DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

GDY LICZY SIĘ KAŻDA SEKUNDA: ZWALCZANIE WYCIEKÓW OLEJU NA WODZIE ZA POMOCĄ BARIER OLEJOWYCH

Wypadki z udziałem substancji niebezpiecznych zdarzają się nie tylko na lądzie. Niejednokrotnie słyszymy też o poważnych wyciekach oleju na wodzie. W powszechnej świadomości znane są głównie bardzo duże katastrofy: tankowce, które osiadły na mieliźnie, wycieki z rurociągów, wypadki na platformach wiertniczych. Ale nawet na niby niewielką skalę, wycieki oleju mogą mieć katastrofalne skutki, jeśli dostaną się do lokalnych wód - w końcu tylko jedna kropla może rozprzestrzenić się w krótkim czasie i skazić do 1000 litrów wody. Ale jak firmy mogą podjąć środki ostrożności? Jaki sprzęt jest potrzebny w nagłych wypadkach? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Dobre powody dla aktywnej gotowości na wypadek awarii

Jeżeli przedsiębiorstwo ma do czynienia z substancjami niebezpiecznymi dla wody, jest ono zobowiązane do zidentyfikowania potencjalnych źródeł zagrożenia na podstawie oceny ryzyka oraz, oprócz odpowiednich środków bezpieczeństwa, do sporządzenia planu awaryjnego na wypadek wycieku. Warunki lokalne mogą również wymagać od firm specjalnego przygotowania na wypadek wycieku oleju na wodzie - na przykład, jeśli na terenie firmy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zbiorniki wodne, jeśli rurociągi naftowe są ułożone w pobliżu zbiorników wodnych lub jeśli w pobliżu znajdują się kanały, do których olej mógłby pomyłkowo przedostać się.

Wycieki oleju podlegają zgłoszeniu

Wycieki oleju na wodzie podlegają zazwyczaj zgłoszeniu i są sprawą dla straży pożarnej - ale planowanie awaryjne nie powinno ograniczać się do wybrania numeru 112 w nagłym wypadku i oczekiwania na zajęcie się sprawą przez służby ratunkowe. Zdradliwą rzeczą w przypadku wycieków oleju na wodzie jest szybkość, z jaką ciecz rozprzestrzenia się na powierzchni wody.

Warstwa oleju na wodzie szybko się rozprzestrzenia

Szczególnie w wodach płynących warstwa oleju nieubłaganie spływa w dół rzeki, a z każdą sekundą szkody spowodowane olejem rozprzestrzeniają się coraz bardziej. Ponadto straż pożarna musi przybyć na miejsce zdarzenia jako pierwsza, co oznacza, że można stracić cenny czas. Na przykład w tym przypadku bardzo sensowne może być ograniczenie rozprzestrzeniania się warstwy oleju poprzez szybką pierwszą pomoc.

Wycieki oleju na wodzie mogą być kosztowne

W ten sposób firmy minimalizują nie tylko szkody wyrządzone środowisku, ale także koszty, które muszą ponieść jako zanieczyszczający. Ponieważ wycieki oleju na wodzie mogą być kosztowne: Kto wprowadzi do zbiorników wodnych substancje niebezpieczne i spowoduje ich uszkodzenie, jest zobowiązany nie tylko do zapłacenia odszkodowania, lecz także ponosi koszty koniecznych działań naprawczych. Ubezpieczyciele nieruchomości zwracają również uwagę na to, czy podjęto wystarczające środki ostrożności w przypadku wystąpienia odpowiednich zagrożeń. Przedsiębiorstwom zaleca się zatem aktywne zajęcie się kwestią odpowiednich środków awaryjnych.

Bezpieczeństwo dzięki planowaniu awaryjnemu na wypadek wycieku oleju

W planowaniu awaryjnym, nawiązanie współpracy z lokalną strażą pożarną może mieć wiele sensu. Może się również zdarzyć, że odpowiedzialne służby ratownicze zwrócą się do przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy, jeśli dostrzegą potencjalne zagrożenia. W ostatecznym rozrachunku obie strony mogą odnieść korzyści ze współpracy poprzez wypracowanie wspólnych koncepcji na wypadek sytuacji kryzysowych i wzajemną koordynację odpowiedniego sprzętu. Często spotykane są również modele współpracy, w których odpowiednie wyposażenie specjalne straży pożarnej jest dostarczane bezpośrednio przez firmę. W ten sposób firma może być pewna, że w razie nagłej potrzeby odpowiednie zasoby są dostępne we właściwych miejscach. Z kolei straż pożarna korzysta ze sprzętu, który jest dostosowany do lokalnych warunków i w razie potrzeby może być wykorzystywany także do innych działań. W takich przypadkach zazwyczaj zastrzega się, że wszelkie materiały zużyte w procesie zostaną zastąpione przez niego z własnych środków. Podsumowując, sytuacja korzystna dla obu stron.

Reakcja kryzysowa od A do Z w przypadku wycieku oleju na wodzie

Określenie środków i wyposażenia do dokładnego dopasowania

Konkretne środki awaryjne zawsze zależą od oceny ryzyka, podobnie jak narzędzia, w które należy się zaopatrzyć. Jeśli przyjrzysz się przykładowi działania w sytuacji awaryjnej, będziesz miał dobre wyobrażenie o tym, co jest ważne i co jest potrzebne.

Zidentyfikować wyciek oleju i zaalarmować straż pożarną

Operacja zaczyna się - jakżeby inaczej - od odkrycia przecieku. W przypadku odkrycia oleju na akwenie wodnym lub zauważenia wycieku, w wyniku którego olej przedostaje się do akwenu wodnego, w pierwszej kolejności alarmowana jest zazwyczaj straż pożarna. Centrum reagowania straży pożarnej informuje z kolei agencje określone w planach reagowania, np. właściwy urząd ds. gospodarki wodnej lub specjalistów z lokalnych firm. Jeśli osoby trzecie, w szczególności operatorzy oczyszczalni ścieków lub przedsiębiorstwa wodociągowe, mogą być dotknięte, muszą one również zostać poinformowane o sytuacji zagrożenia.

Zidentyfikować wyciek oleju i zaalarmować straż pożarną

W idealnym przypadku należy bezzwłocznie podjąć natychmiastowe działania. Pierwszeństwo mają środki ratujące życie, jeśli są konieczne. Po tym następuje:

  • Zabezpieczenie miejsca wypadku

  • Ocena rodzaju, ilości i zagrożenia ze strony rozlanej substancji

  • Zatrzymanie wycieku i zapobieganie rozprzestrzenianiu się uszkodzeń

  • Ograniczanie i zbieranie substancji szkodliwych dla wód

Zatrzymanie wycieków oleju na wodzie za pomocą barier olejowych DENSORB®.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkód, z jednej strony należy jak najszybciej zatrzymać wyciek u jego źródła. Z drugiej strony, na zbiorniku wodnym ustawia się bariery olejowe, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się oleju.

Jak działa bariera olejowa DENSORB®?

Bariery olejowe dzielą się na systemy aktywne i pasywne:

  • Pasywne składają się z zatapialnej spódnicy wykonanej z wodoszczelnej specjalnej tkaniny z wewnętrznymi organami wypornościowymi. Są one mocowane między brzegami za pomocą kotwic. Aby dolna część spódnicy nie unosiła się na wodzie, jest ona ściągana w dół za pomocą ciężarków. W przypadku użycia bariery olejowej, olej zbiera się na powierzchni wody, podczas gdy woda odpływa pod plamą oleju. Dzięki temu olej może zostać wypompowany lub wchłonięty przez sorbenty.

  • Aktywne są odporne na działanie wody i unoszą się na powierzchni wody stojącej i łagodnie płynącej. Dzięki wypełnieniu wysokochłonną włókniną polipropylenową, bariera sama absorbuje olej.

Aktywne, pływające bariery szczególnie dobrze sprawdzają się w połączeniu z systemem pasywnym: podczas gdy ten ostatni buduje rzeczywistą barierę olejową, aktywna bariera może wchłonąć rozlany olej na dużej powierzchni, a następnie zostać odzyskana w jednym kawałku przez pociągnięcie liny.

Jak można ograniczyć skutki wycieków oleju?

Jeżeli znane są obszary szczególnego ryzyka, użycie barier olejowych w sytuacji awaryjnej może być przygotowane tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Na przykład, odpowiednie miejsca na bariery mogą być zbadane z wyprzedzeniem. Ważną rolę odgrywają kryteria takie jak korzystne warunki przepływu, bezpieczne drogi dostępu i wystarczające możliwości mocowania sprzętu do reagowania.

Konstrukcja bariery olejowej zależy w dużej mierze od charakteru akwenu. Czy wody stoją w miejscu czy płyną? Jaką szerokość, głębokość i prędkość przepływu należy wziąć pod uwagę?

Na co należy zwrócić uwagę podczas instalacji barier olejowych?

W przypadku zakupu barier olejowych ze spódnicami zanurzeniowymi wymagana głębokość zanurzenia zależy od głębokości zbiornika wodnego, a długość bariery od szerokości zbiornika wodnego. Przy wyższych prędkościach przepływu należy jednak wziąć pod uwagę, że bariera olejowa nie musi być zainstalowana pod kątem prostym do brzegu, aby zmniejszyć prędkość padającego strumienia i tym samym zminimalizować siły działające na barierę. Praktyczne są tu produkty składające się z pojedynczych elementów, które można szybko połączyć ze sobą. Pozwala to na elastyczne dostosowanie do wielkości rozlewiska lub do różnych rodzajów wody.

Podczas montażu barier olejowych ważne jest również, aby nie ustawiać punktów zatrzymania na brzegu zbyt wysoko, ponieważ w przeciwnym razie bariera może zostać podważona. W razie potrzeby na brzegu należy ułożyć dodatkowe włókniny wiążące. Olej może być również wciągany pod barierę przez silne prądy. W tym przypadku może warto zachować kilka barier w pewnej odległości od siebie, aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo. W ten sposób olej, który przeniknął przez poprzednią barierę, może zostać zatrzymany przez następną barierę.

Jakie sorbenty są odpowiednie do pochłaniania oleju na zbiornikach wodnych?

Środki wiążące do pochłaniania oleju z akwenu powinny być przechowywane zgodnie z ilością określoną w ocenie ryzyka. Czasami stosowane są sorbenty olejowe w postaci granulatu, ale mają one pewne wady. Po rozprowadzeniu na plamie oleju, sorbent musi być również usunięty z wody po procesie absorpcji. Często jest to trudne, a całkowite usunięcie jest prawie niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że w zależności od warunków prądowych, materiał jest w mniejszym lub większym stopniu wmywany w strefę brzegową i zaplątuje się w tamtejszą roślinność. Kolejną wadą granulatu jest możliwość zatrucia fauny wodnej. Granulki, które są częściowo zanieczyszczone olejem, mogą być mylnie rozpoznane przez ptaki i ryby jako pokarm i w zależności od stopnia zanieczyszczenia powodują śmiertelność. Wszystkich tych negatywnych skutków ubocznych można uniknąć stosując maty absorbujące olej bez konieczności rezygnacji z funkcjonalności.

Pływające maty absorbujące olej składają się z włókniny. Wykonane są w 100% z polipropylenu i są naturalnie wodoodporne (hydrofobowe) i przyciągające olej (oleofilowe). Można je łatwo rozprowadzić na plamie oleju i bez większego wysiłku ponownie zebrać, ponieważ zachowują pływalność nawet w stanie nasyconym. Nie ma potrzeby czasochłonnego grabienia powierzchni wody, jak to ma miejsce w przypadku stosowania granulatów. Maty chłonne są dostępne nie tylko pojedynczo, ale również w rolkach.

Potrzeba zastosowania dalszych środków i pomocy zależy od okoliczności. Ilu pracowników jest potrzebnych? Czy personel zna plan operacyjny? Jak można szybko przetransportować sprzęt na miejsce? Czy potrzebne są dodatkowe pomoce, takie jak łodzie ratownicze, kotwice, liny, narzędzia lub sprzęt oświetleniowy? Wszystkie te pytania powinny być zadawane z wyprzedzeniem, aby w nagłych wypadkach móc zareagować tak szybko, jak to możliwe. Jak widać, aktywne planowanie awaryjne się opłaca.

i

Dobrze wiedzieć: Z reguły po udanej operacji następują dalsze działania. Oprócz prawidłowego usunięcia skażonego materiału, władze lokalne często zlecają również monitoring w celu określenia ewentualnych pozostałości skażenia.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00