drugiej w celu podniesienia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby w końcowym rezultacie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane plików dziennika na serwerze są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z wyliczonych powyżej celów zbierania danych.

7.3 Google reCaptcha

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy też funkcję reCAPTCHA Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozpoznania, czy wprowadzane dane pochodzą od osoby fizycznej, czy od maszyny będącej automatycznym narzędziem nadużycia. Usługa obejmuje także przesłanie adresu IP i ew. dalszych danych potrzebnych dla reCAPTCHA do Google.

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz deklaracji Google o ochronie danych mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7.4 Amazon Web Services - AWS (hosting)

Hosting dla naszej strony internetowej świadczony jest przez Amazon Web Services (AWS). Oferentem jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luksemburg.

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to Państwa dane osobowe przetwarzane są na serwerach AWS. Dane te mogą też przy tym być przesyłane do macierzystego przedsiębiorstwa AWS do USA. Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych UE. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Korzystanie z AWS opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy prawnie uzasadniony interes w możliwie niezawodnym prezentowaniu naszej strony internetowej.

Zawarliśmy z AWS umowę o przetwarzanie danych na zlecenie. Chodzi tu o wymaganą przez przepisy o ochronie danych umowę gwarantującą, że AWS będzie przetwarzać dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko według naszych poleceń i przy przestrzeganiu RODO.

Bliższe informacje na temat przepisów AWS o ochronie danych znajdą Państwo pod adresem: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls.

7.5 Consent Management Platform (CMP) od OneTrust

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje CMP od OneTrust. Odbiorcą Państwa danych w rozumieniu art. 13. ust. 1. lit. e RODO jest OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

W ramach przetwarzania danych na zlecenie przekazujemy dane osobowe (dane za zgodą). Przez dane za zgodą należy rozumieć następujące dane:

 • żądane URL na stronie internetowej

 • informację o sprzęcie

 • informację o przeglądarce

 • zanonimizowany adres IP

 • dane opt-in i opt-out

 • datę i godzinę odwiedzin

 • żądane URL na stronie internetowej

 • ścieżkę boczną strony internetowej

 • lokalizację geograficzną

Przetwarzanie danych następuje w celu spełnienia obowiązków prawnych (obowiązek wykazania wg art. 7 ust. 1 RODO) i związanej z tym dokumentacji zgód, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Do przechowywania danych wykorzystywany jest Local Storage.

Bez opisanego przetwarzania nie ma gwarancji funkcjonowania strony internetowej. Ze strony użytkownika nie ma możliwości sprzeciwu, dopóki istnieje prawny obowiązek uzyskania zgody użytkownika na określone czynności przetwarzania danych (art. 7 ust. 1, art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Więcej informacji nt. OneTrust znajdą Państwo pod adresem: https://www.onetrust.com/privacy-notice/.

8. Cookies

8.1 Cookies - informacje ogólne

Na naszej stronie internetowej stosujemy cookies, czyli ciasteczka. Chodzi tu o niewielkie pliki, które przy wizycie na naszej stronie automatycznie tworzy Państwa przeglądarka, przechowywane w Państwa systemie IT (laptop, tablet, smartfon itp.).

W cookie zapisywane są informacje każdorazowo związane ze specyficznie użytym terminalem. To jednak nie oznacza dla nas uzyskania przez to bezpośredniej wiedzy o Państwa tożsamości.

Użycie cookies służy z jednej strony do ułatwienia Państwu korzystania z naszej oferty. Tak np. tzw. cookies sesji pozwalają rozpoznać, że odwiedzali już Państwo poszczególne strony naszego serwisu internetowego. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto stosujemy czasowe cookies przechowywane na Państwa terminalu przez określony czas, co również ma na celu większą wygodę użytkownika. Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, to sprzęt automatycznie rozpoznaje, że byli już Państwo u nas, i pamięta Państwa wpisy i ustawienia, których nie potrzeba wprowadzać na nowo.

Z drugiej strony stosujemy cookies dla statystyki użytkowania naszej strony internetowej oraz optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Te cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Po upływie każdorazowo określonego terminu cookies tego rodzaju są automatycznie usuwane.

8.2. Podstawa prawna dla stosowania cookies

Dane przetwarzane przez cookies, potrzebne dla prawidłowego działania strony internetowej, są konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego i stron trzecich wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nasze consent-cookies (OneTrust) ma na celu przedstawienie i wykazanie Państwa zgody na dostarczenie niekoniecznych technicznie cookies, a tym samym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wg art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dla wszystkich innych cookies obowiązuje zasada, że wyrazili Państwo zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez nasz banner cookie opt-in.

9. Treści naszej strony internetowej

9.1 Rejestracja konta klienta

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej z podaniem danych osobowych.

Jakie dane osobowe trafiają przy tym do nas, to wynika z danej maski wprowadzania, stosowanej przy rejestracji.

W zasadzie chodzi o następujące dane:

 • imię, nazwisko

 • adres faktury i dostawy

 • adres e-mail

 • dane do faktury i zapłaty

 • ew. data urodzenia

 • ew. numer telefonu

Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego u nas i do własnych celów. Możemy je przekazywać do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających, np. wysyłających paczki, gdzie dane osobowe będą również wykorzystywane wyłącznie do użytku wewnętrznego na naszą rzecz.

Po rejestracji na naszej stronie internetowej są ponadto przechowywane: adres IP przydzielany przez Państwa dostawcę usług internetowych (Internet service provider - ISP), data i godzina rejestracji. Przechowując te dane mamy na uwadze, że tylko w taki sposób można zapobiec nadużyciu naszych usług, a w razie potrzeby dane te pozwolą na wyjaśnienie popełnionych czynów karalnych. W tym sensie przechowywanie tych danych jest konieczne dla naszego zabezpieczenia. Dane te zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie wynika to z obowiązku prawnego bądź też o ile ich przekazanie nie służy organom ścigania.

Państwa rejestracja połączona z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy nam ponadto do oferowania Państwu treści lub usług, które z natury rzeczy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają możliwość w każdej chwili zmienić podane przy rejestracji dane osobowe albo zlecić ich całkowite usunięcie z naszego zasobu danych.

W dowolnym momencie udzielimy Państwu na zapytanie informacji, jakie dane osobowe na Państwa temat są przechowywane. Ponadto na życzenie Państwa poprawimy lub usuniemy dane osobowe, o ile nie sprzeciwia się temu prawny obowiązek ich przechowywania. Wskazany w niniejszej deklaracji inspektor ochrony danych i wszyscy inni pracownicy są w tych sprawach do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako partnerzy do kontaktów.

Przetwarzanie Państwa danych następuje w interesie wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby móc wykorzystać Państwa adres e-mail do utworzenia konta przesyłamy do Państwa ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO e-mail z potwierdzeniem.

9.2 Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lib. b RODO dane osobowe są zbierane i przetwarzane, jeśli powierzają nam je Państwo w celu wykonania umowy. Jakie dane są zbierane, to wynika z danego formularza wprowadzania. Przechowujemy i wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane do chwili realizacji umowy. Po całkowitym zrealizowaniu umowy Państwa dane zostają zablokowane ze względu na terminy przechowywania zawarte w przepisach podatkowych i handlowych, a po upływie tych terminów usunięte, o ile nie udzielą Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych albo o ile z naszej strony nie zostało zastrzeżone dozwolone prawnie dalsze wykorzystanie danych, o czym Państwa następnie odpowiednio informujemy.

Zbierane przez nas dane osobowe są w ramach realizacji umowy przekazywane do przedsiębiorstwa transportowego zajmującego się dostawą, o ile jest to konieczne dla dostarczenia towaru. Dane Państwa płatności przekazujemy w ramach realizacji zapłaty do zajmującej się nią instytucji kredytowej, o ile jest to konieczne dla wykonania zapłaty. Jeśli wykorzystywani są dostawcy usług płatniczych, to następnie wyraźnie Państwa o tym informujemy. Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9.3 Paqato

Z chwilą wysyłki Państwa towarów przetwarzane są główne dane zlecenia w celu śledzenia przesyłki i identyfikacji problemów z RODO. Dane użytkowników są przechowywane i przetwarzane w systemie analizy wysyłki PAQATO firmy PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Republika Federalna Niemiec. Opisane czynności przetwarzania są wykonywane w celu szybszej i bezbłędnej dostawy towarów oraz zagwarantowania niezakłóconej komunikacji, a ich podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes w udostępnieniu odpowiednich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Usuwamy te dane, gdy tylko nie są już konieczne. Ich konieczność sprawdzamy co dwa lata; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacji.

9.4 Przetwarzanie danych w celu sprawdzenia tożsamości

O ile to konieczne, sprawdzamy Państwa tożsamość na podstawie prawnej art. 6 ust. 1, lit. b oraz lit. f RODO z wykorzystaniem informacji od usługodawców. Uprawnienie do tego wynika z ochrony Państwa tożsamości i potrzeby uniknięcia prób oszustwa na naszą szkodę. Ta okoliczność i wynik naszego zapytania jest dopisywany do Państwa konta klienta lub konta gościa na czas trwania stosunku umownego.

9.5 Przetwarzanie danych w celu kontroli zdolności kredytowej i scoringu

Jeśli świadczenie z naszej strony jest wykonywane wcześniej, np. przy zakupie na fakturę, to zastrzegamy sobie prawo, w naszym prawnie uzasadnionym interesie, do zasięgnięcia informacji o zdolności kredytowej w wyspecjalizowanej firmie usługowej (wywiadowni gospodarczej). W tym celu przekazujemy dane osobowe niezbędne do sprawdzenia zdolności kredytowej do następującego przedsiębiorstwa:

Creditsafe Deutschland GmbH

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin

Informacja o zdolności kredytowej może zawierać wartość prawdopodobieństwa (scoring), obliczoną na podstawie uznanych naukowo metod statystyki matematycznej, a przy obliczaniu wykorzystywane są m.in. dane adresowe. Uzyskane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewykonania płatności wykorzystujemy przy podejmowaniu wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego. Państwa interesy zasługujące na ochronę są uwzględniane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ochronie naszego przedsiębiorstwa przed niewykonywaniem płatności.

9.6 Nawiązanie kontaktu / formularz kontaktowy

W ramach nawiązywania konktaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. Jakie dane są zbierane w przypadku użycia formularza kontaktowego, to wynika z danego formularza. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi w Państwa sprawie bądź do nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa życzenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nawiązanie kontaktu przez Państwa zmierza do zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po zakończeniu opracowania Państwa zapytania dane Państwa zostają usunięte; jest tak w przypadku, gdy na podstawie okoliczności można przyjąć, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, a zarazem nie zabraniają usunięcia ustawowe obowiązki przechowywania.

10. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

10.1 Własne cele reklamowe i cele reklamowe stron trzecich / reklama zgodna z interesami

Jeśli zawarli Państwo z nami umowę albo zamówili przesłanie środka reklamowego, to traktujemy Państwa jako istniejącego klienta lub interesanta. W tych przypadkach przetwarzamy Państwa dane, aby dostarczyć Państwu tą drogą informacje o nowych produktach i usługach. To przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile w niniejszej deklaracji o ochronie danych nie zostały zawarte odmienne informacje.

Aby otrzymywali Państwo tylko takie reklamowe informacje, jakie mogą Państwa zainteresować, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO kategoryzujemy i uzupełniamy Państwa profil klienta o dalsze informacje. Wykorzystywane są w tym celu zarówno informacje statystyczne, jak i informacje o Państwa osobie (np. dane podstawowe Państwa profilu klienta). Celem jest dostarczanie Państwu tylko takiej reklamy, która byłaby zorientowana na Państwa rzeczywiste lub domniemane potrzeby, a oszczędzenie Państwu uciążliwości związanej z reklamą nieprzydatną.

Usuwamy Państwa dane osobowe, gdy tylko nie są już konieczne do realizacji celu, najpóźniej jednak po upływie możliwych do zastosowania ustawowych terminów przechowywania.

Jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw, to odpowiedni adres kontaktowy zostanie zablokowany dla dalszego przetwarzania danych na rzecz reklamy. Zwracamy uwagę, że w wyjątkowych przypadkach także jeszcze po otrzymaniu Państwa sprzeciwu może przejściowo dochodzić do wysyłki materiałów reklamowych. Wynika to z uwarunkowań technicznych w związku z koniecznym czasem eksponowania ogłoszeń reklamowych i nie oznacza braku reakcji na Państwa sprzeciw.

10.2 Wysyłka newslettera do istniejących klientów

Jeśli przy zakupie towarów lub usług oddali nam Państwo do dyspozycji swój adres e-mail, to zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania mailem ofert z naszego asortymentu na podobne towary lub usługi, jak już kupione. W tym celu zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) nie musimy od Państwa uzyskiwać osobnej zgody. Przetwarzanie danych następuje jedynie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w spersonalizowanej reklamie bezpośredniej wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli początkowo sprzeciwili się Państwo wykorzystywaniu swojego adresu e-mail do tego celu, to z naszej strony maile nie są wysyłane. Sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail do celów reklamowych jest oczywiście możliwy także w każdym późniejszym momencie.

Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu korzystanie z Państwa adresu e-mail do celów reklamowych zostaje niezwłocznie wstrzymane. Ze sprzeciwem wobec korzystania z Państwa adresu e-mail wiążą się jedynie koszty przesłania sprzeciwu według taryfy podstawowej.

10.3 Mail informacyjny dot. katalogu cyfrowego

Jeśli oddali nam Państwo do dyspozycji swoje dane kontaktowe na www.denios.pl/katalog-cyfrowy, to przesyłamy Państwu regularnie (z reguły co najmniej jeden raz w roku) mail informujący o aktualizacji naszego katalogu głównego i umożliwiający Państwu dostęp do naszego katalogu cyfrowego.

Informacja ta jest przesyłana na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w dostarczaniu Państwu informacji o naszym aktualnym portfolio wyrobów, a także naszych aktualnych cenach. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe zbierane w ramach zgłoszenia na mail informacyjny są wykorzystywane do wysyłki wspomnianego maila informacyjnego oraz do umożliwienia dostępu do naszego katalogu cyfrowego. Ponadto abonenci maila informacyjnego mogą być informowani drogą mailową, jeśli jest to konieczne dla prowadzenia odpowiednich usług. Może tak być np. przy zmianie warunków technicznych.

Dane osobowe zbierane w ramach zgłoszenia na mail informacyjny nie są przekazywane stronom trzecim. Otrzymywaniu naszego maila informacyjnego mogą się Państwo w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość. Swój sprzeciw prosimy kierować do datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 Newsletter reklamowy

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zaabonowania newslettera naszego przedsiębiorstwa, Jakie dane osobowe są do nas przekazywane przy zamawianiu newslettera, to wynika ze stosowanej w tym celu maski wprowadzania.

Naszych klientów i partnerów handlowych informujemy w regularnych odstępach czasu w formie newslettera o naszej ofercie. Newsletter naszego przedsiębiorstwa mogą Państwo zasadniczo otrzymywać tylko wtedy, gdy:

 • posiadają Państwo ważny adres e-mail oraz

 • zarejestrowali się Państwo na wysyłkę newslettera.

Na adres e-mail wprowadzony przez Państwa po raz pierwszy dla wysyłki newslettera metodą double opt-in przesyłany jest ze względów prawnych mail potwierdzający. Ten mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy jako posiadacz adresu e-mail autoryzują Państwo odbiór newslettera.

Przy zgłoszeniu na newsletter przechowujemy ponadto adres IP systemu IT używanego przez Państwa w chwili zgłoszenia, nadawany przez Państwa dostawcę usług internetowych (ISP), a także datę i godzinę zgłoszenia. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby móc w późniejszym czasie odtworzyć (możliwe) nadużycie Państwa adresu e-mail, i dlatego służy ono do naszego prawnego zabezpieczenia.

Dane osobowe zebrane w ramach zgłoszenia na newsletter są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą być informowani mailem, o ile jest to konieczne do wykonywania usługi newslettera albo związanej z tym rejestracji, jak to mogłoby mieć miejsce w razie zmian w ofercie newslettera albo przy zmianach warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie są przekazywane stronom trzecim. Abonament naszego newslettera mogą Państwo w dowolnym momencie wypowiedzieć. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której nam Państwo udzielili dla wysyłki newslettera, może być w każdej chwili wycofana. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link umożliwiający jej wycofanie. Ponadto rezygnacja z newslettera jest w dowolnym momencie możliwa także bezpośrednio na naszej stronie internetowej albo przez poinformowanie nas o tym w inny sposób. Nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z odwołaniem, poza kosztami transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przesyłania newslettera jest w przypadku Państwa rejestracji na newsletter art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dalsze informacje na temat newslettera DENIOS SE oraz przykłady dotychczasowych treści newslettera znajdą Państwo na https://www.denios.pl/newsletter/.

10.5 Episerver

Korzystamy z Episervera do wysyłki newsletterów. Oferentem jest firma Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Episerver to usługa pozwalająca na organizację i analizę wysyłki newslettera. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach firmy Episerver.

Nasze newslettery wysyłane przez Episerver umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newslettera. Można tu m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość z newsletterem i jak często który link w newsletterze był klikany. Za pomocą tzw. conversion tracking można poza tym analizować, czy po kliknięciu w link zamieszczony w newsletterze nastąpiła zdefiniowana wcześniej akcja (np. zakup wyrobu na naszej stronie internetowej).

Analiza ta odbywa się w przypadku wysyłki newslettera do istniejących klientów (pkt 10.2) na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w ustaleniu poczytności newslettera oraz w optymalizacji jego treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zgłoszą Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera (pkt 10.3), to analiza następuje na podstawie Państwa zgody udzielonej w ramach zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy dokonywanej przez Episerver, to muszą Państwo zrezygnować z newslettera. Służy do tego odpowiedni link zamieszczany w każdej wiadomości z newsletterem. Mogą też Państwo zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu otrzymywania newslettera będą u nas przechowywane do chwili wypisania się Państwa z newslettera i po rezygnacji z niego zostaną zablokowane dla dalszego przysyłania newslettera zarówno na naszych serwerach, jak i na serwerach firmy Episerver. Gdyby życzyli sobie Państwo ponadto usunięcia danych przekazanych w celu otrzymywania newslettera, to prosimy o wiadomość. Nie narusza to danych, które są u nas przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail dla członków).

Bliższych szczegółów dowiedzą się Państwo z przepisów Episervera o ochronie danych na: https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy/

10.6 Współpraca z naszymi spółkami zależnymi w celach reklamowych

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Grupy DENIOS zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w optymalizacji reklamowego i marketingowego wizerunku rynkowego centrali naszego przedsiębiorstwa oraz naszych spółek zależnych może być konieczne dzielenie się określonymi danymi osobowymi w obrębie Grupy DENIOS. Dotyczy to w szczególności możliwych danych kontaktowych, informacji na temat Państwa zainteresowań i profilu klienta oraz korzystania przez Państwa z naszych wyrobów i usług.

10.7 Zamawianie publikacji ekspertów

Dane osobowe podawane w ramach bezpłatnego zamawiania publikacji ekspertów DENIOS są wykorzystywane przez Grupę DENIOS w celu przysyłania newslettera DENIOS oraz do nawiązywania kontaktów pocztowych i/ lub telefonicznych przez DENIOS w celu informowania o wyrobach i usługach Grupy DENIOS.

Przy wykorzystywaniu danych osobowych do opisanych celów chodzi o zastrzeżone w umowie ze strony DENIOS dla bezpłatnego udostępniania pobierania i konieczne w tym celu świadczenie wzajemne (zapłata publikacji ekspertów danymi osobowymi).

Bezpłatne udostępnienie danego dokumentu jest możliwe tylko dzięki umożliwieniu reklamowego wykorzystania danych osobowych. Z tego względu nie jest konieczna dodatkowa zgoda na otrzymywanie newslettera i/lub wskazane dalsze działania reklamowe. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Nie chcąc otrzymywać informacji reklamowych przez e-mail, pocztę lub telefon mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw w postaci nieformalnego oświadczenia wobec DENIOS (e-mail: info@denios.pl, telefon: 22 279 40 00). Po takim sprzeciwie dalsze reklamowe wykorzystanie danych zostanie zaniechane. Skorzystanie przez Państwa z prawa sprzeciwu nie pociąga za sobą żadnych innych kosztów niż koszty przesłania sprzeciwu według taryfy podstawowej.

Dalsze informacje na temat newslettera DENIOS Sp. z o.o. oraz przykłady dotychczasowych treści newslettera znajdą Państwo na https://www.denios.pl/newsletter/.

12. Nasza aktywność w sieciach społecznościowych

Abyśmy także w sieciach społecznościowych mogli komunikować się z Państwem i informować o naszych dokonaniach, jesteśmy tam reprezentowani własnymi stronami. Kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, to wówczas jesteśmy wraz z oferentem danej platformy mediów społecznościowych współadministratorami przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.

Nie jesteśmy w tym przypadku pierwotnym oferentem tych stron ale korzystamy z nich jedynie w ramach stworzonych nam przez danego oferenta możliwości.

Dlatego przezornie zwracamy uwagę, że Państwa dane mogą być przetwarzane także poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Użytkowanie może więc nieść dla Państwa ryzyko dotyczące ochrony danych, gdyż zapewnienie należnego Państwu prawa np. do informacji, usuwania, sprzeciwu itp. może być utrudnione, a przetwarzanie danych w sieciach społecznościowych często odbywa się wprost w celach reklamowych albo dla analizy zachowań użytkowników przez oferenta, na co my nie mamy wpływu. Jeśli oferent zakłada profile użytkownika, wykorzystuje się przy tym często cookies lub też zachowanie użytkownika jest bezpośrednio przypisywane do profilu członka sieci społecznościowej (jeśli są tam Państwo zalogowani).

Opisane procesy przetwarzania danych osobowych odbywają się wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy oraz danego oferenta, polegającego na uzyskaniu możliwości komunikowania się z Państwem w nowoczesny sposób lub informowania Państwa o naszych usługach. Jeśli muszą Państwo danemu oferentowi udzielić zgody na przetwarzanie danych jako użytkownik, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do zasobu danych oferentów, zwracamy uwagę, że najlepszą drogą dochodzenia Państwa praw (np. do informowania, poprawiania, usuwania itp.) będzie zwrócenie się bezpośrednio od danego oferenta. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych w sieciach społecznościowych i możliwości korzystania z przysługującego Państwu prawa do sprzeciwu lub odwołania (tzw. opt-out) podajemy poniżej przy danym oferencie sieci społecznościowej, z której korzystamy.

12.1 Facebook

(Współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Deklaracja o ochronie danych (wytyczna ochrony danych): https://www.facebook.com/about/privacy

Ustawienia opt-out i reklamy:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

12.2 Instagram

(Współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Deklaracja o ochronie danych (wytyczna ochrony danych): http://instagram.com/legal/privacy/

Ustawienia opt-out i reklamy:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

(Współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Deklaracja o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Ustawienia opt-out i reklamy:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

(Współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Deklaracja o ochronie danych: https://twitter.com/en/privacy

Informacja o Państwa danych:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Ustawienia opt-out i reklamy:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

(Współ-)odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Deklaracja o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy

Ustawienia opt-out i reklamy:

https://adssettings.google.com/authenticated

13. Analiza internetowa

13.1 econda

13.1.1 econda (Cookie)

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty przedsiębiorstwa econda. Econda świadczy usługi analizy internetowej. Analiza ta polega na zbieraniu, gromadzeniu i ocenie danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej rejestruje m.in. dane (tzw. referer) mówiące o tym, z jakiej strony internetowej została przekierowana osoba, której dane dotyczą, z jakich podstron osoba ta korzysta, z jaką częstością i jak długo je ogląda. Analiza internetowa jest przeważnie stosowana do optymalizacji strony internetowej oraz do oceny kosztów i korzyści reklamy w Internecie.

Operatorem tej usługi jest econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Niemcy.

Econda pozostawia cookie w Państwa systemie IT. Przy każdym otwarciu jednej z poszczególnych stron niniejszego serwisu internetowego, prowadzonego przez nas i z którym został zintegrowany komponent econda, przeglądarka internetowa w Państwa systemie IT otrzyma automatycznie od tego komponentu żądanie przesłania danych do econda w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W ramach tej technicznej procedury econda uzyskuje wiedzę o danych, która następnie jest wykorzystywana do sporządzenia profili użytkownika pod pseudonimem. Tak uzyskane profile użytkownika służą do analizy Państwa zachowania i wykorzystywane są do ulepszania i optymalizacji naszej strony internetowej. Dane zebrane przez komponent econda nie są bez uprzedniego uzyskania od Państwa odrębnej i wyraźnej zgody wykorzystywane do identyfikacji Państwa. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi ani z innymi danymi mającymi taki sam pseudonim.

Mogą Państwo w dowolnym momencie uniemożliwić tworzenie cookies przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, wyrażając stały sprzeciw wobec tworzenia cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej nie pozwoliłoby też na tworzenie cookies przez econdę w Państwa systemie IT. W dodatku już utworzone przez econdę cookies mogą być w dowolnym momencie usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Ponadto mają Państwo możliwość sprzeciwu wobec rejestrowania wytwarzanych przez cookie econdy danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzania ich przez econdę i uniemożliwienia go. W tym celu muszą Państwo nacisnąć przycisk „wyślij” pod linkiem https://www.econda.de/en/data-protection/revocation-for-data-storage/, który ustawia cookie opt-out. Cookie opt-out ze sprzeciwem jest zapisywane w Państwa systemie IT. Jeśli po sprzeciwie w Państwa systemie IT cookies zostaną usunięte, to muszą Państwo ponownie wywołać link i ustawić nowe cookie opt-out.

Możliwe jednak, że po ustawieniu cookie opt-out nasze strony internetowe nie będą już mogły być przez Państwa wykorzystywane w pełnym zakresie.

Przechowywanie cookies mogą Państwo uniemożliwić także przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych mogą Państwo zablokować także przez dezaktywację skryptu JavaScript w swojej przeglądarce internetowej lub instalację blokera JavaScript (np. https://noscript.net albo https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że zastosowanie tych środków może spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej oferty internetowej będą dostępne.

Przetwarzanie danych przez econdę następuje wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez nasz baner cookie.

Obowiązujące przepisy econdy o ochronie danych można znaleźć na https://www.econda.de/en/data-protection/.

13.1.2 Econda Crossell

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty przedsiębiorstwa econda. Operatorem usługi jest econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Niemcy.

Econda Cross Sell jest narzędziem SaaS, które integruje polecane produkty i inne dynamiczne treści ze stronami lub sklepami internetowymi. Są to m.in. także polecane produkty alternatywne na stronach szczegółowych albo wyliczenia bestselerów na stronach przeglądowych.

Do obliczania treści dynamicznych wykorzystywane są następujące dane:

 • Informacje z kontekstu strony aktualnej.

Nie wykorzystuje się przy tym danych osobowych i nie uzyskuje dostępu do pamięci terminala.

 • Statystyki do skojarzeń między produktami a ich właściwościami.

Są one obliczane m.in. z historycznych danych ruchu. Do rejestrowania danych ruchu stosuje się anonimowy pomiar econda Analytics oraz pseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu ustawia się cookies, które przetwarzają dane umożliwiające rozpoznanie Państwa przeglądarki. Między innymi Państwa adres IP. Ten jest zaraz po wejściu anonimizowany, co nie pozwala przypisać profili użytkowników do adresów IP.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych (rejestracja danych przy pomocy Econda Analytics) jest Państwa zgoda wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli uzyskana została zgoda, to przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W innym przypadku na naszym prawnie uzasadnionym interesie ekonomicznym wg art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającym na umożliwieniu ukierunkowanego oferowania naszych usług i generowania tym samym obrotu.

Przetwarzanie Państwa danych przez naszego zleceniobiorcę econda GmbH odbywa się na podstawie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie. Zleceniobiorca nie wykorzystuje danych do własnych celów ani nie przekazuje ich stronom trzecim. Dane są przechowywane do chwili, gdy ich przetwarzanie stanie się niecelowe.

Przepisy econdy o ochronie danych można znaleźć na https://www.econda.de/en/data-protection/.

13.2 Zastosowanie produktów Google

13.2.1 Google Tag Manager

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager, domenę bez cookies, która nie rejestruje danych osobowych.

Narzędzie to pozwala implementować „tagi internetowe” (czyli słowa kluczowe dołączane do elementów HTML) i zarządzać nimi przez interfejs. Przez użycie Google Tag Managera możemy automatycznie prześledzić, który przycisk, link albo spersonalizowany obraz był przez Państwa aktywnie klikany, co pozwala stwierdzić następnie, jakie treści na naszej stronie internetowej są dla Państwa szczególnie interesujące.

Narzędzie to powoduje ponadto uruchomienie innych tagów, które z kolei ewentualnie rejestrują dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dokonali Państwo dezaktywacji na płaszczyźnie domeny albo cookie, to pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących, implementowanych przez Google Tag Managera.

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

13.2.2 Google Analytics

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy sieciowej świadczoną przez Google Ireland Limited (https://about.google/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; dalej jako "Google"). W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane cookies (zob. punkt „Cookies”). Wytwarzane przez cookie informacje o korzystaniu z tej strony przez Państwa, jak:

 1. typ / wersja przeglądarki,

 2. stosowany system operacyjny,

 3. referer URL (strona odwiedzona uprzednio),

 4. nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

 5. godzina zapytania do serwera,

są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia dalszych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu w celu badania rynku i zgodnego z potrzebami kształtowania stron internetowych. Informacje te są także ewentualnie przekazywane stronom trzecim, o ile jest to wymagane przez przepisy prawa albo o ile strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym razie Państwa adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przypisanie (maskowanie IP).

Mogą Państwo zablokować instalację cookies przez odpowiednie ustawienie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim razie użytkowanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.

Przetwarzanie to dokonuje się wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez nasz baner cookie.

Mogą Państwo ponadto zablokować rejestrowanie danych wytwarzanych przez cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Alternatywą dodatku, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na terminalach mobilnych, jest zablokowanie rejestrowania przez Google Analytics przez kliknięcie w następujący link: Dezaktywuj Google Analytics. Zostanie wtedy ustawione cookie opt-out, które zablokuje rejestrowanie Państwa danych w czasie przyszłej wizyty na tej stronie internetowej. Cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywane na Państwa sprzęcie. Jeśli usuną Państwo cookies w tej przeglądarce, to muszą Państwo na nowo ustawić cookie opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo np. w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

13.2.3 Google Ads

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Google Ads, reklamując się w rezultatach wyszukiwania Google, jak również na serwisach internetowych stron trzecich. Oferentem jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W tym celu Google ustawia cookie w przeglądarce Państwa terminala, co automatycznie przy użyciu cookie-ID pod pseudonimem i na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwia reklamę opartą o zainteresowania.

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przetwarzanie danych wykracza poza te ramy tylko wtedy, gdy wobec Google zgodzili się Państwo, aby Państwa działania internetowe zostały powiązane z Państwa kontem w Google, a informacje z tego konta zostały użyte do personalizowania ogłoszeń, które oglądają Państwo w sieci. Jeśli w tym przypadku w czasie wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani w Google, to Państwa dane są wykorzystywane przez Google razem z danymi Google Analytics w celu sporządzania i definiowania list grup docelowych dla niezwiązanego ze sprzętem remarketingu. W tym celu Państwa dane osobowe Google są przejściowo łączone z danymi Google Analytics dla tworzenia grup docelowych.

Mogą Państwo trwale dezaktywować ustawianie cookies dla ogłoszeń pobierając i instalując dostępną pod następującym linkiem wtyczkę do przeglądarki: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatywnie mogą Państwo zasięgnąć informacji o ustawianiu cookies w Digital Advertising Alliance pod adresem internetowym www.aboutads.info i poczynić odpowiednie ustawienia. Wreszcie mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Państwa o ustawianiu cookies, i decydować o ich akceptacji pojedynczo bądź też wykluczyć akceptację cookies w określonych przypadkach albo generalnie. Przy braku akceptacji cookies funkcjonalność naszego serwisu internetowego może być ograniczona.

Dalsze informacje i przepisy o ochronie danych odnośnie reklamy i Google mogą Państwo znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. Double-Click

Niniejsza strona internetowa zawiera komponenty DoubleClick Google. DoubleClick jest marką Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), pod którą specjalne rozwiązania marketingu online oferowane są agencjom reklamowym i wydawnictwom.

DoubleClick Google przenosi dane na serwer DoubleClick zarówno z każdym wyświetleniem reklamy, jak też z kliknięciami lub innymi działaniami. Każda z tych transmisji danych wyzwala zapytanie o cookie do Państwa przeglądarki. Jeśli przeglądarka akceptuje to zapytanie, wówczas DoubleClick ustawia cookie w Państwa systemie IT. Cookie to ma na celu optymalizację i wplatanie reklam. Jest ono m.in. wykorzystywane do włączania i wyświetlania reklam istotnych dla użytkownika oraz sporządzania raportów z kampanii reklamowych albo ulepszania tych kampanii. Ponadto cookie to służy do unikania wielokrotnego wstawiania tej samej reklamy.

DoubleClick wykorzystuje cookie-ID, konieczne do realizacji tej procedury technicznej. Cookie-ID jest np. potrzebne do wyświetlenia ogłoszenia reklamowego w przeglądarce. DoubleClick może poza tym przez cookie-ID rejestrować ogłoszenia reklamowe już wstawione do przeglądarki, aby uniknąć powtórzeń. Ponadto DoubleClick może za pomocą cookie-ID rejestrować konwersje.

Cookie DoubleClick nie zawiera danych osobowych. Może ono jednak zawierać dodatkowe oznaczenia kampanii. Oznaczenie kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi już Państwo mieli kontakt.

Przy każdym otwarciu jednej z poszczególnych stron niniejszego serwisu internetowego, prowadzonego przez nas i na którym został zintegrowany komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w Państwa systemie IT otrzyma od tego komponentu żądanie przesłania danych do Google w celach reklamy online i obliczenia prowizji. W ramach tej technicznej procedury Google uzyskuje wiedzę o danych, które służą Google także do sporządzania rozliczeń prowizji: Google może m.in. odtworzyć określone linki, klikane przez Państwa na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zablokować ustawianie cookies przez DoubleClick i naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ponadto już ustawione cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

Korzystanie z DoubleClick następuje na podstawie Państwa zgody na wymienione procesy przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych DoubleClick Google można znaleźć na https://policies.google.com/?hl=pl.

13.3 WiredMinds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię pikseli śledzących WiredMinds GmbH (https://wiredminds.de/en/) do analizy zachowań odwiedzających.

Przetwarzany jest przy tym adres IP odwiedzającego. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie zbieranie informacji istotnych dla firmy, jak np. nazwa przedsiębiorstwa.

Adresy IP osób fizycznych są wykluczone od dalszego wykorzystania (procedura białej listy). W żadnym razie nie następuje zapisanie adresu IP w LeadLab.

Przy przetwarzaniu danych nasz szczególny interes polega na zachowaniu praw osób fizycznych do ochrony danych. Nasz interes opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zebrane przez nas dane w żadnym momencie nie pozwalają na ustalenie możliwej do zidentyfikowania osoby.

WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do sporządzania anonimowych profili użytkowników w odniesieniu do odwiedzin naszej strony internetowej. Pozyskane przy tym dane nie są wykorzystywane do zidentyfikowania osoby odwiedzającej naszą stronę internetową.

Wykluczyć od śledzenia

13.4 Algolia

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi "Algolia" świadczonej przez Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA.

Algolia umożliwia nam ulepszanie wyników wyszukiwania w celu wyświetlania tylko tych ofert, które pasują do zapytania użytkownika. Gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w naszej witrynie, jego:

 • Adres IP,

 • wpisy w pasku wyszukiwania

 • Interakcje z naszym sklepem

są przesyłane do Algolia Inc. za pośrednictwem interfejsu API. API to interfejs między naszą witryną a Algolia. Żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane; w szczególności nie jest tworzony stały profil wpisów wyszukiwania.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zapewnienie zoptymalizowanej funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej jest uzasadnionym interesem w rozumieniu tego przepisu. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celu przetwarzania. Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu.

Więcej informacji na temat postanowień dotyczących ochrony danych Algolia Inc. można znaleźć pod adresem: https://www.algolia.com/policies/privacy/.

13.5 Hotjar

Na tej stronie internetowej jest używany Hotjar. Oferentem jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: www.hotjar.com).

Hotjar jest narzędziem służącym do analizy zachowania odwiedzających tę stronę. Hotjar pozwala nam m.in. zapisywać Państwa ruchy myszą, przewijanie i kliknięcia. Hotjar może przy tym także stwierdzić, jak długo kursor pozostawili Państwo w określonym miejscu. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. heatmaps, które pozwalają ocenić, które części strony internetowej są chętniej oglądane przez odwiedzających.

Ponadto możemy się dowiedzieć, jak długo zatrzymali się Państwo na stronie i kiedy ją Państwo opuścili. Możemy też ustalić, w którym miejscu przerwali Państwo wpisywanie danych do formularza kontaktowego (tzw. conversion funnels). Ponadto Hotjar pozwala zasięgnąć informacji zwrotnej bezpośrednio od odwiedzających stronę internetową. Funkcja ta służy do ulepszania oferty reklamowej operatora strony internetowej.

Hotjar stosuje cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, ustawiane na Państwa komputerze, które zapamiętuje przeglądarka. Służą one do tego, by nasza oferta mogła stać się bardziej przyjazna użytkownikowi, efektywna i bezpieczna. Cookies pozwalają w szczególności stwierdzić, czy strona internetowa była odwiedzana przez określony terminal albo czy funkcje Hotjar zostały dezaktywowane dla danej przeglądarki. Cookies Hotjar pozostają na Państwa terminalu do chwili ich usunięcia przez Państwa.

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, żeby informowała o ustawianiu cookies, które można dopuszczać tylko pojedynczo bądź wykluczać w określonych przypadkach lub generalnie; można także aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji cookies funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Korzystanie z Hotjar i zapisywanie jego cookies następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

13.6 Bing Ads

Na tej stronie internetowej stosujemy technologie Bing Ads (bingads.microsoft.com), udostępniane i eksploatowane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Jeśli dotarli Państwo do naszej strony internetowej przez ogłoszenie Microsoft Bing, to Microsoft ustawia cookie na Państwa terminalu. Microsoft i my możemy w ten sposób rozpoznać, że ktoś kliknął ogłoszenie, został przekierowany do naszego serwisu i znalazł się na uprzednio określonej stronie docelowej („conversion site”). Poznajemy przy tym tylko ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ogłoszenie Bing, a następnie zostali przekierowani na conversion site. Microsoft zbiera, przetwarza i wykorzystuje przez cookie informacje, z których przy użyciu pseudonimów tworzone są profile użytkowników. Profile te służą do analizy zachowania odwiedzających i są używane do wybierania ogłoszeń reklamowych. Nie są przetwarzane informacje osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

Jeśli nie chcą Państwo, żeby Microsoft wykorzystywał jak objaśniono powyżej informacje o Państwa zachowaniu, to mogą Państwo zablokować ustawianie cookies, które są do tego konieczne – np. przez ustawienie na przeglądarce generalnej dezaktywacji automatycznego tworzenia cookies. Mogą Państwo ponadto zablokować rejestrowanie danych wytwarzanych przez cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez Microsoft, zgłaszając sprzeciw pod poniższym linkiem https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Dalsze informacje na temat ochrony danych oraz stosowanych cookies przez Microsoft i Bing Ads znajdą Państwo na stronie Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Korzystanie z Bing Ads i zapisywanie jego cookies następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

13.7 LinkedIn Analytics und LinkedIn Ads

Na tej stronie internetowej zintegrowany jest LinkedIn Insight Tag firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Narzędzie to tworzy w Państwa przeglądarce internetowej cookie, które umożliwia w szczególności rejestrowanie adresu IP, właściwości sprzętu i przeglądarki oraz zdarzeń ubocznych.

Użycie LinkedIn Insight Tag umożliwia wyświetlanie odwiedzającym tę stronę internetową spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych na LinkedIn. Ponadto powstaje możliwość sporządzania anonimowych raportów o skuteczności ogłoszeń reklamowych oraz informacji o interakcji strony internetowej.

LinkedIn nie dzieli z nami danych osobowych.

W wytycznej LinkedIn dot. ochrony danych na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy znajdą Państwo dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych oraz możliwości i praw do ochrony Państwa sfery prywatnej. Kiedy są Państwo zalogowani do LinkedIn, mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować zbieranie danych pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

13.8 Visual Website Optimizer

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi Visual Website Optimizer. Operatorem jest Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie.

Visual Website Optimizer pozwala w ramach tzw. "A/B-Testings" ustalić, jak oddziałują różne zmiany strony internetowej (np. zmiany pól wprowadzania danych, dizajnu itp.).

Po udzieleniu zgody mogą być przekazywane do VWO następujące dane:

 • ścieżki dostępu

 • (zanonimizowane) adresy IP

 • korzystanie z elementów

 • czas trwania wizyty na stronie internetowej

 • informacje o przeglądarce

 • lokalizacja

 • data i godzina odwiedzin

 • sprzętowy system operacyjny

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli nie chcą Państwo aby wymienione dane były zbierane i przetwarzane przez VWO, to mogą Państwo odmówić zgody albo ją w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Więcej informacji na temat Visual Website Optimizer znajdą Państwo na: https://vwo.com/privacy-policy/.

Jeśli nie chcą Państwo, żeby Visual Website Optimizer rejestrował Państwa zachowanie jako użytkownika, to mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec rejestrowania danych za pomocą następującego linku: https://www.denios.pl/?vwo_opt_out=1

14. Youtube

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube. YouTube jest internetowym wideoportalem, który umożliwia publikującym bezpłatne wstawianie wideoklipów, a innym użytkownikom również bezpłatne ich oglądanie, ocenę i komentowanie. YouTube zezwala na publikowanie wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dzięki czemu przez ten portal można uzyskiwać dostęp zarówno do kompletnych filmów i programów telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów lub wideo sporządzonych przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy każdym otwarciu jednej z poszczególnych stron niniejszego serwisu internetowego, prowadzonego przez nas i na którym został zintegrowany komponent YouTube, przeglądarka internetowa w Państwa systemie IT otrzyma automatycznie od tego komponentu żądanie pobrania przedstawienia odpowiedniego komponentu z YouTube. Dalsze informacje dot. YouTube można znaleźć na https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej technicznej procedury YouTube i Google uzyskują wiedzę, która konkretna podstrona naszego serwisu internetowego była przez Państwa odwiedzana.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w YouTube, wtedy po otwarciu podstrony zawierającej wideo YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszego serwisu internetowego Państwo odwiedzają. Informacje te zbierane są przez YouTube i Google oraz przypisywane do Państwa konta na YouTube.

YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, gdy w momencie otwarcia naszej strony internetowej są Państwo jednocześnie zalogowani w YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy Państwo klikną w wideo YouTube, czy nie. Jeśli nie chcą Państwo takiego przesyłania tych informacji do YouTube i Google, to mogą Państwo zablokować ich przesyłanie przez wylogowanie się z Państwa konta na YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

Te czynności przetwarzania mają miejsce wyłącznie przy udzieleniu wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Opublikowane przez YouTube przepisy ochrony danych, które można znaleźć na https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de, dają pojęcie o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

15 Phaina

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty oprogramowania (SaaS) Phaina Advise. Spółką operacyjną Phaina jest Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Niemcy.

Phaina Advise oferuje możliwość zautomatyzowanego doradztwa, w ramach którego dalsze odpowiednie pytania mogą być zadawane na podstawie wcześniej udzielonych odpowiedzi w celu jak najdokładniejszego określenia potrzeb użytkownika. Na koniec rozmowy, na podstawie udzielonych odpowiedzi, rekomendowany jest produkt, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem bezpośredniego linku.

Podczas korzystania z usługi przetwarzane mogą być następujące dane:

 • Data i godzina połączenia,

 • Typ i wersja przeglądarki,

 • adres IP,

 • używany system operacyjny,

W zależności od przebiegu rozmowy mogą być przetwarzane dalsze dane osobowe podane przez użytkownika w rozmowie. Podanie danych jest dobrowolne

Opisane operacje przetwarzania są przeprowadzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegającego na zapewnieniu odwiedzającym naszą stronę internetową szybkich i ukierunkowanych porad, a tym samym w naszym interesie gospodarczym. Podstawą prawną korzystania z Phaina w kontekście istniejących lub przyszłych stosunków umownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu.

Więcej informacji na temat postanowień Phaina GmbH dotyczących ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.phaina.com/datenschutz.

16. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

16.1 Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące.

16.2 Prawo do informacji art. 15 RODO

Mają Państwo prawo otrzymać od nas w dowolnym momencie bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat, a także kopię tych danych zgodnie z przepisami prawa.

16.3 Prawo do sprostowania danych art. 16 RODO

Mają Państwo prawo żądać sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Przysługuje Państwu ponadto prawo żądania, przy uwzględnieniu celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

16.4 Prawo do usunięcia danych art. 17 RODO

Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przewidzianych przez prawo okoliczności oraz jeżeli przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

16.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO

Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek przewidzianych przez prawo.

16.6 Prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli. Mają Państwo poza tym prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony jako administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bądź na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO, i odbywa się ono w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.

Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wywrze niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

16.7 Prawo do sprzeciwu art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f (przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu) RODO.

Dotyczy to także opartego na tych zasadach profilowania w myśl art. 4 nr 4 RODO.

Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, to nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że zdołamy wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dla przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub że przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, to danych osobowych nie będziemy już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

16.8 Wycofanie zgody wymaganej przez prawo o ochronie danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

16.9 Zażalenie do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych zażalenie na przetwarzanie przez nas danych osobowych.

17. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez taki czas, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu przechowywania lub jaki został przewidziany w przepisach prawa, którym podlega nasze przedsiębiorstwo.

Jeśli cel przechowywania przestaje istnieć albo upływa termin wymaganego przechowywania, to dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane lub usuwane.

18. Dalsze informacje

Dalsze informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych mogą Państwo uzyskać od naszej centrali oraz naszego Inspektora ochrony danych.

19. Usługi IoT

Odnośnie korzystania z usług IoT odrębną deklarację o ochronie danych znajdą Państwo tutaj: https://www.denios.pl/ochrona-danych-iot

20. Dalsze informacje o ochronie danych

Jako przedsiębiorstwo przetwarzamy dane osobowe nie tylko na naszej stronie internetowej, lecz także w wielu innych procesach. Aby móc udzielić Państwu jako osobie, której dane dotyczą, możliwie szczegółowych informacji także o tych celach przetwarzania, zestawiliśmy je dla Państwa wraz z czynnościami przetwarzania tutaj, co stanowi spełnienie prawnego obowiązku informowania wg art. 13-14 RODO:

Gdyby potrzebowali Państwo więcej informacji, których nie ma tu ani w następnej szczegółowej deklaracji o ochronie danych, to prosimy się zwrócić z pełnym zaufaniem do naszego inspektora ochrony danych.

21. Aktualność i zmiany deklaracji o ochronie danych

Niniejsza deklaracja o ochronie danych jest aktualnie ważna i reprezentuje stan na: marzec 2022.

Wobec dalszego rozwoju naszych stron i ofert internetowych bądź zmian w przepisach prawa czy też wytycznych administracyjnych może okazać się konieczna modyfikacja niniejszej deklaracji o ochronie danych. Każdorazowo aktualna deklaracja o ochronie danych może być w dowolnym momencie otwarta i wydrukowana na stronie internetowej pod adresem „https://www.denios.pl/polityka-prywatnosci/”.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00