DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Właściwe przechowywanie i usuwanie odpadów niebezpiecznych

Czy to zużyty olej, szmata do czyszczenia nasączona chemikaliami czy resztki farby z lakierni - odpady niebezpieczne mogą szybko pojawić się w codziennej pracy. Jakie jednak obowiązki nakłada to na producenta? Jak należy prawidłowo klasyfikować odpady niebezpieczne do utylizacji? A co należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o zgodne z prawem tymczasowe składowanie na terenie firmy? Podpowiadamy, co należy uwzględnić przy prawidłowym składowaniu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na ten temat.

Przy okazji: W sklepie internetowym DENIOS znajdą Państwo obszerny asortyment produktów do zbierania, tymczasowego składowania i transportu odpadów niebezpiecznych.

Kiedy odpady są uznawane za niebezpieczne?

Ważne jest, aby wiedzieć, czy w przedsiębiorstwie powstają odpady, które są uznane przez prawo za niebezpieczne. Ma to między innymi wpływ na ich utylizacje i monitorowanie, a także na weryfikacje, które należy regularnie przeprowadzić. Odpady niebezpieczne to odpady, które mają jedną lub więcej właściwości zagrażającą dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Dotyczy to na przykład odpadów łatwopalnych, utleniających się lub toksycznych. Dokładny wykaz wszystkich właściwości istotnych z punktu widzenia zagrożenia można znaleźć w załączniku III do dyrektywy 2008/98/WE (dyrektywa w sprawie odpadów). Każdy, kto wytwarza odpady, jest zobowiązany do ich odpowiedniej klasyfikacji, a także do sprawdzenia, czy nie występują w nich właściwości niebezpieczne.

Jak należy klasyfikować odpady niebezpieczne w celu ich utylizacji?

Zanim odpady będą mogły zostać zutylizowane, muszą otrzymać tzw. kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów. Rozporządzenie określa katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych. Każdemu rodzajowi odpadów przypisany jest sześciocyfrowy kod. Rodzaje odpadów, których kody odpadów są oznaczone gwiazdką (*) są uważane za niebezpieczne. Ale uwaga: dla wielu typów odpadów istnieją tzw. . kody lustrzane, w których klasyfikacja początkowo pozostaje otwarta. W takim przypadku zaleca się ich klasyfikację zgodnie z dostępną wiedzą na temat prawa dotyczącego substancji niebezpiecznych oraz sprawdzenie właściwości istotnych dla zagrożenia zgodnie z załącznikiem III do ustawy w sprawie odpadów.

Przykładowy wpis:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

Za prawidłowe nadanie kodu odpadu odpowiedzialny jest zawsze wytwórca odpadów. Tym samym może on ostatecznie odpowiadać również za szkody spowodowane nieprawidłowym nadaniem numeru kodu odpadu. Klasyfikacja nigdy nie powinna być zatem dokonywana w całkowitej ostrożności. W przypadku substancji resztkowych karta charakterystyki może dostarczyć wstępnych wskazówek dotyczących charakterystyki zagrożeń. W razie wątpliwości zawsze jednak warto zasięgnąć opinii odpowiednich ekspertów. Należą do nich certyfikowani partnerzy w zakresie usuwania odpadów, jak również odpowiedzialna agencja ochrony środowiska. Jeśli to nie przyniesie pożądanego rozwiązania, to ostatecznie można jeszcze zlecić analizę odpadów niebezpiecznych w laboratorium, aby uzyskać najlepszą możliwą klasyfikację.

Moje odpady są niebezpieczne - jakie są moje obowiązki?

W przypadku usuwania i monitorowania odpadów niebezpiecznych muszą być spełnione specjalne wymagania. Z chwilą wytworzenia w przedsiębiorstwie odpadów niebezpiecznych mogą wyniknąć dla producenta następujące obowiązki:

Obowiązek rejestracji

Kontrola urzędowa

Powołanie urzędnika ds. gospodarki odpadami

Ocena ryzyka

Obowiązek rejestracji

Wszyscy producenci odpadów niebezpiecznych muszą prowadzić rejestr, w którym zapisuje się ilość, rodzaj i pochodzenie, jak również miejsce przeznaczenia, częstotliwość magazynowania, sposób transportu oraz rodzaj odzysku lub unieszkodliwiania.

Kontrola urzędowa

W indywidualnych przypadkach właściwy organ może nakazać prowadzenie ewidencji lub rejestrów, chyba że przedsiębiorstwo i tak jest do tego zobowiązane. Ponadto może zarządzić specjalne kontrole i obowiązki dokumentacyjne, takie jak standardowe badania odpadów niebezpiecznych, regularne pobieranie próbek i odpowiednie dokumentowanie wyników badań.

Powołanie urzędnika ds. gospodarki odpadami

Operatorzy obiektów, które regularnie wytwarzają odpady niebezpieczne, powinny wyznaczyć specjalistę ds. gospodarki odpadami. Zależy to od rodzaju obiektu i od przestrzegania określonych limitów ilościowych. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na powołanie specjalistów ds. odpadów, aby spełnić wymogi i zadania ustawy o odpadach w przedsiębiorstwie - zwłaszcza jeśli regularnie powstają odpady niebezpieczne.

Ocena ryzyka

Należy obowiązkowo uwzględnić występujące odpady niebezpieczne w ocenie ryzyka. Działalność z udziałem substancji niebezpiecznych, w tym postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, nie może być rozpoczęta bez uprzedniej oceny ryzyka.

Jeszcze przed zastosowaniem substancji niebezpiecznej w przedsiębiorstwie należy rozważyć odpowiednie jej usunięcie i zdefiniować odpowiednie środki ochronne - na przykład zapewnienie odpowiednich i certyfikowanych pojemników na odpady w miejscu ich występowania.

Na co należy zwrócić uwagę przy składowaniu odpadów niebezpiecznych?

W trakcie procesu utylizacji nieunikniona będzie konieczność zebrania wytworzonych odpadów niebezpiecznych i czasowego ich magazynowania w firmie. Oznacza to, że musisz nie tylko przestrzegać przepisów dotyczących odpadów, ale także przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych. Jeżeli pojemniki są następnie odbierane przez firmę zajmujące się usuwaniem odpadów, obowiązują również przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych.

Przepisy dotyczące magazynowania odpadów

Obowiązującym aktem prawnym w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. (Dz.U. 2020 poz. 296).

Warto mieć na uwadze, że reguluje on m.in. pojemność wanny wychwytowej:

Jest to:

25% całkowitej objętości magazynowanych ciekłych odpadów palnych.

110% pojemności pojedynczego największego opakowania, pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenośnego – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są również materiałami niebezpiecznymi. Dlatego też istotne stają się również wymagania wynikające z ich zagrożeń. Oznacza to na przykład, że jako producent odpadów niebezpiecznych jesteś zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka. Musisz zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń i zapewnić odpowiednie środki ochronne oraz odpowiednią organizacje pracy. Obejmuje to na przykład zapewnienie odpowiednich pojemników do usuwania odpadów, czy opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Należy zauważyć, że nawet początkowo nieszkodliwe materiały odpadowe, takie jak szmaty do czyszczenia, mogą przejmować (a nawet pogłębiać) właściwości substancji niebezpiecznych, które zostały nimi nasączone. Dlatego czyściwa do czyszczenia nasączonego łatwopalnymi cieczami nigdy nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. W tym przypadku można na przykład zastosować samogasnące pojemniki bezpieczne, które dzięki samozamykającym się pokrywom zapewniają ochronę przed rozwijającym się pożarem. Jeżeli przy pojemniku magazynowym prowadzone są prace związane z napełnianiem (np. mniejsze ilości materiałów odpadowych są przenoszone do dużego pojemnika zbiorczego), należy przeprowadzić dla tej czynności oddzielną ocenę ryzyka i w razie potrzeby zapewnić dodatkowe środki ochronne. Kolejna kwestia: Jako przedsiębiorca musisz zadbać o to, aby w twoim zakładzie były wyraźnie oznaczone substancje niebezpieczne. Dlatego należy pomyśleć również o odpowiednim oznakowaniu odpadów niebezpiecznych.

Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych

Jeśli pojemnik magazynowy z odpadami niebezpiecznymi jest przeznaczony do odbioru przez firmę utylizacyjną, należy również przestrzegać przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Zgodnie z prawem dotyczącym towarów niebezpiecznych, są Państwo uznawani za pakującego i w związku z tym są odpowiedzialni za oznakowanie i etykietowanie opakowań zgodnie z ADR. Ponadto transport może odbywać się tylko w opakowaniach dopuszczonych do tego celu (zatwierdzenie UN).

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00