DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Co powinieneś wiedzieć o transporcie substancji niebezpiecznych

W przeciwieństwie do konwencjonalnych zadań transportowych, transport wewnątrzzakładowy materiałów niebezpiecznych wiąże się z podwyższonym potencjałem ryzyka. Chodzi tu nie tylko o fizyczne zagrożenia dla zdrowia związane z ręcznym podnoszeniem ciężkich ładunków lub typowymi wypadkami potknięć, poślizgnięć i upadków. Istnieje również niemałe ryzyko uszkodzenia transportowanych towarów w razie wypadku. W rezultacie niebezpieczne substancje mogą wydostać się w niekontrolowany sposób i wywołać niszczące skutki.

W naszym FAQ dowiesz się, co powinieneś wiedzieć o wewnątrzzakładowym transporcie substancji niebezpiecznych

Jakie szczególne zagrożenia wynikają z transportu substancji niebezpiecznych?

W przypadku niewłaściwego transportu lub uszkodzenia pojemnika podczas transportu substancje niebezpieczne mogą szybko wydostać się w niekontrolowany sposób. W zależności od substancji powoduje to różne zagrożenia. Na przykład, jeśli substancja jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla środowiska, wyciek do gleby i pobliskich zbiorników wodnych może spowodować znaczne szkody dla środowiska. Wiele substancji może szkodzić zdrowiu poprzez kontakt ze skórą, wdychanie lub spożycie. Z kolei substancje łatwopalne mogą tworzyć z otaczającym powietrzem niebezpieczną atmosferę wybuchową.

Gazy pod ciśnieniem również zaliczają się do substancji niebezpiecznych. Podczas transportu ryzyko uszkodzenia butli z gazem jest znacznie zwiększone. W razie upadku może dojść np. do oderwania zaworu, najsłabszego punktu butli gazowej, co prowadzi do nagłego uwolnienia zawartości pod ciśnieniem. Butle z gazem mogą więc stać się prawdziwymi pociskami, które mogą nawet przebić betonowe ściany. Niezauważone wycieki gazu stwarzają również ryzyko uduszenia.

O tym, jakie zagrożenia stwarzają substancje stosowane w przedsiębiorstwie, można dowiedzieć się z odpowiedniej karty charakterystyki (SDS). Pracodawca musi również zapewnić odpowiednie oznakowanie, aby pracownicy mogli jednoznacznie zidentyfikować substancje niebezpieczne przed transportem.

Oto kilka przykładów:

Ponadto, podobnie jak w przypadku konwencjonalnych zadań transportowych, należy wziąć pod uwagę kwestię ergonomii: Jeśli materiały niebezpieczne znajdują się w dużych, ciężkich pojemnikach, takich jak beczki, transport ręczny oznacza dla pracownika duże obciążenie fizyczne i zwiększone ryzyko urazu.

Jaka jest różnica między substancjami niebezpiecznymi a towarami niebezpiecznymi - i kiedy które przepisy mają zastosowanie?

Nawet jeśli te dwa terminy są czasem błędnie używane jako synonimy - nie wszystkie towary niebezpieczne są takie same! Określenia te wywodzą się z różnych zbiorów przepisów i w niektórych przypadkach są również inaczej definiowane.

Określenie "substancja niebezpieczna" jest opisane w europejskim rozporządzeniu CLP. Określają one substancje o określonych niebezpiecznych właściwościach jako substancje niebezpieczne i wyprowadzają z nich specyfikacje dotyczące ich oznakowania i opakowania, jak również przepisy dotyczące bezpiecznego składowania i obchodzenia się z nimi. Jest to szczególnie ważne w przypadku transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych - ponieważ należy go rozumieć jako "działalność z substancjami niebezpiecznymi" i dlatego podlega on rozporządzeniu o substancjach niebezpiecznych i dalszym przepisom technicznym dotyczącym substancji niebezpiecznych.

Z drugiej strony każdy, kto chce przewozić substancje niebezpieczne na terenie publicznym, powinien intensywnie zajmować się przepisami prawa o towarach niebezpiecznych. Towary niebezpieczne" to substancje niebezpieczne w rozumieniu ADR (= Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych). W przeciwieństwie do Rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych, ADR wyraźnie uwzględnia niebezpieczeństwo substancji w związku z ich transportem w przestrzeni publicznej.

Prawo dotyczące towarów niebezpiecznych skutkuje specjalnymi regulacjami, takimi jak obowiązek specjalnego oznakowania, stosowanie opakowań ze specjalnym dopuszczeniem do transportu lub konieczność wykazania się dodatkową wiedzą jako kierowca pojazdu (słowo kluczowe "prawo jazdy na towary niebezpieczne").

Czy pracodawca musi zapewnić pomoce do transportu substancji niebezpiecznych w firmie?

Tak. Przepisy prawne, takie jak rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych, wymagają od pracodawcy przeprowadzenia oceny ryzyka dla wszystkich czynności związanych z substancjami niebezpiecznymi. Zatem transport wewnątrzzakładowy substancji niebezpiecznych jest również uważany za czynność i musi być traktowany jako proces pracy poprzez ocenę ryzyka. Obejmuje to również wdrożenie odpowiednich środków ochronnych. Należą do nich np. pomoce techniczne, takie jak urządzenia do przenoszenia beczek lub urządzenia transportowe do butli gazowych, które dzięki swoim specjalnym mechanizmom ochronnym zapewniają bezpieczny transport pojemników. Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych stanowi nawet wyraźnie, że takie środki techniczne muszą mieć rangę nad środkami ochrony organizacyjnej i osobistej (zasada STOP). Niemniej jednak wyraźnie zaleca się prewencyjne stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE) jako dodatkowego środka bezpieczeństwa przy transporcie substancji niebezpiecznych.

Należy również uwzględnić wymagania prawne w odniesieniu do transportu dużych ładunków. Na przykład zastosowanie odpowiednich środków pomocniczych w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka fizycznego dla pracowników.

i

Warto wiedzieć: Bezpieczny i ergonomiczny transport substancji niebezpiecznych nie tylko spełnia wymogi prawne. Pomaga również ograniczyć nieobecności związane ze zdrowiem oraz ma wpływ na produktywność i wydajność. Odpowiednie pomoce zapewniają również możliwość wykonywania zadań transportowych przez szersze grono pracowników. Tak więc oprócz aspektów zdrowotnych, pomoce do transportu substancji niebezpiecznych oferują również ogromne korzyści ekonomiczne.

Czy każdy pracownik może przewozić substancje niebezpieczne po swojemu?

Nie. Pracodawca może zezwolić na rozpoczęcie w zakładzie działalności związanej z substancjami niebezpiecznymi dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka i określeniu niezbędnych środków ochronnych. Obejmuje to między innymi szczegółowe instrukcje obsługi. Również w odniesieniu do transportu substancji niebezpiecznych pracownicy muszą zostać poinformowani o właściwościach substancji niebezpiecznych, możliwych zagrożeniach i środkach ochronnych, które należy podjąć, oraz odpowiednio poinstruowani.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa musi być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, a następnie co najmniej raz w roku. Dopiero po odbyciu takiego instruktażu można powierzyć pracownikowi transport wewnątrzzakładowy substancji niebezpiecznych.

W razie potrzeby osoby mogą również nie nadawać się do zadań transportowych z udziałem substancji niebezpiecznych, np. jeśli istnieją indywidualne zakazy zatrudnienia. Na przykład ustawa o ochronie macierzyństwa zabrania podejmowania czynności z substancjami niebezpiecznymi, jeśli stanowią one nieodpowiedzialne ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zewnętrznego transportu substancji niebezpiecznych. Tutaj kierowca pojazdu musi posiadać specjalne prawo jazdy na towary niebezpieczne (zaświadczenie o szkoleniu ADR), aby móc przewozić towary niebezpieczne po drogach publicznych. Z tego obowiązku zwalniają jedynie pewne szczególne regulacje, takie jak limity małych ilości lub tzw. zwolnienie dla rzemieślników.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Powiązane tematy

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00