DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Szafy na butle gazowe

(24 artykuł w 24 wersjach)

Szafy na butle gazowe dostępne są w różnych pojemnościach i wersji do ustawienia na zewnątrz. Składowane materiały są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

Filtr
 • -
Sortierung
24 z 24 produktów
Szukasz większego rozwiązania?
Magazynowanie i technika procesowa

Mamy również rozwiązania dla większych potrzeb. Więcej informacji można znaleźć w kategorii 'Magazynowanie i technika procesowa'!

Szafy na butle gazowe

Jakie są przepisy dotyczące przechowywania butli z gazem?

Butle gazowe należą do towarów, które podlegają surowym przepisom ze względu na ich wysoki potencjał zagrożenia. Najważniejsze przepisy dotyczące składowania uregulowane są w TRGS 510. Poniżej można w skrócie przeczytać ważne fragmenty TRGS 510.

4.2 Miejsca i pomieszczenia magazynowe:

Z zasady nie wolno składować substancji niebezpiecznych w miejscach, w których mogłoby to zagrażać pracownikom lub innym osobom.

Miejsca takie to w szczególności ciągi komunikacyjne. Drogi komunikacyjne obejmują klatki schodowe, korytarze, drogi ewakuacyjne i ratunkowe, przejścia, arterie komunikacyjne i wąskie dziedzińce.

Miejsca nieodpowiednie do składowania to pomieszczenia przerw w pracy, dyżurki, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia pierwszej pomocy lub pokoje dziennego pobytu.

Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane w pomieszczeniach roboczych tylko wtedy, gdy ich przechowywanie jest zgodne z zasadami ochrony pracowników i odbywa się w specjalnych urządzeniach odpowiadających aktualnemu stanowi techniki.

Magazynowanie gazów pod ciśnieniem

Butle gazowe należą do ruchomych pojemników ciśnieniowych gazu i znajdują zastosowanie w wielu branżach. Np. przy spawaniu w warsztatach, przy pracach w laboratorium albo z czynnikiem chłodniczym przy chłodzeniu i zamrażaniu. Przepisy poświęcone bezpiecznemu posługiwaniu się butlami z gazem są równie różnorodne, jak dziedziny, w których są one wykorzystywane.

Wymagania budowlane i ochrona przeciwpożarowa

Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. [Dz.U.Nr 109 poz.719] Zgodnie z paragrafem 12 ww. rozporządzenia pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu muszą spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W pomieszczeniach tych muszą być stosowane urządzenia spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 22.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem [Dz.U. Nr 263, poz.2203].

Ww. obiekty powinny posiadać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która jest aktualizowana co najmniej raz na 2 lata.Według paragrafu 12 rozporządzenia [Dz.U. z 2010 r. 109,poz.719]:

1. Wymagania dotyczące użytkowania butli z gazem płynnym do zasilania urządzeń i instalacji gazowych w budynkach określają przepisy techniczno-budowlane.

2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35 stopni C).

3. Dopuszcza się sytuowanie na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, w miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, do dwóch wiązek butli z gazem palnym, zawierających maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania.

4. Ww. butle zawierające gaz płynny, muszą być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu co najmniej o 3m.

Jakim przepisom podlegają czynności z gazami?

Zgodnie z z paragrafem 13 ww. rozporządzenia:

1. Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych oznacza się zgodnie z Polskimi Normami,

2. Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu,

3. W jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane:

- butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających,

- butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia;

4. Butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości,

5. Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej;dopuszcza się układa nie butli w stosy o wysokości do 1,5 m,

6. Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami,

7. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania i magazynowania butli z gazem płynnym określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych [Dz.U. Nr 75, poz.846, z 2000 r. Nr 29 poz. 366 oraz z 2004r. Nr 43, poz.395].

Poza tym magazyny i rozlewnie gazu płynnego oraz bazy i stacje paliw płynnych muszą być wyposażone w urządzenia i instalacje spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 243 poz.2063] . W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem (paragraf 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [Dz.U.z 2010r. nr 109 poz. 719].

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Ocena zagrożeń związanych z gazami – co wziąć pod uwagę

Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U Nr 138 poz.931].

Na podstawie ww. rozporządzenia, w zależności od rodzajów palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, występujących w strefach stosuje się następujące kategorie urządzeń:

1. w strefie 0 lub 20 - urządzenia kategorii 1;

2. w strefie 1 lub 21 - urządzenia kategorii 1 lub 2;

3. w strefie 2 lub 22 - urządzenia kategorii 1, 2 lub 3.

Pierwszą sprawą jest rozpoznanie ważnych dla oceny zagrożeń niebezpiecznych właściwości gazów stosowanych w Państwa zakładzie pracy. Dlatego najpierw należy gruntownie zapoznać się z kartą charakterystyki – bo w niej te właściwości są podane. Oprócz tego od 1 lipca 2006 poszczególne butle gazowe są odpowiednio znakowane zgodnie z PN EN 1089-3.

Dodatkową pomoc może też stanowić kolorystyka samych butli gazowych (więcej informacji na temat oznakowania butli znajdą Państwo poniżej). Jednak oznakowanie kolorami ma wyłącznie znaczenie pomocnicze i nie jest obowiązkowe! Dodatkowo muszą być uwzględnione dalsze czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ przy posługiwaniu się gazami i butlami gazowymi:

 • Wzrost temperatury/ciśnienia może spowodować przesunięcie granic wybuchowości (GGW/DGW)

 • Temperatura (może spowodować wzrost ciśnienia w pojemniku ciśnieniowym z gazem)

 • Właściwości chemiczne (np. niestabilność)

 • Samozapalność (zwiększone niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu)

 • Korozja (np. dwutlenek siarki może uszkadzać pojemnik)

 • Gazy trujące (np. chlor)

 • Niebezpieczeństwo uduszenia

 • Gazy cięższe od powietrza (mogą się gromadzić w pobliżu podłoża)

 • Polimeryzacja

Należy przy tym pamiętać, że zagrożenia towarzyszące posługiwaniu się gazami są tak różnorodne, że w tym miejscu można podać jedynie niektóre takie czynniki. Dokładna analiza zagrożeń powodowanych przez gaz poddawany ocenie musi być przeprowadzona w konkretnym przypadku.

Po analizie i ocenie zagrożeń wynikających z samego używanego gazu należy przyjrzeć się warunkom manipulowania nim. Chodzi tu m.in. o transport w obrębie zakładu pracy oraz przeróbkę/manipulowanie przez pracowników. Przykładami szczególnych zagrożeń są następujące sytuacje:

 • Niezamierzone uwolnienie (np. wskutek nieszczelnych połączeń armatury)

 • Mieszanie gazów (np. acetylenu z tlenem przy spawaniu)

 • Zewnętrzne oddziaływania na pojemnik ciśnieniowy z gazem (np. przewrócenie się)

 • Nieprawidłowa konserwacja (np. uszkodzony reduktor ciśnienia na armaturze)

 • Odstępstwo od przepisowego zastosowania

Ważne: Nie jest możliwe sporządzenie jednej „standardowej oceny zagrożeń” dla wszystkich gazów. Każdy gaz musi być rozpatrywany indywidualnie i oceniany stosownie do zagrożeń z nim związanych. Dalszą pomocą może tu być analiza przyczynowa. Dodatkowo przy ocenie zagrożeń związanych z gazami należy zasięgnąć opinii techników, użytkowników lub obsługi, żeby ew. zwrócić uwagę na takie czynniki zagrożenia, jakie dotąd przy sporządzaniu oceny nie zostały dostrzeżone.

Szafy na butle gazowe do przechowywania na zewnątrz

Szafy na butle gazowe do kompaktowego składowania na wolnym powietrzu spełniają wymagania TRGS (Technical Rules for Gases) 510. W DENIOS znajdą Państwo szafy odpowiednie do konkretnego zastosowania:

 • Szafy na butle gazowe
 • Szafy do butli z gazem sprężonym
 • Szafy do butli z gazem ciekłym

Jeśli chcą Państwo przechowywać większą liczbę butli gazowych, odpowiednie mogą być również nasze magazyny butli gazowych i kontenery.

Wiedza na ten temat

Ładowanie ...
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00