Ustawy, rozporządzenia i przepisy

Ustawy i przepisy

Długoletnie doświadczenie i stałe dokształcanie naszych pracowników zapewniają Państwu uzyskanie kompetentnej porady na temat zgodnego z przepisami obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.
Życzą sobie Państwo osobistej fachowej konsultacji, potrzebują zwięzłego kompendium najważniejszych ustaw i regulacji albo chcieliby Państwo skorzystać z oferty szkoleń Akademii DENIOS? Jesteśmy do Państwa usług!

„Materiały i substancje niebezpieczne” DENIOS

Opracowanie DENIOS „Materiały i substancje niebezpieczne” jest kompaktowym poradnikiem na temat aktualnych rozporządzeń i przepisów – wyczerpujące informacje zawsze na podorędziu. Oprócz przeglądu aktualnego stanu prawa są tu zawarte przydatne sugestie i porady dotyczące właściwego postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Zamówcie Państwo teraz „Materiały i substancje niebezpieczne” DENIOS!

Zamów teraz >>

Materiały i substancje niebezpieczne DENIOS

Fachowe doradztwo DENIOS

Potrzebują Państwo indywidualnej porady? Chętnie wspomożemy Państwa przy uzyskiwaniu zezwoleń, przeprowadzimy inspekcję zakładu i poinformujemy Państwa o najnowszych regulacjach i zmianach przepisów.

Nasi fachowi doradcy chętnie odpowiedzą kompetentnie na wszystkie pytania i znajdą dla Państwa odpowiednie i najkorzystniejsze rozwiązanie.

Prosimy o kontakt: 22 279 40 00


Słownik

Coś jest niejasne? W naszym słowniku znajdą Państwo ponad wiele terminów i skrótów dotyczących składowania materiałów niebezpiecznych i bhp.

Do słownika >>Ustawy od A do Z

Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) albo też GHS to regulacja wydana w następstwie rozporządzenia REACH, dotycząca klasyfikacji, oznakowania i opakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie CLP weszło w życie 1 czerwca 2015 r. zastępując obowiązujące do tej pory dyrektywy o substancjach niebezpiecznych.
Informacje znajdą Państwo tutaj: CLP

W ramach oceny zagrożenia wg § 5 i 6 ustawy o ochronie pracy należy określić niebezpieczeństwa i obciążenia przy posługiwaniu się materiałami niebezpiecznymi i ustalić odpowiednie środki ochrony. Ocena zagrożenia nabrała jeszcze większego znaczenia z wydaniem rozporządzenia o bezpieczeństwie eksploatacji, a szczególnie z wejściem w życie 01.01.2005 r. znowelizowanego rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych. W celu oceny wydajności wyciągów pod względem zdolności zatrzymywania niebezpiecznych substancji w normie tej wprowadzona została nowa metoda badania. Stanowiska pracy z materiałami niebezpiecznymi DENIOS przeszły pomyślnie to badanie z wyraźną rezerwą bezpieczeństwa w ochronie pracowników.

Do programu produktów

Europejska norma EN 14470-1 weszła w życie od kwietnia 2004 r. i dotyczy składowania w szafkach bezpieczeństwa (< 1 m3 pojemności). Odporność ogniowa szafki musi być zbadana przez przeprowadzenie próby pożarowej (próba typu) zgodnie z PN EN 14470-1. Norma PN EN 14470-2 przenosi podobne uregulowania na składowanie butli gazowych. Rozróżnia się tu między odpornością ogniową 30 minut (G30) i 90 minut (G90).

Do programu produktów

Europejski Komitet Normalizacyjny „CEN” wydał normę europejską „Prysznice ratunkowe”. PN EN 15154 dzieli się obecnie na dwa działy. Część 1 omawia „Prysznice do ciała z przyłączem wody w laboratoriach”, część 2 „Myjki do oczu z przyłączem wody”, część 3 „Prysznice do ciała bez przyłącza wody”, część 4 „Myjki do oczu bez przyłącza wody” oraz część 5 „Prysznice do ciała z przyłączem wody dla urządzeń produkcyjnych”.

Do programu produktów

Liczne narodowe wytyczne dotyczące ochrony przeciwwybuchowej zostały ujednolicone w Europie. Od 1 lipca 2003 r. obowiązkowe jest stosowanie nowych dyrektyw 94/9/WE (ATEX 95, dawniej 100a) i 99/92/WE (ATEX 137, dawniej 118a). ATEX 95 (skrót od fr. ATmosphère EXplosible) ustala wymagania dla produktów i zwraca się głównie do wytwórców. ATEX 137 opisuje wymagania dotyczące stanowisk pracy i jest ważna dla użytkowników.
Kilka tygodni temu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została nowa wersja, dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Nie ma tu radykalnych nowości, jednak producenci i importerzy urządzeń i maszyn zabezpieczonych przed wybuchem powinni wiedzieć o paru zmianach.
Do przepisów: 2014/34/EU

Rozporządzenie GHS (Globally Harmonized System) albo też CLP to regulacja wydana w następstwie rozporządzenia REACH, dotycząca klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie GHS obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Aby zdobyć więcej informacji skorzystajcie Państwo po prostu z naszego praktycznego poradnika na temat oznakowania GHS.

Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj: GHS

Europejskie rozporządzenie o chemikaliach REACH jest zaliczane do najsurowszych na świecie i reguluje rejestrację, ocenę, dopuszczanie i ograniczanie substancji chemicznych. W następstwie REACH wprowadzony został system GHS, nowa regulacja dotycząca klasyfikacji i oznakowania substancji. Aby zdobyć więcej informacji skorzystajcie Państwo po prostu z naszego praktycznego poradnika na temat oznakowania GHS.
Do przepisów: REACH

Przy REI 120 DENIOS oferuje 120 minut ochrony przeciwpożarowej. DENIOS oferuje zarówno serię kontenerów ppoż. RFP (regałowe) i WFP (z możliwością wchodzenia do środka) w klasie REI 120.

Dzięki konstrukcji na podwójnej stalowej ramie i niepalnej izolacji z paneli z wełny mineralnej (klasa materiałów budowlanych A) spełnione są wszystkie surowe wymagania aktualnej normy europejskiej ochrony ppoż. PN EN 13501 (REI 120). Oznacza to, że wszystkie magazyny przeciwpożarowe DENIOS REI 120 wytrzymują pożar wewnątrz i na zewnątrz przez czas do 120 minut.

Do programu produktów

Dyrektywa ta podaje zasadniczo „minimalne wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem)”. Obowiązuje ona od 15 lutego 2003 r. 8 marca 2007 r. dyrektywa 2003/10/WE „Czynniki fizyczne, hałas” oraz dyrektywa 2002/44/WE dotycząca wibracji zostały implementowane do prawa narodowego przez ogłoszenie w Federalnym Dzienniku Ustaw rozporządzenia o ochronie pracy przed hałasem i wibracją z 6 marca 2007 r. Obecnie ustala się wartości graniczne ekspozycji oraz wartości progowe w odniesieniu do dziennego poziomu narażenia na hałas i szczytowego ciśnienia akustycznego jak następuje:

(a) Wartość graniczna ekspozycji: LEX,8h = 87 dB(A) lub Ppeak = 140 dB

(b) Górne wartości progowe: LEX,8 = 85 dB(A) lub Ppeak = 137 dB

(c) Dolne wartości progowe: LEX,8 = 80 dB(A) lub Ppeak = 135 dB

Do przepisów: 2003/10/EG

Europejska dyrektywa 89/686/EWG nakazuje m.in. oznakowanie rękawic piktogramami objaśniającymi ich działanie ochronne. Rękawice ochronne dla przemysłu i działalności gospodarczej to środki ochrony indywidualnej dzielące się na kategorie, zależnie od potencjału zagrożenia:

Kategoria I

Ryzyko minimalne, niewielkie wymagania odnośnie ochrony

Kategoria II

Ryzyko średnie, środki ochrony indywidualnej niezaliczane do kategorii I i III, np. ochrona przed zagrożeniem mechanicznym

Kategoria III

Kompleksowa ochrona indywidualna przed zagrożeniem śmiercią lub poważnym, nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu, np. czasowa ochrona przed promieniowaniem lub chemikaliami

Kategorie specjalne / EN 407 / EN 511

Ochrona dostosowana do wymagań specjalnych, jak np. ochrona przed niską temperaturą albo rękawice strażackie.

Odpowiednie rękawice ochronne znajdą Państwo w sklepie internetowym DENIOS:

Do programu produktów

Do przepisów: 89/686/EWG


Akademia DENIOS

W trakcie intensywnych szkoleń przygotujemy Państwa i Państwa pracowników na wszelkie wymagania związane z bhp w zakładzie pracy. Zobacz nasze wykłady i praktyczne szkolenia: „Materiały niebezpieczne”, „Zwalczanie wycieków” oraz „Gazy techniczne”.

Do Akademii DENIOS >>