Winterpflichten

Utrzymanie zimowe i bhp podczas wilgoci, śniegu i gołoledzi

Zarówno wtedy, gdy teren zakładu pracy w zimie pokryje śnieg i lód, jak i wtedy, gdy zabłocona nawierzchnia stwarza zagrożenie dla klientów i pracowników, niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego może drogo kosztować Państwa przedsiębiorstwo.

Utrzymanie zimowe należy w każdym przedsiębiorstwie do obowiązków pracodawcy. Jak w przypadku wszystkich zagrożeń jest on zobowiązany ustawowo do zabezpieczenia terenu swojego zakładu pracy i strefy przyległej.

Czego muszą Państwo bezwarunkowo przestrzegać przy zimowym utrzymaniu i jak zapobiegną Państwo ryzyku odpowiedzialności cywilnej:

  • Jak najefektywniej zorganizują Państwo zimowe utrzymanie w zakładzie pracy?
  • Jakie pomoce zimowe są nieodzowne?
  • Dlaczego bezwarunkowo wskazana jest zorganizowana kontrola warunków pogodowych!

Poniżej odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące obowiązku zabezpieczenia ruchu komunikacyjnego i ochrony podczas wilgoci, śniegu i gołoledzi.


Pytania i odpowiedzi na temat zimowego utrzymania w zakładzie pracy

Jaki jest zakres zimowego utrzymania w zakładzie pracy?

Posypywanie dróg i utrzymanie zimowe oraz przewidujące zabezpieczenie ruchu komunikacyjnego jest obowiązkiem zarówno na terenie Państwa zakładu, jak i na parkingu dla Państwa klientów. Również przy budynku muszą Państwo zagwarantować optymalne bezpieczeństwo!

Jak należy posypywać teren i jakie obowiązki istnieją w zimie przy gołoledzi, śniegu i wilgoci?

  • Przed godzinami otwarcia odpowiednimi działaniami muszą Państwo umożliwić klientom i pracownikom w znacznej mierze niezagrożone użytkowanie terenu Państwa zakładu, do czego naturalnie zalicza się także parking dla klientów i pracowników.
  • Rozmiary niezbędnych działań zależą od tego, co z jednej strony jest konieczne dla zabezpieczenia ruchu, a z drugiej strony, czego można wymagać od zobowiązanego.
  • Są Państwo zobowiązani do pozbawienia śliskości miejsc oblodzonych

W przypadku wątpliwym muszą Państwo udowodnić, że w Państwa firmie zostały podjęte wszelkie konieczne działania w ramach bezpiecznego utrzymania zimowego.

  1. Kontrola warunków pogodowych umożliwi Państwu przewidujące postępowanie: chodzi tu szczególnie o zapobieganie przewidywalnym zagrożeniom związanym z pogodą – jak gołoledź.
  2. Jeśli temperatura w nocy spada już poniżej zera albo panuje mróz, a nawierzchnia asfaltowa albo z kostki brukowej na parkingu nie gwarantuje natychmiastowego i całkowitego odpływu wody deszczowej, to muszą się Państwo zatroszczyć o to, aby dana powierzchnia nadawała się do bezpiecznego chodzenia.

Co obejmuje „obowiązek posypywania i uprzątania"?
Państwa teren musi nadawać się do bezpiecznego przejazdu przy śniegu, lodzie i gołoledzi. Dotyczy to – niezależnie od przepisów powszechnie obowiązujących – dni powszednich w godzinach 7-20 oraz niedziel i świąt w godzinach 9-20, o ile jest to uzasadnione, np. przez ruch klientów lub pracowników. Śnieg i lód pojawiający się po godz. 20 należy usuwać zaraz następnego dnia rano do godz. 7, a w niedziele i święta do 9. Jeśli opady śniegu lub marznącego deszczu utrzymują się stale, to posypywanie lub uprzątanie należy przeprowadzać kilka razy dziennie! Dla ruchu pieszego należy odśnieżać przejścia o szerokości co najmniej 1 m. Jeśli nie ma chodnika, to przejście o szerokości 1 m należy uprzątnąć i posypać wzdłuż granicy działki. Tu również należy: odgarniać śnieg i przeciwdziałać poślizgowi przez środki nadające szorstkość (np. piasek, grys). Jeśli środek do posypywania traci skuteczność wskutek ciągłego tworzenia się gołoledzi (np. przy marznącym deszczu), to posypywanie należy ew. powtarzać kilkakrotnie.

Czy obowiązek posypywania dotyczy też jezdni na ulicy?
Nie, na jezdniach zastrzeżonych dla ruchu samochodowego właściciele przyległych posesji nie mają obowiązku zimowego utrzymania. Jednak na jezdniach bez chodnika zimowe utrzymanie musi być wykonywane wzdłuż granicy działki.

A co wtedy, gdy moja działka przylega do strefy ruchu pieszego?
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, ludu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  

Czym należy posypywać?
Dla przeciwdziałania poślizgowi należy posypywać grysem, piaskiem lub granulatem. Korzystne jest też posypywanie drobnym popiołem. Zasadniczo najmniej kosztowne jest uprzątnięcie najpierw powierzchni szuflą do odgarniania śniegu lub miotłą. Gdyby wtedy wciąż jeszcze nie dało się bezpiecznie chodzić lub jeździć, to trzeba zastosować ww. środki nadające szorstkość. Należy zawsze brać pod uwagę, jakie podłoże czym posypujemy. Np. na bardzo jasnych płytach kamiennych popiół może pozostawiać przebarwienia. A w razie odwilży wszelkiego rodzaju materiał do posypywania należy usunąć z całej powierzchni. Granulat daje się najłatwiej zmieść, zebrać i ewentualnie użyć ponownie przy kolejnym ataku zimy.

Przed naszym zakładem znajduje się hydrant. O czym muszę pamiętać?
Dojścia do hydrantów, telefonów alarmowych i budek telefonicznych należy również oczyszczać ze śniegu i lodu.

A co robić z tym całym śniegiem?
Śnieg i lód usuwany z dróg pieszych należy zasadniczo spiętrzać na skraju drogi pieszej bliższym jezdni. Większe ilości śniegu muszą być tak odgarniane na bok, żeby ruch pieszych i pojazdów nie był bardziej narażony lub utrudniony niż to jest nieuniknione. Uwaga: Odpływy, studzienki ściekowe, wjazdy i wyjazdy oraz drogi dla rowerów muszą koniecznie być wolne! Spiętrzony śnieg nie może zasłaniać widoczności ani powodować innych utrudnień przede wszystkim przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i wylotach ulic.

Czy ktoś inny może przejąć moje obowiązki zimowego utrzymania?
Tak. Odpowiednia osoba trzecia może przejąć wykonywanie zimowego utrzymania, ale odpowiedzialność ostatecznie nadal spoczywa na właścicielu posesji przy drodze.

Kto odpowiada, jeśli z powodu oblodzenia dojdzie do wypadku, czy przechodzień ma wtedy prawo do odszkodowania?
Na śniegu i lodzie szczególnie łatwo dochodzi do wypadków. Właściciel posesji zobowiązany do zimowego utrzymania musi się liczyć z możliwością odpowiedzialności cywilnej i wypłaty odszkodowania (włącznie z zadośćuczynieniem za ból). Zależnie od okoliczności właściciel musi się liczyć także z konsekwencjami karnymi (za spowodowane niedbalstwem uszkodzenie ciała).

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę przy posypywaniu?
Pozostałości materiału do posypywania muszą być jak najszybciej z powrotem zmiecione.

Środki do posypywania i sprzęt zimowy – O czym warto pamiętać:
Należy korzystać przede wszystkim ze środków do posypywania nadających szorstkość, jak granulat, czy grys. Należy się zaopatrzyć we właściwy sprzęt, jak szufla do odgarniania śniegu, wózek i ręczny przyrząd do posypywania. Zawczasu trzeba się zaopatrzyć w materiał do posypywania. Zakup materiału do posypywania należy do zobowiązanego do utrzymania zimowego, czyli do Państwa! 

Nasza praktyczna rada dot. zimowego utrzymania:
Łatwo dostępne, rozmieszczone na terenie zakładu odporne na czynniki atmosferyczne pojemniki do posypywania ułatwiają zimowe utrzymanie i zauważalnie zmniejszają konieczne zaabsorbowanie personelu i czasochłonność!

Środki do posypywania

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku "w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach" (Dz. U. 2005 nr 230 poz. 1960) wymienia substancje, jakich można używać do usuwania śniegu i lodu z ulic.  Na liście znajduje się sól kuchenna - chlorek sodu, jak również chlorek wapnia. Są tu także piach i żwir drobnoziarnisty. 

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, gdzie na drogi wysypuje się tak duże ilości chlorku sodu. 

Z uwagi na środowisko, kiedy drogi piesze są śliskie, starajmy się posypać je trwale innymi środkami przeciwdziałającymi poślizgowi, jak np. grys, piasek lub trociny. Wióry, które mogą wchłaniać wilgoć, nie nadają się do posypywania. 

Jakie są materiały do posypywania?
Przeciwko zimowej śliskości stosowane są zasadniczo dwa rodzaje materiałów do posypywania:

  • Materiały rozmrażające to substancje chemiczne, które dzięki swoim właściwościom powodują topnienie śniegu i lodu sposobem fizyczno-chemicznym
  • Materiały antypoślizgowe poprawiają przyczepność na warstwie lodu lub zbitego śniegu sposobem mechanicznym (współczynnik tarcia)


Pamiętajcie Państwo o środowisku!
W strefie korzeni drzew i pasów roślinności odśnieżanie należy przeprowadzać bez użycia środków rozmrażających, żeby na wiosnę wszystko znowu się zazieleniło.

Dla zimowego utrzymania organizuje się z reguły zakładowy dyżur na wezwanie. W razie potrzeby dyżurny sprawdza stan pogody zarówno badając aktualne doniesienia meteorologiczne, jak i „patrząc przez okno” albo robi krótki obchód terenu zakładu pracy.

Nie. Państwa obowiązek zabezpieczenia ruchu rozciąga się, oprócz terenu zakładu i stref użytkowanych na działalność gospodarczą, jak parking dla klientów, na wszystkie użytkowane przez Państwa powierzchnie i budynki. Także wewnątrz budynków muszą Państwo wypełniać ten obowiązek dbając np., naturalnie przez cały rok, o bezpieczne środowisko pracy.
 
Całoroczne zabezpieczenie przed poślizgiem zapewnią Państwu np. Maty antypoślizgowe.

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian i wystąpienia pomyłek. Wszystkie udostępniane informacje zostały starannie zbadane. Mimo to DENIOS Sp. z o.o. nie może dać gwarancji aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przekazywanych informacji.