DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Wszystko na temat beczek

Gdy w beczkach przechowywane są substancje niebezpieczne lub zanieczyszczające wodę, niewłaściwe postępowanie z nimi może szybko doprowadzić do zagrożenia dla środowiska, pożaru i zdrowia. Zagrożenia wynikają nie tylko z zawartości beczek, ale również z ich obsługi: Ręczne transportowanie, podnoszenie lub trzymanie beczek naraża pracowników na duże obciążenie fizyczne. Unikanie ryzyka i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy "wokół bębna". W naszym poniższym FAQ przedstawiamy Państwu przydatne wskazówki dotyczące składowania i obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi w beczkach.

Która beczka nadaje się do jakiej zawartości?

Aby móc wybrać odpowiedni materiał na beczki, zaleca się zapoznanie się z kartami charakterystyki substancji, które mają być przechowywane. Znajdą tam Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące magazynowania i transportu. Nasza lista odporności na media dostarcza przydatnych informacji na temat odpowiednich materiałów, z których wykonane są pojemniki, dla szerokiej gamy mediów do przechowywania:

Koncentracja Stal 1), 4) V2A 2) PE 3)
Acetaldehyd ≤ 40%
Acetaldehyd techn. czysta
Aceton
Kwas mrówkowy ✓ 5)
Woda amoniakalna (roztwór)
Wodorotlenek amonu ≤ 38%
Azotan amonu nasycone
Kwas akumulatorowy ≤ 78%
Benzyna
Kwas benzoesowy
Benzen
Cyjanowodór ≤ 10%
Kwas borowy
Płyn hamulcowy
Butanol techn. czysta
Kwas masłowy
Octan wapnia wodne
Chloran wapnia, roztwór wodny ≤ 65%
Wodorotlenek wapnia
Podchloryn wapnia nasycone
Chlorobenzen
Kwas chlorooctowy ≤ 50%
Węglowodory chlorowane
Kwas chlorowy ≤ 20% ✓ 5)
Kwas chromowy ≤ 20% ✓ 5)
Dichloroetylen techn. czysta
Paliwo do silników wysokoprężnych
Siarczan żelaza (II) nasycone
Chlorek żelaza (III) nasycone
Siarczan żelaza (III) nasycone
Ropa naftowa
Kwas octowy
Octan etylu
Etanol
Eter
Chlorek etylenu
Glikol etylenowy
Paliwo lotnicze
Olej przekładniowy
Gliceryna
Kwas glikolowy ≤ 70%
Kwas moczowy
Mocznik
Olej opałowy
Hydrazyna ≤ 10%
Wodzian hydrazyny wodne
Eter izobutylowy
Izobutanol
Octan izobutylu
Chlorek izobutylu
Izoheksan
Izopentan
Alkohol izopropylowy (izopropanol)
Węglan potasu
Chloran potasu
Chlorek potasu wodne
Koncentracja Stal 1), 4) V2A 2) PE 3)
Chlorek potasu ≤ GL
Wodorotlenek potasu 50%
Azotan potasu 50%
Azotan potasu ≤ GL
Fosforan potasu ≤ GL
Siarczan potasu ≤ GL
Parafina
Krzemionka
Kleje
Paliwo
Niezamarzający płyn do chłodnic (pojazdy silnikowe)
Węglan magnezu nasycone
Chlorek magnezu wodne
Azotan magnezu nasycone
Siarczan magnezu
Metanol
Mentol poprawiono
Octan metylu
Akrylan metylu
Chlorek metylenu = dichlorometan*
Olej silnikowy, bez węglowodorów aromatycznych
Octan sodu
Wodorosiarczan sodu
Wodorosiarczyn sodu wodne
Węglan sodu
Chlorek sodu
Wodorosiarczan sodu ≤ GL
Wodorosiarczyn sodu ≤ GL
Wodorotlenek sodu
Siarczan sodu
Siarczek sodu ≤ GL
Podchloryn sodu ✓ 5)
Chlorek niklu ≤ GL
Nitrobenzen
Rozcieńczalnik nitro
Oleje
Kwas oleinowy techn. czysta
Penthanol
Ropa naftowa techn. czysta
Fenol 100%
Kwas fosforowy ≤ 95%
Propanol
Ester metylowy z rzepaku (biodiesel)
Kwas salicylowy nasycone
Kwas azotowy ≤ 10%
Kwas chlorowodorowy > 37% ✓ 5) ✓ 5)
Kwas siarkowy ≤ 80%
Kwas siarkowy 95%
Kwas siarkowy nasycone
Olej terpentynowy
Benzyna lakowa
Toluen
Nadtlenek wodoru ≤ 90% ✓ 5)
Ksylen
Kwas cytrynowy ✓ 5)

✓ odpowiedni - GL: Nasycony roztwór*1 odporny tylko w stanie zimnym. W przypadku ogrzewania należy ponownie ocenić1) stal malowaną (numer materiału 1.0038) lub ocynkowaną (numer materiału 1.0242), 2) stal nierdzewną V2A (numer materiału 1.4301),3) polietylen (PE), jeżeli jest to konieczne w przypadku konstrukcji rozpraszającej, np. dla substancji o temperaturze zapłonu poniżej 60 °C4) Ocynkowane wanny ociekowe nie mogą być stosowane do magazynowania następujących cieczy: kwasy organiczne i nieorganiczne, roztwory sody kaustycznej i potażu kaustycznego oraz inne wodorotlenki alkaliczne, chlorowane węglowodory, aminy, nitrozwiązki, chlorki kwasowe i inne chlorki, fenol, wodne roztwory alkaliczne, nitryle. 5) nadaje się tylko w ograniczonym zakresie

Jakie wymogi prawne muszą być spełnione przy składowaniu substancji niebezpiecznych w beczkach?

Beczka jest pojemnikiem przenośnym, dlatego przy składowaniu substancji niebezpiecznych w beczkach należy przestrzegać przepisów TRGS 510 "Składowanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach przenośnych". Należy przeprowadzić ocenę ryzyka w celu ustalenia, czy składowanie stwarza zagrożenie dla osób i środowiska

W ocenie ryzyka należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kryteria:

 • Właściwości lub stan fizyczny składowanych substancji niebezpiecznych

 • Ilość składowanych substancji niebezpiecznych

 • Rodzaj składowania

 • Czynności podczas składowania

 • Łączne składowanie substancji niebezpiecznych

 • Warunki pracy i otoczenia, w szczególności konstrukcja magazynu, wielkość pomieszczenia, warunki klimatyczne, wpływy zewnętrzne i czas składowania

Na tej podstawie należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć je do minimum. Zasadniczo dotyczy to następujących środków ochronnych:

 • Projekt magazynu i pomieszczeń magazynowych

 • Organizacja procesów pracy

 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu roboczego do czynności związanych z przechowywaniem substancji niebezpiecznych, np. urządzeń chwytających do niespaletyzowanych beczek

 • Ograniczenie czasu trwania i zakresu narażenia

 • Odpowiednie środki higieny, zwłaszcza regularne sprzątanie

 • Zapobieganie przypadkowemu uwalnianiu się substancji niebezpiecznych

 • Utrzymywanie zasobów bezpieczeństwa w gotowości

Jeżeli w karcie charakterystyki składowane substancje przyporządkowane są do klasy zagrożenia dla wody, należy przestrzegać również ustawy o ochronie wód. Określa to szczegółowe wymagania dotyczące zdolności retencyjnej magazynu beczek w celu zapewnienia, że zawartość beczki może być zebrana w przypadku wycieku. Zazwyczaj należy zebrać co najmniej 10 % całkowitej objętości i co najmniej objętość największej beczki. Dla obszarów ochrony wód obowiązują różne przepisy. W tym przypadku objętość gromadzenia musi zazwyczaj wynosić 100% objętości składowanej substancji

Na co należy zwrócić uwagę przy dekantacji, napełnianiu i przenoszeniu z beczek?

Jakie ogólne środki ostrożności należy podjąć przed przenoszeniem i napełnianiem z beczek?

Jeżeli wykonywane są takie czynności jak przenoszenie i napełnianie, należy je oddzielnie ocenić w ocenie ryzyka zgodnie z TRGS 400. W 3 prostych krokach dowiesz się poniżej, jakie środki ostrożności należy podjąć przed przenoszeniem i napełnianiem z beczek:

1. Środki ostrożności w zakresie ograniczania wycieków

Przed rozpoczęciem napełniania i dekantacji należy najpierw podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu ograniczenia rozlanych cieczy. Zaleca się wykonywanie prac tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach, które nie znajdują się w obrębie przejść lub ciągów komunikacyjnych.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo odpowiednie kuwety podłogowe do tego celu, które zapewniają optymalną ochronę powierzchni.

Do napełniania z beczek można również wykorzystać specjalne stacje napełniania, które służą również jako magazyny.

W celu jak najszybszego wchłonięcia rozlanych cieczy należy mieć pod ręką również odpowiednie środki wiążące.

Elastyczne bariery odcinające lub pokrywy kanałów służą również do zapobiegania szkodom środowiskowym spowodowanym uwolnieniem niebezpiecznych cieczy.

2. Środki ograniczania emisji

Środki kontroli emisji są niezbędne do zmniejszenia ilości oparów emitowanych podczas prac. Zadbać o dobrą wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby zainstalować urządzenia odciągowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby beczki mogły być ustawione jak najbliżej instalacji odciągowej.

3. Bezpieczeństwo ochrona osobista i właściwe przygotowanie

 • Środki ochrony osobistej (PPE) zapewniają bezpieczeństwo podczas dekantacji i przenoszenia z beczek. Stosować aparaty oddechowe, jeżeli techniczny system odciągowy nie jest możliwy do zastosowania lub jest niewystarczający. Rękawice ochronne i odzież chronią pracownika przed urazami skóry.

 • Jeżeli mimo środków ochronnych dojdzie do kontaktu substancji niebezpiecznych ze skórą, należy zapewnić odpowiednie środki zaradcze (np. płukanki do oczu i prysznice ratunkowe) w celu udzielenia pierwszej pomocy.

 • Jeżeli prace wykonywane są przez osoby fizyczne, należy podjąć działania monitorujące w celu zapewnienia szybkiej dostępności środków pomocniczych w nagłych wypadkach.

Nasza rada: Przed napełnianiem należy sprawdzić pojemniki pod kątem chłonności oraz wszystkie używane urządzenia pod kątem szczelności lub wadliwego działania. Przed rozpoczęciem pracy najlepiej jest przygotować odpowiednie narzędzia do demontażu i wymiany pokrywy bębna, aby zapewnić sprawny przebieg procesu.

W jaki sposób można bezpiecznie napełniać beczki ręcznie?

Należy upewnić się, że również tutaj przestrzegane są odpowiednie środki ostrożności i środki ochronne (patrz wyżej). Aby zapobiec wyciekaniu i rozpryskiwaniu się niebezpiecznych cieczy podczas dekantacji np. z mniejszych pojemników, zaleca się stosowanie lejków do beczek. DENIOS oferuje także modele z zabezpieczeniem przed przepełnieniem. Przyrządy kontrolne, takie jak wskaźniki poziomu, pomagają również zapobiegać przepełnieniu.

Na co należy zwrócić uwagę przy napełnianiu z beczek?

Upewnij się, że przestrzegane są wszystkie środki ostrożności i środki ochronne (patrz wyżej). Należy używać wyłącznie pomp ręcznych i elektrycznych pomp beczkowych, które są odpowiednie do pompowanego medium. W przypadku cieczy wysoce łatwopalnych należy sprawdzić środki ochrony przeciwwybuchowej i stosować materiały robocze zabezpieczone przed wybuchem (pompy, odciągi, kable uziemiające itp.). Po zakończeniu procesu napełniania należy ostrożnie wyjąć pompę z beczki, aby zminimalizować uwalnianie się niebezpiecznych substancji i kontakt ze skórą.

Co jest potrzebne do mieszania płynów w beczkach?

Również w przypadku mieszania cieczy w beczkach należy najpierw przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa (patrz wyżej). Upewnij się, że używane urządzenia mieszające lub mieszadła są odpowiednie dla zawartości bębna.

Jak zapewnić bezpieczny transport beczek?

Podczas transportu beczek należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w przypadku uszkodzenia beczki może dojść do niekontrolowanego wycieku niebezpiecznych substancji. Dlatego do transportu wewnątrzzakładowego należy używać odpowiedniego sprzętu roboczego, aby zapobiec przewróceniu się lub spadnięciu bębna. Dzięki odpowiednim urządzeniom pomocniczym do transportu beczek zyskują Państwo również na bezpieczeństwie i higienie pracy: urządzenia pomocnicze do transportu wewnętrznego służą do zredukowania do minimum użycia siły ludzkich mięśni, aby zapobiec np. często występującym urazom i schorzeniom kręgosłupa. Rozporządzenie w sprawie przemieszczania ładunków wymaga stosowania odpowiednich środków pomocniczych w celu wykluczenia zagrożeń dla zdrowia wynikających z ich ergonomicznego charakteru.

Do transportu beczek można wykorzystać różne środki robocze:

Wózki do beczek, rolki do beczek i wózki do beczek służą do transportu beczek stojących lub leżących.

Podnośniki beczek umożliwiają bezpieczny załadunek i rozładunek beczek z studzienek, europalet lub regałów na beczki.

Przystawki do wózków widłowych pomagają w transporcie beczek na większe odległości za pomocą wózka przemysłowego.

Urządzenia podnoszące do bębnów (np. wieszaki do bębnów, kleszcze do bębnów, chwytaki do podnoszenia bębnów, kleszcze do obracania bębnów, chwytaki nożycowe lub chwytaki pazurowe) ułatwiają podnoszenie i obracanie bębnów

Nasze produkty do transportu i przenoszenia beczek są łatwe w użyciu, spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i są przyjazne dla zdrowia. Ułatw sobie życie zawodowe!

Do produktów
Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Powiązane artykuły

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00