DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Ochrona przeciwpożarowa: przepisy i normy

Szczególnie wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczą magazynowanych towarów i cieczy wysoce łatwopalnych. Ustawodawca wymaga przestrzegania najsurowszych przepisów przeciwpożarowych w celu ochrony ludzi i środowiska. Dlatego należy odpowiednio wcześnie zapoznać się z różnymi wymaganiami i określić środki zapobiegające zagrożeniom pożarowym w najlepszy możliwy sposób. Przedstawiamy najważniejsze przepisy i normy, które należy znać w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także przyglądamy się przepisom obowiązującym na arenie międzynarodowej.

Wymagania prawne w Polsce

Podstawowym aktem prawnym jest tu Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących: a) nośności i stateczności konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) higieny, zdrowia i środowiska, d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, e) ochrony przed hałasem, f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

Istnieje wiele innych aktów prawnych, w tym przeciwpożarowych odnoszących się do powyższego zagadnienia.

UWAGA:

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań prawnych dotyczących ochrony przeciwwybuchowej!

W ramach obowiązków wynikających z przepisów pracodawca musi określić i ocenić ryzyko dla swoich pracowników związane z wybuchami oraz opracować niezbędne środki ochronne. W tym celu należy sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, w którym m.in. klasyfikuje się strefy i zapisuje niezbędne środki zabezpieczenia przed wybuchem. W zależności od strefy należy podjąć wiele różnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec wybuchom, np. stosować urządzenia lub elementy robocze zabezpieczone przed wybuchem.

Normy europejskie i klasyfikacje

W trakcie postępującej harmonizacji norm w Europie wprowadzono również w dużej mierze jednolity system klasyfikacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, który stopniowo zakorzenił się w ustawodawstwie krajowym niektórych państw UE. Podstawą do tego jest seria norm europejskich EN 13501-1 i -2, które dotyczą klasyfikacji zachowania wyrobów budowlanych w warunkach pożaru oraz czasu trwania odporności ogniowej. Zasadnicze wymagania dotyczą nośności konstrukcji i rozprzestrzeniania się ognia. Uznaje się, że wymagania te są spełnione poprzez wykazanie odporności ogniowej nośnych i/lub zamykających przestrzeń elementów budynku w określonym czasie. Potwierdzają to testy ogniowe. Po przejściu testu odporności ogniowej cały system otrzymuje klasyfikację, która jest podawana jako REI tt, np. REI 120:

R = Résistance (nośność). Zdolność do wytrzymania obciążenia ogniowego pod wpływem określonych oddziaływań mechanicznych bez utraty stateczności.

É = Étanchéité (szczelność). Zdolność elementu budynku z funkcją oddzielania pomieszczeń do opierania się przedostawaniu się ognia na stronę niepalącą się.

I = Isolation (izolacyjność). Zdolność zapobiegania przenikaniu ciepła w przypadku jednostronnego działania ognia w takim stopniu, że po stronie niepoddanej działaniu ognia nie dochodzi do zapalenia się żadnych powierzchni ani materiałów (ΔT < 180 K).

120 = Czas trwania w minutach. Czas, w którym spełnione są wszystkie kryteria (R, E i I).

System europejski jest bardzo szczegółowo skonstruowany, a możliwe czasy klasyfikacji to 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 i 240 minut - jednak w przypadku magazynów przeciwpożarowych stosuje się zwykle klasyfikacje REI 30, 60, 90 i 120, które zostały przeniesione m.in. z poprzednich norm. Podobnie, drzwi przeciwpożarowe klasyfikuje się jako EI 30 do EI 120.

REI 30 / EI 30

Materiał ogniotrwały

REI 60 / EI 60

Wysoce odporny na ogień

REI 90 / EI 90

Ognioodporny

REI 120 / EI 120

Wysoce odporny na ogień

Niezależnie od jednolitego europejskiego systemu klasyfikacji, krajowe przepisy i regulacje prawne wymagają niekiedy różnych czasów klasyfikacji. Na przykład, podczas gdy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii klasyfikacja według F 90 / REI 90 jest uznawana za najnowocześniejszą, w innych krajach europejskich decydujące znaczenie ma REI 120. Kraje te to obecnie Francja, Hiszpania, Włochy i Polska. Dla naszych magazynów przeciwpożarowych DENIOS mamy wymagane czasy klasyfikacji sprawdzone przez niezależne instytucje i potwierdzone oficjalnymi aprobatami lub oficjalnymi raportami klasyfikacyjnymi.

Przypadek szczególny - Niemcy

Zgodnie z prawem niemieckim norma DIN 4102 "Właściwości pożarowe materiałów i elementów budowlanych", mimo że została wycofana, nadal musi być przestrzegana. Europejska norma EN 13501 nie została przeniesiona do prawa krajowego wraz z normą DIN EN 13501 "Klasyfikacja wyrobów budowlanych i rodzajów konstrukcji w odniesieniu do ich reakcji na ogień", ponieważ norma ta nie została zharmonizowana w Niemczech. Z tego powodu klasyfikacje niemiecka i europejska nadal się różnią. W rozporządzeniu VVTB (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen - Rozporządzenie administracyjne w sprawie technicznych przepisów budowlanych), które obowiązuje od 01.01.2019, po raz pierwszy przedstawiono porównywalność terminów z norm DIN 4102 i DIN 13501-2.

Ponadto niezmienione pozostają przepisy budowlane krajów związkowych, zgodnie z którymi systemy pomieszczeń chronionych przed pożarem (jako tzw. nieregulowane wyroby budowlane) mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich przydatność została potwierdzona - np. ogólnym dopuszczeniem do stosowania w budownictwie wydanym przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Z kolei DIBt stosuje normę DIN 4102 jako podstawę do określania klasy odporności ogniowej. Norma DIN 4102 określa klasę odporności ogniowej wyrobu budowlanego za pomocą litery kodowej F oraz czasu odporności ogniowej. Drzwi są oznaczone literą T.

i

Oprócz odporności ogniowej istnieją również różne wymagania międzynarodowe i lokalne osobliwości, które należy uwzględnić w innych obszarach. Chętnie udzielimy Ci porady.

Certyfikaty dla magazynów przeciwpożarowych

Naszym zadaniem jako projektanta i producenta systemów pomieszczeń technicznych jest zapewnienie Państwu kompleksowej ochrony prawnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej na arenie międzynarodowej. Dlatego oferujemy systemy pomieszczeń technicznych dla wszystkich klas ochrony przeciwpożarowej wymaganych w Europie. Zgodność naszych systemów magazynowych ochrony przeciwpożarowej została potwierdzona przez akredytowane i niezależne instytuty badawcze.

Sprawdzone i certyfikowane - jako kompletny system

Magazyn przeciwpożarowy musi być niezawodny jako całość i wytrzymywać skutki pożaru na różne sposoby. Dlatego nie zadowalamy się testowaniem i certyfikowaniem poszczególnych elementów naszych magazynów przeciwpożarowych. Magazyny DENIOS są zawsze badane jako kompletny system. Dla Ciebie oznacza to: najlepsze możliwe zabezpieczenie wartości firmy, ochronę pracowników, a także ochronę ubezpieczeniową. Pozwolenia na budowę są również znacznie krótsze, jeśli magazyny przeciwpożarowe spełniają już wszystkie niezbędne normy i nie trzeba ich sprawdzać za pomocą indywidualnych certyfikatów.

DIBt - ogólne dopuszczenie przez nadzór budowlany z 90-minutową ochroną przeciwpożarową

Zgodnie z niemieckim prawem budowlanym system pomieszczeń z ochroną przeciwpożarową jest uważany za tzw. nieregulowany wyrób budowlany. W przypadku tego typu wyrobów budowlanych wymagane jest uzyskanie ogólnego dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Jest on wydawany przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego jest wiarygodnym dowodem na to, że wyroby DENIOS nadają się do zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych. Ponadto zatwierdzenie opiera się na sprawdzonej statyce. Wszystko to stanowi decydującą korzyść dla użytkownika, ponieważ wybiera on system sprawdzony i uznany przez władze. Oznacza to, że procedura zatwierdzenia jest szybka i łatwa, a system magazynowania przeciwpożarowego może być szybko uruchomiony. Aby uzyskać ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego, budynek nad wanną wychwytową musi spełniać surowe wymagania DIBt w zakresie właściwości przeciwpożarowych. Dowodem na to są zarówno teoretyczne, jak i rzeczywiste testy ogniowe.

iBS Linz - klasyfikacja REI 90

Instytut Techniki Ochrony Przeciwpożarowej i Badań nad Bezpieczeństwem w Linzu jest niezależną jednostką testującą i certyfikującą wyroby budowlane oraz techniczne systemy ochrony przeciwpożarowej. Jako jednostka notyfikowana, iBS określa odporność ogniową wyrobów budowlanych zgodnie z normami europejskimi i metodami badań w ramach testów odporności ogniowej i zachowania w warunkach pożaru. W procesie tym określa się nośność, szczelność i izolacyjność cieplną systemu pomieszczeń zgodnie z normą EN 13501-2 oraz dokonuje klasyfikacji całego systemu. Oficjalny raport z badań poświadcza ustaloną odporność ogniową i służy jako dowód dla organów zatwierdzających i ubezpieczycieli nieruchomości. Systemy magazynowania przeciwpożarowego DENIOS zostały sklasyfikowane przez iBS Linz jako REI 90 i tym samym nadają się do stosowania we wszystkich krajach europejskich, które wymagają ochrony przeciwpożarowej REI 90 lub niższej.

Efectis France - klasyfikacja REI 120

Aby system ochrony przeciwpożarowej mógł zostać sklasyfikowany zgodnie z REI 120, musi być w stanie wytrzymać pożar przez co najmniej 120 minut pod względem nośności, szczelność i izolacyjnośći cieplnej. Magazyny przeciwpożarowe DENIOS przeszły pomyślnie badania odporności ogniowej przeprowadzone przez firmę Efectis zgodnie z normą EN 13501-2, z uwzględnieniem najwyższych wymagań. Efectis France, posiadający akredytowane od ponad 40 lat laboratorium, jest jednostką notyfikowaną w zakresie certyfikacji i testowania produktów ochrony przeciwpożarowej. Oficjalny raport z badań poświadcza klasyfikację REI 120 naszych systemów pokojowych w krajach o szczególnie surowych przepisach przeciwpożarowych. Dzięki temu zawsze możesz mieć pewność: Nawet w krajach takich jak Francja, Włochy, Hiszpania i Polska, gdzie obecnie wymagana jest ochrona przeciwpożarowa REI 120, systemy magazynów przeciwpożarowych DENIOS w sposób oczywisty spełniają wymagania prawne.

Ochrona przeciwpożarowa na całym świecie

Nawet w poszczególnych krajach europejskich obowiązują różne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, mimo wspólnego systemu klasyfikacji. Nie dziwi więc fakt, że temat ten nie jest jednolicie uregulowany na całym świecie. Klienci DENIOS korzystają z naszego wieloletniego doświadczenia na międzynarodowym terenie. Dostarczamy również naszym klientom na całym świecie bezpieczne magazyny przeciwpożarowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Na przykład w USA i Chinach:

USA: najdłuższy czas ochrony przeciwpożarowej - 4 godziny

W USA NFPA (National Fire Protection Association) jest organem decydującym we wszystkich kwestiach związanych z ochroną przeciwpożarową. NFPA jest w przybliżeniu odpowiednikiem niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Promocji Ochrony Przeciwpożarowej w Niemczech. Ponadto obowiązują wymagania FM global, największego na świecie ubezpieczyciela dla przedsiębiorstw i przemysłu. Zgodnie z nimi systemy ochrony przeciwpożarowej w USA muszą zapewniać dwu- lub czterogodzinną ochronę przeciwpożarową, w zależności od indywidualnej decyzji władz lokalnych. Jednak dowód odporności ogniowej opiera się na innych procedurach testowych niż w Europie: zgodnie z przepisami amerykańskimi decydujące znaczenie ma przede wszystkim czynnik zamknięcia pomieszczenia, tzn. ogień nie może opuścić wnętrza magazynu przeciwpożarowego przez określony czas. W FM Global opisano między innymi, jak należy konstruować systemy, aby spełniały wymagania. Podczas projektowania i produkcji magazynów przeciwpożarowych na rynek amerykański działamy ściśle według tych specyfikacji.

Chiny: decydujące znaczenie mają przepisy regionalne

O ile nam wiadomo, w Chinach nie ma jeszcze autorytatywnych przepisów dotyczących systemów przeciwpożarowych. Przepisy chińskie dotyczą stałych konstrukcji lub budynków. DENIOS opiera swoją klasyfikację systemów pomieszczeń na ogólnym założeniu, że systemy magazynowe ochrony przeciwpożarowej są wyrobami budowlanymi lub "budynkami". Dlatego nasi chińscy klienci często kierują się normami kraju, z którego pochodzi producent systemu. Podobnie jak w Holandii, istnieje rodzaj zbiorczej dyrektywy GB 15603/1995, w której wprowadzono GHS i REACH jako miarodajne oraz określono podstawy składowania materiałów niebezpiecznych. Ponadto w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego konsultowany jest Dekret 591.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów!

Indywidualne doradztwo, serwis i różnorodność produktów to nasze atuty.

Nasi doradcy klienta są do Państwa dyspozycji. Również na miejscu!

Porady ekspertów 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00