DENIOS Sp z.o.o
ul. Słoneczna 26
05-816 Michałowice

Tel.: 22 279 40 00
Fax: 22 279 40 01
E-Mail: info@denios.pl
Internet: www.denios.pl

Bariery i odbojnice

Uwaga, ryzyko kolizji! W wielu zakładach regularnie zdarzają się „kraksy”. Przy dużym szczęściu zostaje tylko kilka zadrapań na farbie – w najgorszym razie może dojść nawet do poważnych obrażeń. Nie należy więc bagatelizować potencjalnej przyczyny wypadków: najechania i potrącenia. Ale bez obaw: Aby zapewnić skuteczną ochronę nie musisz pakować pracowników i urządzeń w watę czy folię zabezpieczającą! Systemy odbojowe i bariery to prosty i sprytny sposób na uniknięcie wypadków i uszkodzeń w codziennej pracy zakładu. W tym poradniku przeczytasz jak to się zrobić i na co zwrócić uwagę.

Dlaczego ochrona odbojowa, zabezpieczenia przed najechaniem i bariery są potrzebne?

Nie łudźmy się – w codziennej pracy zakładu często występuje presja czasu, szczególnie w transporcie wewnątrzzakładowym, podczas załadunku i przeładunku. Robi się niebezpiecznie, jeśli w grę wchodzą wypadki z udziałem osób. Każdego roku, wiele tysięcy pracowników doznaje poważnych obrażeń podczas pracy na wózkach widłowych w Polsce. Stanowi to największą część wypadków w transporcie wewnątrzzakładowym. Jeśli np. chodzi o wypadki z udziałem wózków widłowych, to najczęściej przebieg zdarzeń wygląda tak, że ofiara wypadku ulega najechaniu, przygnieceniu lub przejechaniu. Ale nawet najechanie na niezabezpieczony regał może w najgorszym przypadku spowodować jego zawalenie się i uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób.

Wzrost bezpieczeństwa - prosto i bez komplikacji

Prostym, ale skutecznym środkiem zwiększającym bezpieczeństwo w zakładzie pracy są systemy barier i odbojnic. Pełnią one wiele różnych funkcji, m.in. oddzielają strefy komunikacyjne i robocze, regulują ruch w obrębie zakładu pracy, odgradzają ciągi komunikacyjne od innych powierzchni (np. magazynowych), zabezpieczają urządzenia magazynowe albo oczyszczają przejazdy. Przy ich wykorzystaniu można też zamykać strefy niebezpieczne, ogradzać place budowy lub przeszkody czasowe.

Bariery i odbojnice przyczyniają się nie tylko do ochrony osób: są ważnym środkiem zapobiegania uszkodzeniom maszyn i urządzeń w ramach profilaktyki. Właściwa ochrona odbojowa lub przeciw najazdowa skutecznie obniża koszty awarii i napraw. W końcu wymiana uszkodzonej odbojnicy jest łatwiejsza i tańsza, niż naprawa urządzenia produkcyjnego.

Inne ważne argumenty za stosowaniem barier i odbojnic

Instalacja systemów ochrony przeciw najazdowej może mieć pozytywny wpływ na ochronę ubezpieczeniową albo w ogóle ją umożliwiać. Spytaj swojego ubezpieczyciela. Może być i tak, że zapewnienie dostatecznej ochrony przeciw najazdowej i zamknięć ruchu jest obowiązkiem nałożonym przez prawo. Więcej na ten temat poniżej.

Jakich przepisów i wytycznych należy przestrzegać?

Główna rola w dziedzinie ochrony odbojowej i zamknięć ruchu przypada ocenie zagrożeń. W przedsiębiorstwie pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywane przez niego środki pracy. Winien on przed zastosowaniem tych środków ocenić występujące zagrożenia (ocena zagrożeń) i na jej podstawie określić konieczne i właściwe działania ochronne. Stanowi ona podstawę systematycznego i skutecznego zarządzania w bhp i ochronie zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Pracy - Działem X Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art. 226, Pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Na podstawie paragrafu 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) to pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach.

Wytyczne specjalne dla dróg komunikacyjnych

§ 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) nakazuje pracodawcy zapewnienie na terenie zakładu pracy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych oraz dróg dla pieszych.

Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie. Na drogach w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne.

Treść § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.) nie pozostawia wątpliwości, że pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność. Ponadto powinien podjąć środki organizacyjne, zapobiegające wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków, a w przypadku, gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwe spełnienie powyższych warunków, powinien zastosować odpowiednie środki zabezpieczające pracowników przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków.

Ochrona dróg komunikacyjnych

W tym celu pracodawca powinien odpowiednio oznakować drogi transportowe: postawić znaki określające dopuszczalną prędkość, oznakować znakami i pasami przejścia dla pieszych, wykonać zabezpieczenia (np. barierki) na przejściach dla pieszych oraz podjąć inne środki zapobiegające wchodzeniu pieszych w rejon pracy wózków.

Place i drogi oraz pomieszczenia, w których eksploatuje się wózki powinny być oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz oświetlone po zmroku światłem elektrycznym: drogi jezdne i place składowe co najmniej 5 lx (luksów), a miejsca załadunku i wyładunku (na otwartej przestrzeni) - 20 lx.

Zarówno kierowca, jak i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych powinny używać odpowiednich, w zależności od potrzeb, ochron indywidualnych (kaski, rękawice).

Należy zwrócić uwagę na minimalne szerokości i wysokości dróg komunikacyjnych:

Jedną z norm wskazujących minimalne wymiary dróg i przejść jest PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

Zalecane szerokości dróg transportowych, zgodnie z powyższą normą, dla pieszych w budynkach przemysłowych należy obliczać według wzorów:

A = B 30 cm - dla ruchu jednokierunkowego;

A = 2B 60 cm - dla ruchu dwukierunkowego;

gdzie: B - szerokość ładunku jaki niesie pieszy (w cm), A - szerokość drogi transportowej (w cm), która nie może być mniejsza niż 120 cm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakazuje, aby do każdego stanowiska pracy było zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.

Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 1 m.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wskazuje, że w trakcie ruchu pieszego w budynkach oraz związanego z nim transportu, powinny być także zapewnione minimalne szerokości dojść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych zapewniające sprawną i bezpieczną ewakuację w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Należy również wziąć pod uwagę:

Regularne kontrole

Drogi komunikacyjne i urządzenia zabezpieczające należy zależnie od rodzaju i częstości użytkowania oraz występujących zagrożeń sprawdzać w regularnych odstępach czasu pod kątem prawidłowego funkcjonowania i w razie konieczności naprawiać. Także tutaj rodzaj, zakres i terminy kontroli zależą od wyniku oceny zagrożeń.

Informowanie pracowników

Osoby zatrudnione muszą być poinstruowane o użytkowaniu dróg komunikacyjnych i o zakładowych regułach ruchu w nawiązaniu do zagrożeń.

Wolne przejazdy na drogach komunikacyjnych

Należy stale utrzymywać wolny przejazd na koniecznej szerokości minimalnej dróg komunikacyjnych, żeby można było z nich w każdym czasie korzystać.

Wytyczne specjalne dla urządzeń magazynowych i sprzętu

Parametry regałów, ich maksymalne obciążenie określają normy, jako podstawowe można uznać: PN-EN-15512:2011 oraz PN-M-78322:1989. - Cechą wspólną wymienionych wyżej przepisów i ich myślą przewodnią jest podkreślenie wagi stosowania statycznych systemów składowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz konieczność bieżącego kontrolowania ich stanu technicznego.

Regały stacjonarne, które są ładowane lub rozładowywane za pomocą swobodnie jeżdżących środków transportu (niezwiązanych z prowadnicami), muszą być zabezpieczone na narożnikach – również w przejazdach – ochraniaczami odbojowymi o wysokości co najmniej 0,4 m (PN EN 15512). Wymiary ochrony odbojowej można uznać za wystarczające, jeśli może ona zaabsorbować energię co najmniej 400 Nm.

Wytyczne specjalne dot. oznakowania

Czerwono-białe czy żółto-czarne? Bariery i systemy odbojowe są z reguły malowane w jednym z tych dobrze znanych wariantów barwnych. Ale który kiedy stosować?

Opracowując zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zakładu należy: Na podstawie zebranych informacji opracować zasady ruchu na poszczególnych drogach zakładowych i ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektów, w tym korzystając z zapisów rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 ze zm.) dobrać i zainstalować znaki: zakazu (np. stop, zakaz wjazdu, zakaz ruchu, ograniczenie prędkości, zakaz ruchu pieszych, zakaz postoju ); nakazu (np. obowiązujący kierunek jazdy); ostrzegawcze (np. skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy); informacyjne (np. droga jednokierunkowa, przejście dla pieszych, miejsce parkingowe). Opracowując zasady ruchu i oznakowując drogi zakładowe należy również wziąć pod uwagę wymagania bezpieczeństwa zapisane w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 1, § 66 oraz załącznik nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Pasy czerwono-białe powinny być wykorzystywane głównie do oznakowania czasowych przeszkód i miejsc niebezpiecznych (np. wykopów budowlanych).

Oznakowanie żółto-czarne powinno być stosowane do stałych przeszkód i miejsc niebezpiecznych (np. miejsca, w których występuje szczególne ryzyko potrącenia, przygniecenia lub upadku).

Chętnie udzielimy Ci porady!

Czy to przez telefon, e-mail, czy też osobiście w siedzibie Państwa firmy - chętnie pomożemy i doradzimy. Skontaktuj się z nami.

Fachowe doradztwo 22 279 40 00

Artykuły powiązane

Ładowanie ...
i

Informacje specjalistyczne na tej stronie zostały starannie opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. DENIOS Sp. z o.o. nie może jednak udzielić żadnej gwarancji ani przyjąć odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność zarówno wobec czytelnika, jak i osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do celów własnych lub osób trzecich odbywa się zatem na własne ryzyko użytkownika. W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących lokalnie aktów prawnych.

Menu
Zaloguj
Twój koszykDodano do koszyka
Do koszyka
Chętnie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Pon - Czw: 8:00 - 17:00 | pt 8:00 - 16:00