DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Ogólne Warunki Handlowe

Dane bankowe do przelewu bankowego

SWIFT code: INGPLPW

Name of the bank: ING Bank Śląski S.A.

IBAN: PL02 10501924 1000 0023 2534 8692

Postanowienia ogólne

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, zwanych dalej OWH, wprowadza się

następujące oznaczenia:

a/ Sprzedający – oznacza Denios Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach,

b/ Kupujący – oznacza podmiot dokonujący zamówienia Produktów zgodnie z postanowieniami OWH,

c/ Produkty – oznaczają produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego, które jednocześnie są przedmiotem zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami OWH,

d/ Strony – oznaczają Sprzedającego i Kupującego,

e/ Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zgodnie z postanowieniami OWH i pisemnymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami.

OWH określają zasady zawierania umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.

OWH stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym.

Zastosowanie warunków odbiegających, sprzecznych lub nieuwzględnionych w OWH wymaga odrębnych uzgodnień pomiędzy Stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWH zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez Strony.

OWH podane są do wiadomości i dostępne w katalogu Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.denios.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego OWH przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania.

Brak akceptacji niniejszych OWH przez Kupującego uprawnia Sprzedającego do wstrzymania wydania i dostawy Produktów do czasu akceptacji OWH poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedający może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWH, po bezskutecznym jego upływie Sprzedający może odstąpić od umowy.

Zawarcie umowy

Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej www.denios.pl w trzech dostępnych formach tj.:

a/ pisemnie na adres: DENIOS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice lub

b/ e-mailem: info@denios.pl lub

c/ faksem na numer: +48 22 279 40 01.

Sprzedający zastrzega, iż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia. W terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia Kupujący może złożyć oświadczenie odwołujące zamówienie. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego umowa nie zostaje zawarta. Sprzedający może uzależnić zawarcie umowy od dokonania przez Kupującego przedpłaty. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu środków finansowych tytułem przedpłaty na konto Sprzedającego.

Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

Poza uregulowaniami zawartymi w OWH, Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

Informacje o Produktach i cenach

Wszystkie informacje techniczne dotyczące Produktów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obydwie Strony. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie w stosunku do rzeczywistych produktów.

Asortyment, ceny, cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w niniejszym katalogu mogą ulec zmianie. Dokładne informacje na temat dostępności produktów, aktualnych cen, danych technicznych, warunków dostawy i jej kosztów można uzyskać u Sprzedającego.

Sprzedający nie odpowiada za błędy i pomyłki drukarskie mogące wystąpić w publikacjach dotyczących Produktów.

Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianych Produktów.

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za ich dalsze zastosowanie.

Ceny katalogowe zostały skalkulowane bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT). Ceny z opisem ex-works nie zawierają kosztów dostawy. Wszystkie ceny katalogowe oparte są o cennik Sprzedającego obowiązujący w dniu wydania katalogu. Ceny zawierają standardowe opakowanie Sprzedającego. Ostateczna cena Produktów, będących przedmiotem danego zamówienia zostanie ustalona w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku zamówień wielokrotnych (rozłożonych w czasie) lub dla których zgodnie z życzeniem Kupującego ustalono termin dostawy dłuższy niż 3 miesiące od momentu złożenia zamówienia - Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty cen w oparciu o aktualne na dzień dostawy koszty materiałów, magazynowania i transportu.

Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedającego wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

Realizacja zamówienia, warunki dostawy, terminy

Produkty dostarczane są na warunkach „DAP Odbiorca” za wyjątkiem produktów oznaczonych w katalogu jako „Ex Works” (Incoterms 2010).

Terminy poszczególnych dostaw wymagają każdorazowo uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zastrzega się przy tym możliwość zmiany terminu dostawy, bądź dostawy częściowej wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie.

Sprzedający jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów w ustalonym terminie.

Warunkiem rozpoczęcia biegu uzgodnionego terminu dostawy jest wyjaśnienie wszystkich zagadnień technicznych.

W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo (wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego), Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody Sprzedającego.

W przypadku, gdy Kupujący (po uzgodnieniu ze Sprzedającym) decyduje się korzystać z dostawy Produktów realizowanej środkami transportu Sprzedającego (lub jego dostawców), Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek. W powyższym przypadku Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu właściwego do dostarczenia zamówionych produktów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe przy rozładunku Produktów.

Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.

Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedającemu realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

W przypadku opóźnienia w odbiorze Produktów Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Sprzedający nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedającemu, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającemu, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp.

Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Warunkiem dotrzymania przez Sprzedającego warunków dostawy jest ponadto terminowe i prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Kupującego. Nie narusza to prawa podniesienia zarzutu niewykonania umowy.

Jeżeli zaistnieją okoliczności polegające na spóźnieniu się przez Kupującego z przyjęciem produktów lub naruszeniem przez niego innych obowiązków współdziałania, ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu kupna przechodzi na Kupującego w tym momencie, w

którym Kupujący spóźnił się z przyjęciem towaru lub z wykonaniem innych zobowiązań wobec Sprzedającego.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami prawa, jeżeli zwłoka w dostawie jest wynikiem umyślnego naruszenia umowy lub rażącego niedbalstwa lub jest spowodowana zawinionym naruszeniem istotnego obowiązku wynikającego z umowy po stronie Sprzedającego. W takich wypadkach odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę jest ograniczona do przewidywalnej, występującej typowo szkody.

Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy.

Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Produktów, dołącza się do dostarczanych Produktów, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

Gwarancja zgłoszenie reklamacji, odpowiedzialność za wady, zwroty wadliwych produktów

Dostarczane produkty katalogowe objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty sprzedaży na fakturze zgodnie z art. 577 - 582 Kodeksu Cywilnego. 24 miesięczna gwarancja dotyczy wyłącznie uszkodzeń powstałych wskutek wad fabrycznych tkwiących w rzeczy sprzedanej. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Na wybrane produkty Sprzedający udziela 5-letniej gwarancji.

Użytkowanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają gwarancji. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których jest zobowiązany użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto gwarancji nie podlega naturalne zużycie produktów w czasie ich użytkowania.

Wada urządzenia zostanie usunięta przez serwis Denios w najszybszym możliwym terminie.

Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego Produktów pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Produktów, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dokonania dostawy, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.

Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze Produktów, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru Produktów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający może według swego uznania albo wymienić produkt na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy produkt został niewłaściwie eksploatowany lub przetworzony przez Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.

Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe Produktów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Sprzedającego jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Kupującego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za produkt użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

Warunkiem przyjęcia zwrotów Produktów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedającego oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji.

Prawo zwrotu zamówionego towaru

Kupujący ma prawo do zwrotu zamówionego produktu w terminie 14 dni od daty wykonania dostawy, po akceptacji przez Sprzedającego.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, niedopasowanie do potrzeb itp.) Kupujący jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie o tym fakcie Sprzedającego.

W tym przypadku wszelkie koszty związane z organizacją zwrotu Produktów (w tym koszty transportu) ponosi Kupujący.

Prawo do zwrotu Produktów dotyczy tylko produktów w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu.

Prawo do zwrotu Produktów nie przysługuje w przypadku zamówień specjalnych (indywidualnych) i pozakatalogowych.

Przejście ryzyka

Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego w chwili przekazania ich upoważnionej do odbioru Produktów osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi (w przypadku dostawy ex Works – z chwilą dokonania dostawy, czyli w chwili wydania Produktów w siedzibie Sprzedającego/z magazynu Sprzedającego).

W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającemu i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania Produktów.

Opakowanie

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego i nie podlegają zwrotowi.

Odszkodowanie

Sprzedający zastrzega, że roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedającego, są wykluczone.

Kupujący oświadcza, iż zna parametry techniczne Produktów oraz zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących postępowania, w tym montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi) oraz zasad eksploatacji i konserwacji Produktów. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji zakupionych Produktów.

Warunki płatności

Termin płatności za Produkty wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że Sprzedający i Kupujący umówią pisemnie inny termin zapłaty.

Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń po wystawieniu faktury według uzgodnionych warunków płatności. Kupujący staje się właścicielem Produktów w momencie całkowitej zapłaty za Produkty, w terminach określonych przez Sprzedającego. Prawo własności Produktów przechodzi na Kupującego dopiero po całkowitej zapłacie należności wynikających ze zrealizowanej przez Sprzedającego dostawy, chyba że strony odmiennie ustalą. Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie lub zwłokę z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie lub zwłokę, a następnie należności najdawniej wymagalnych.

Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

W wypadku zamówienia Produktów, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości wartości brutto zamówionych produktów. Sprzedający ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

Spory (jurysdykcja), postanowienia końcowe

Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich, wynikających z niniejszych uregulowań, zobowiązań są Michałowice, woj. mazowieckie.

Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWH. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne. Sprzedający zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.

Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z Umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.

W przypadku nieważności niektórych postanowień OWH wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Akceptując niniejsze OWH Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją

umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWH mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323).

Prywatność

Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności, prosimy wejść na stronę https://www.denios.pl/polityka-prywatnosci/.

Warunki korzystania z usług IoT:

Wszystkie produkty z usługami IoT podlegają naszym Warunkom korzystania z usług DENIOS IoT.
Warunki korzystania z usług IoT.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00