DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Pomieszczenia do przechowywania farb i zaopatrzenia w farby jako modułowe, gotowe do połączenia jednostki

Płynne materiały powłokowe i rozcieńczalniki, a także środki czyszczące i materiały pomocnicze stosowane w technologii malowania są zazwyczaj klasyfikowane jako substancje palne i niebezpieczne dla wody. Podczas magazynowania i przetwarzania należy podjąć rygorystyczne środki ochronne, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów konstrukcyjnych i inżynierii zakładowej. Inne niebezpieczne właściwości materiałów powłokowych, takie jak rakotwórczość, mogą prowadzić do jeszcze wyższych wymagań.

Jeśli w bieżącej produkcji trzeba stworzyć dodatkowe możliwości magazynowania/dostarczania tych substancji, w większości przypadków wiąże się to z ogromnym wysiłkiem, kosztami i długotrwałymi procedurami zatwierdzania. Pomieszczenia do przechowywania farb i zaopatrzenia w farbę jako gotowe do podłączenia, wstępnie zmontowane jednostki ze zintegrowanym urządzeniem zbierającym i osłoną przeciwpożarową zapewniają jednocześnie środki ochronne. Pewność planowania i pewność prawną w procesie zatwierdzania zapewnia świadectwo zatwierdzenia. Oznacza to, że nowe możliwości dostaw w ramach produkcji można realizować w prosty, szybki i niedrogi sposób.

Wyzwanie i zadanie

Bezpieczeństwo planowania i inwestycji mimo wysokich wymagań

Najlepiej byłoby, gdyby pomieszczenie, w którym dostarczana jest farba, znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie kabiny lakierniczej, a przewody zasilające powinny być jak najkrótsze, aby wpływ takich czynników jak wahania temperatury i lepkości na materiał powłokowy był znacznie ograniczony. Ze względu na wydajność magazyn powłok jest często zlokalizowany w pobliżu obszaru produkcji lub w budynku. Instalacja w istniejącym budynku lub części budynku jest zasadniczo zmianą sposobu użytkowania zgodnie z prawem budowlanym, co wymaga uzyskania pozwolenia. Z kolei instalacja zewnętrzna stanowi projekt budowlany, dla którego należy wykonać fundament i uzyskać pozwolenie na budowę.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, należy wykazać, że spełnione są wszystkie wymagane prawem cele ochronne:

 • Osoby, które przetwarzają lub przechowują materiały powłokowe, muszą być chronione przed możliwymi zagrożeniami dla zdrowia (BHP).

 • Szkodom w zbiornikach wodnych i środowisku spowodowanym wyciekiem substancji niebezpiecznych należy zapobiegać zgodnie z ustawą o zasobach wodnych i AwSV (ochrona środowiska).

 • Obszar otaczający musi być chroniony przed skutkami pożaru w taki sam sposób jak obszary niebezpieczne za pomocą samych materiałów powłokowych (strukturalna i eksploatacyjna ochrona przeciwpożarowa).

 • Równocześnie istotna jest ochrona przed eksplozjami (ochrona przeciwwybuchowa).

 • Substancje muszą być przechowywane i przetwarzane zgodnie z instrukcjami producenta (ochrona produktu).

Zagrożenia i ryzyko należy określić w ramach oceny ryzyka po stronie klienta, która jest najważniejszą podstawą planowania zgodnego z prawem.

Rozwiązanie

DENIOS jest specjalistą w zakresie bezpiecznego składowania substancji niebezpiecznych i producentem modułowych jednostek pomieszczeń ("systemy pomieszczeń technicznych"), które dzięki swojej specjalnej konstrukcji i wyposażeniu już dziś spełniają wymagane prawem cele ochronne i dają się urządzić w sposób oszczędzający miejsce. Znacznie upraszcza to planowanie, zatwierdzanie i budowę. Konsultacje, najlepiej bezpośrednio z producentem, mają ogromne znaczenie już na wczesnym etapie planowania, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań operatora. Zaleca się również, aby operator na wczesnym etapie poinformował o projekcie władze i ubezpieczycieli nieruchomości oraz zaangażował ich w jego realizację.

Ochrona przeciwpożarowa potwierdzona w rzeczywistych testach ogniowych

W przypadku składowania palnych substancji niebezpiecznych w Niemczech należy uwzględnić środki ochronne zgodnie z przepisami technicznymi dotyczącymi substancji niebezpiecznych TRGS 510. Ze względu na zwiększone ryzyko pożaru oraz w przypadku instalacji w pobliżu produkcji, zgodnie z prawem wymagane jest oddzielenie magazynu farb od lakierni i innych obszarów użytkowania za pomocą środków ochrony przeciwpożarowej. W przypadku pożaru obudowa magazynu farb musi być w stanie wytrzymać działanie ognia przez co najmniej 90 minut, tak aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na ugaszenie pożaru. Rurociągi do urządzeń transportowych, kanały wentylacyjne i przepusty kablowe należy zabezpieczyć przed przenikaniem ognia. Należy wykluczyć wszelkie inne zastosowania niż magazynowanie i przestrzegać zakazów dotyczących wspólnego magazynowania. Pomocne są tu również usługi doradcze w zakresie planowania zgodnego z prawem.

W systemach pomieszczeń technicznych DENIOS ochronę przeciwpożarową zapewnia dwuścienna stalowa konstrukcja szkieletowa, obłożona specjalnymi płytami ognioodpornymi. Ramka wewnętrzna chroni cały system w przypadku pożaru od zewnątrz, a ramka zewnętrzna chroni system w przypadku pożaru od wewnątrz. W przypadku pożaru specjalnie napęczniałe materiały hermetycznie uszczelniają samozamykające się drzwi. W tym samym czasie otwory wentylacyjne są równolegle zamykane. Wszystkie otwory w ścianach są zabezpieczone przegrodami ognioodpornymi. Zgodność z wymaganą w Niemczech odpornością ogniową F 90 dla całego systemu została potwierdzona w rzeczywistych testach ogniowych przez niezależny instytut badawczy. DENIOS oferuje również wersje europejskie, które są testowane do 120 minut. Na życzenie udostępniamy odpowiednie dowody.

Ochrona przeciwwybuchowa i wentylacja

W magazynie farb należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodnie z normą TRGS 510. Wentylacja musi być stale skuteczna w pobliżu podłogi. Ponieważ nie można wykluczyć tworzenia się atmosfery wybuchowej, dla całego pomieszczenia przyjmuje się strefę Ex 2. Aby uniknąć niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych w strefie Ex, wszystkie metalowe przedmioty w obszarze przechowywania/pracy muszą być połączone ze sobą w sposób przewodzący prąd elektryczny i uziemione (wyrównanie potencjałów). Urządzenia elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zalecany stopień wymiany powietrza jest zwykle osiągany dzięki wentylacji technicznej. Wentylacja techniczna umożliwia większą wymianę powietrza i bardziej ukierunkowane kierowanie powietrza. Zgodnie z nową wersją normy TRGS 510 w 2021 r. wentylacja techniczna musi być wyposażona w system monitorowania powietrza wywiewanego, niezależnie od stopnia wymiany powietrza.

Jeżeli materiały powłokowe są przetwarzane przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu, w którym dostarczane są farby, system wentylacyjny musi zapewniać przestrzeganie dopuszczalnych wartości w miejscu pracy dla wytwarzanych gazów, oparów i mgieł. Z reguły można to osiągnąć jedynie za pomocą wentylacji technicznej, która zapewnia odsysanie oparów rozpuszczalnika w miejscu ich powstawania. DENIOS oferuje do tego celu specjalne dygestoria, które chronią pracowników podczas otwartego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. W przeciwieństwie do tradycyjnego dygestorium ze skrzydłem, w dygestoriach DENIOS zastosowano technikę eżektorową. Umożliwiają one pracę bez barier, wygodną i ergonomiczną. Inteligentne kierowanie i wyciąganie powietrza zastępuje przednie skrzydło.

Gotowy do podłączenia system pomieszczeń technicznych DENIOS uwzględnia wymagania ochrony przeciwwybuchowej i wentylacji i jest dostarczany z całym wyposażeniem zmontowanym fabrycznie, co umożliwia szybkie uruchomienie.

Wynik i korzyści dla klienta

Monitoring cyfrowy

W magazynie farb i pomieszczeniu, w którym są one dostarczane, oprócz monitorowania systemu nawiewu zaleca się monitorowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu. W przypadku awarii można wysłać automatyczny komunikat do centralnego systemu sterowania i straży pożarnej (zakładu).

Dzięki rozwiązaniu DENIOS connect system pomieszczeń technicznych staje się inteligentnym obiektem, który w czasie rzeczywistym reaguje na awarie i uszkodzenia, a tym samym bezpiecznie podtrzymuje pracę. Skuteczne monitorowanie stanu istotnych parametrów roboczych zapewnia optymalne wczesne wykrywanie uszkodzeń i szybki czas reakcji w przypadku awarii.

Serwis producenta

Regularne przeglądy, konserwacja i serwisowanie są podstawą utrzymania stanu użytkowego magazynu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawa. Operatorom, którzy nie przestrzegają tych obowiązków, grożą niekiedy wysokie kary pieniężne, a w przypadku szkód - utrata ochrony ubezpieczeniowej. Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie usług - zwłaszcza w zakresie instalacji elektrycznych oraz urządzeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych - konieczne jest, aby specjalista wykonujący prace posiadał odpowiednie kwalifikacje. Także tutaj DENIOS wyróżnia się jako producent z certyfikowanym, kompleksowym serwisem przez cały cykl życia wyrobu. Od niedawna DENIOS uzupełnia swoją ofertę usług o odbiór i recykling starych systemów.

Wszystko z jednego źródła

Zalety kompletnej oferty na system pomieszczeń technicznych DENIOS, dostarczany w stanie zmontowanym i gotowym do podłączenia jako magazyn farb lub pomieszczenie zaopatrzenia w farbę, są oczywiste:

 • Sprawdzona i potwierdzona jakość przez producenta.

 • Jeden partner kontaktowy, który zajmuje się wszystkimi usługami - w tym doradztwem i serwisem.

 • Spełnione są wszystkie wymagane prawem środki ochronne.

 • Zapewnia się bezpieczeństwo prawne, planistyczne i inwestycyjne.

 • Świadectwo homologacji systemu pomieszczenia technicznego przyspiesza procedurę homologacji.

 • Uwzględniane są indywidualne wymagania operatora.

Dzięki tej ofercie operatorzy mogą szybko i elastycznie reagować na zwiększanie przepustowości, a ich inwestycje są całkowicie bezpieczne.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Studium przypadku

Pomieszczenia do przechowywania farb i zaopatrzenia w farby jako modułowe, gotowe do połączenia jednostki

Płynne materiały powłokowe i rozcieńczalniki, a także środki czyszczące i materiały pomocnicze stosowane w technologii malowania są zazwyczaj klasyfikowane jako substancje palne i niebezpieczne dla wody. Podczas magazynowania i przetwarzania należy podjąć rygorystyczne środki ochronne, zwłaszcza w odniesieniu do aspektów konstrukcyjnych i inżynierii zakładowej. Inne niebezpieczne właściwości materiałów powłokowych, takie jak rakotwórczość, mogą prowadzić do jeszcze wyższych wymagań.

Kontynuuj czytanie
Studium przypadku

Stacja mieszania w środku hal produkcyjnych

Firma APO GmbH z Niemiec zajmuje się powlekaniem przemysłowych drobnych elementów produkowanych masowo. Aby ochronić pracowników przed szkodliwymi farbami, DENIOS zaprojektował stację przeładunkową i mieszalnię, która zapewniała także składowanie chronione przed pożarem.

Kontynuuj czytanie
Studium przypadku

Składowanie butli z gazem pod ciśnieniem u producenta motocykli KTM

Austriacki producent motocykli KTM potrzebował do produkcji sprężonych pakietów gazowych. DENIOS opracował rozwiązanie, które nie tylko spełnia wymagania klienta w zakresie magazynowania. Składowisko materiałów niebezpiecznych spełnia również surowe wymagania austriackiej ustawy o prawie wodnym.

Kontynuuj czytanie
Studium przypadku

Pomieszczenie do mieszania kolorów w kontenerze przeciwpożarowym w firmie Siemens

Podczas pracy z farbami i lakierami w obszarach produkcyjnych pracownicy muszą być odpowiednio chronieni. Dla oddziału Industrial Turbomachinery w Szwecji firma Siemens potrzebowała bezpiecznego pomieszczenia do przechowywania i mieszania farb. Aby zoptymalizować procesy logistyczne, należało zapewnić bliskość przestrzenną z innymi budynkami.

Kontynuuj czytanie
Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00