DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bezpieczne przechowywanie butli z gazem

Butle gazowe należą do grupy przenośnych pojemników na sprężone gazy i znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Na przykład do spawania w warsztatach, do pracy w laboratorium lub jako czynnik chłodniczy w zastosowaniach chłodniczych i mrożących. Obchodzenie się z gazami wiąże się z wieloma zagrożeniami, co sprawia, że ich magazynowanie jest pod wieloma względami bardziej wymagające niż magazynowanie ciekłych substancji niebezpiecznych.

Przy składowaniu zbiorników z gazem sprężonym rozróżnia się składowanie wewnątrz i na zewnątrz. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, jak również przepisów szczególnych w zależności od miejsca składowania. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych wymagań.

Przechowywać czy udostępniać?

Zwróć uwagę na różnice! W wielu firmach butle z gazem muszą być przechowywane w magazynie, aby zapewnić ciągłość dostaw. Jeśli butle ze sprężonym gazem są przechowywane w magazynie, jest to uważane za magazynowanie. Z drugiej strony, jeśli trzymasz w pogotowiu napełnione butle gazowe w wymaganej liczbie i wielkości, jest to uważane za inscenizację...

 • jak najszybsze podłączenie do instalacji wydobywczej (o ile jest to konieczne dla postępu prac),

 • na stanowiskach pracy do użytku ręcznego,

 • na rampach załadunkowych lub w miejscach przeznaczonych do wczesnego usunięcia,

 • w salonach sprzedaży do prezentacji asortymentu produktów

Uwaga

Ilość dostarczonych substancji niebezpiecznych musi być zawsze ograniczona do rozsądnego minimum niezbędnego do kontynuowania codziennej pracy przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Zasadniczo obowiązujące przepisy bezpieczeństwa

Butle z gazem mogą stwarzać znaczne zagrożenie w przypadku niewłaściwego przechowywania - na przykład poprzez niekontrolowane ulatnianie się gazów w wyniku uszkodzenia pojemnika z gazem pod ciśnieniem lub eksplozję pod wpływem wysokiej temperatury. Dlatego butle z gazem muszą być zasadniczo chronione przed pięcioma czynnikami: Silne ogrzewanie, pożar, korozja, uszkodzenia mechaniczne i dostęp osób nieupoważnionych.

Butle z gazem muszą być chronione przed nadmiernym nagrzaniem

Butle z gazem nie mogą być narażone na działanie ognia

Butle z gazem muszą być przechowywane w sposób zabezpieczony przed korozją

Należy zapobiegać uszkodzeniom ręcznym

Osobom nieupoważnionym należy zabronić wstępu do obozu

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę pewne wymagania dotyczące miejsca składowania butli z gazem - ponieważ butle z gazem nie mogą być po prostu przechowywane w dowolnym miejscu w firmie. Butli gazowych nie wolno przechowywać na klatkach schodowych, w wąskich przejściach lub korytarzach, garażach, pomieszczeniach roboczych i pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu (uwaga na przepisy specjalne wg TRGS 510). Składowane butle z gazem nie mogą utrudniać ruchu drogowego i dróg ewakuacyjnych. Podobnie, składowanie butli gazowych nie może być dostępne dla ogółu społeczeństwa. Osoby nieupoważnione nie mogą mieć wstępu do magazynu butli gazowych. Magazyn butli z gazem musi być zamknięty na klucz oraz muszą być umieszczone odpowiednie znaki zakazu. Obszary chronione muszą być obliczone i oznaczone odpowiednio do zagrożenia stwarzanego przez rodzaj przechowywanego gazu (np. EX). Jeśli to konieczne, wszystkie urządzenia stosowane w obszarze chronionym muszą być również w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Należy zachować bezpieczną odległość ponad pięciu metrów od instalacji i urządzeń, które mogą powodować zagrożenia, takie jak silne nagrzewanie. Ważne: Obszar chroniony nie może rozciągać się na sąsiednie nieruchomości lub obszary ruchu publicznego. Z obszaru chronionego należy wykluczyć doły, kanały ściekowe, wpusty podłogowe i zagłębienia piwniczne. Jeżeli składowane są gazy palne, obowiązuje również następująca zasada: W obszarze chronionym nie ma źródeł zapłonu. Ponadto w zasięgu ręki musi znajdować się gaśnica. W pomieszczeniach do przechowywania gazów palnych przynajmniej jedne drzwi muszą prowadzić bezpośrednio na zewnątrz.

Zgodnie z TRGS 510 nie ma ograniczeń dla wspólnego składowania różnych rodzajów gazów na wolnym powietrzu. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące ich wspólnego magazynowania w pomieszczeniach zamkniętych - szczególnie w przypadku magazynowania gazów łatwopalnych/niebezpiecznych, utleniających/przysparzających ognia oraz ostro toksycznych lub toksycznych (patrz TRGS 510 pkt 7). Zasadniczo należy zapewnić odpowiednie bezpieczne odległości pomiędzy poszczególnymi butlami gazowymi zgodnie z TRGS 510 i oceną ryzyka.

Aby zapobiec zagrożeniom mechanicznym, butle ze sprężonym gazem powinny być przechowywane w miarę możliwości w pozycji pionowej. Butle z gazem płynnym nie mogą być przechowywane w pozycji poziomej. W każdym przypadku butle z gazem muszą być przechowywane w taki sposób, aby były bezpiecznie ustawione w pozycji pionowej (lub leżącej, jeżeli nie jest możliwe przechowywanie w pozycji pionowej) i zabezpieczone przed stoczeniem się, przewróceniem i upadkiem. Należy wykluczyć zagrożenia ze strony pojazdów lub innych urządzeń. Tutaj pomocny może być na przykład montaż odpowiedniego zabezpieczenia przed kolizją. Zawsze upewnij się, że zawory butli gazowych są zabezpieczone kołpakami ochronnymi i w razie potrzeby nakrętkami kontrującymi. Wewnątrz magazynu nie wolno przenosić, napełniać ani w inny sposób naprawiać butli gazowych.

Przechowywanie na zewnątrz

Z reguły najlepszą alternatywą jest przechowywanie butli z gazem na zewnątrz, ponieważ tutaj można w całkowicie naturalny sposób zapewnić wystarczającą wentylację. Za składowanie na wolnym powietrzu uważa się również składowanie, które jest otwarte z co najmniej dwóch stron lub otwarte tylko z jednej strony, jeżeli głębokość - mierzona od otwartej strony - nie jest większa niż wysokość otwartej strony. Jedna strona przestrzeni jest również uważana za otwartą, jeśli jest wykonana z siatki drucianej lub podobnej.

Szafy na butle gazowe i kontenery na butle gazowe do ustawienia na zewnątrz oferują optymalne warunki do bezpiecznego i zgodnego z przepisami składowania butli gazowych w tym miejscu. Mają one siatkowe ściany boczne lub szczeliny wentylacyjne w ścianach, które umożliwiają naturalną wentylację. Zadaszenia zapewniają odpowiednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Wiele szaf i kontenerów na butle gazowe jest dodatkowo wyposażonych w uchwyty lub łańcuchy zabezpieczające, które skutecznie zapobiegają przewróceniu się butli. Kolejna zaleta: szafy i kontenery na butle gazowe są z reguły zamykane na klucz i tym samym spełniają również wymóg składowania zabezpieczonego przed dostępem osób niepowołanych.

Szafy na butle gazowe do użytku zewnętrznego

Tutaj znajdą Państwo kompaktowe szafy na butle gazowe do zgodnego z przepisami przechowywania do 24 butli gazowych na wolnym powietrzu.

Do produktów

Pojemnik na butle gazowe do użytku zewnętrznego

Nasze przestronne magazyny butli gazowych i kontenery na butle gazowe nadają się do przechowywania na zewnątrz do 72 butli gazowych.

Do produktów

Magazyn butli gazowych z ochroną przeciwpożarową do użytku na zewnątrz

W naszym asortymencie znajdą Państwo również sprawdzone rozwiązania dla chronionego przed pożarem składowania do 48 butli gazowych na wolnym powietrzu.

Do produktów

Przechowywanie w pomieszczeniach zamkniętych

Magazynowanie butli gazowych na wolnym powietrzu jest z wielu względów idealnym rozwiązaniem, ale nie zawsze możliwym do zrealizowania. Jednak przy uwzględnieniu dodatkowych środków ochronnych możliwe jest również przechowywanie butli z gazem w pomieszczeniach zamkniętych. Oprócz wystarczającej wentylacji muszą być spełnione m.in. następujące wymagania:

 • Sufity, ściany działowe i ściany zewnętrzne pomieszczeń magazynowych muszą być co najmniej ognioodporne.

 • Pomieszczenia magazynowe muszą być oddzielone od sąsiednich pomieszczeń samozamykającymi się drzwiami przeciwpożarowymi.

 • W pomieszczeniach magazynowych gazów palnych mogą być stosowane wyłącznie instalacje i urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

 • Wykładzina podłogowa musi być wykonana z materiału trudnopalnego.

 • W pomieszczeniach magazynowych należy zachować minimalną odległość 2 m między butlami gazowymi zawierającymi gazy palne a butlami zawierającymi gazy utleniające.

 • W pomieszczeniach magazynowych nie powinno być studzienek, kanałów, wpustów podłogowych i otworów do czyszczenia kominów.

 • Odległość między butlami z gazem pod ciśnieniem a grzejnikami itp. musi wynosić co najmniej 0,50 m.

Przechowywanie w pomieszczeniach roboczych

Butle z gazem sprężonym mogą być przechowywane w pomieszczeniach roboczych wyłącznie w odpowiednich szafach bezpieczeństwa o odporności ogniowej co najmniej 30 minut. Szafy na butle gazowe DENIOS z atestem typu, odporne na ogień zgodnie z normą EN 14470-2, oferują bezpieczną możliwość składowania butli gazowych w pomieszczeniach roboczych. W szafach tych można jednocześnie przechowywać butle z różnymi gazami i podłączać je w celu opróżnienia. Nie ma ograniczeń co do liczby cylindrów. Oznacza to, że w przypadku przechowywania gazów palnych i utleniających (np. acetylenu i tlenu) w szafie bezpieczeństwa nie jest konieczne zachowanie obowiązkowego odstępu bezpieczeństwa. W zależności od wielkości szafy bezpieczeństwa na butle z gazem pod ciśnieniem posiadają w części sufitowej szafy zatwierdzone pod względem ochrony przeciwpożarowej przepusty, dzięki którym możliwe jest usuwanie gazów z butli z gazem pod ciśnieniem poprzez odpowiednie reduktory ciśnienia. W pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu można przechowywać maksymalnie 50 napełnionych butli z gazem pod ciśnieniem, jeżeli są one przechowywane np. w szafach bezpieczeństwa spełniających wymagania normy EN 14470-2. Szafy na butle z gazem sprężonym typu G90 są najnowocześniejszym rozwiązaniem w Niemczech i ułatwiają składowanie, udostępnianie oraz wyjmowanie i przechowywanie butli z gazem sprężonym w pomieszczeniach roboczych.

Szafy na butle z gazem pod ciśnieniem muszą być stale wentylowane. Do przechowywania butli z gazem pod ciśnieniem zgodnie z normą EN 14470-2 wymagane są następujące wymiany powietrza:

Nieruchomości Wymagana wymiana powietrza
Gazy łatwopalne i utleniające Co najmniej 10-krotna wymiana powietrza / h
Gazy toksyczne i bardzo toksyczne Co najmniej 120 wymian powietrza / h

Ważne

Przy składowaniu butli z gazem należy zawsze brać pod uwagę ocenę ryzyka! Odpowiednie środki bezpieczeństwa powinny być zawsze uzgadniane i wdrażane indywidualnie dla każdego przypadku. Należy również pamiętać o regularnym instruktażu pracowników w zakresie obchodzenia się z butlami gazowymi oraz instrukcji obsługi zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych.

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00