Ważne terminy i co one oznaczają

Słownik

Poniższy słowniczek zawiera i wyjaśnia wybrane terminy i skróty związane z bhp i przechowywaniem niebezpiecznych materiałów.

Inne przydatne informacje na temat przepisów można znaleźć tutaj.

CLP rozporządzenie

CLP rozporządzenie (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) - klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

DMR

Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction)

ITB

Instytut Techniki Budowlanej

MSDS

Karta charakterystyki substancji (Material Safety Data Sheet)

PN

Norma Polska

POŚ

Prawo Ochrony Środowiska

REACH

rejestracja, ocena, autoryzacja i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

REI

odporność ogniowa, R - Resistance (nośność), E - Etancheite (szczelność), I - Isolation (izolacja cieplna)

StawaR

niemiecka wytyczna dot. wanien stalowych (Stahlwannen-Richtlinie)

Temperatura zapłonu

temperatura, w której dana ciecz tworzy zapalną mieszaninę oparów z powietrzem 

Temperatura samozapłonu

temperatura, w której substancje albo mieszaniny ich oparów z powietrzem zapalają się samorzutnie

OEL

wartość graniczna dopuszczalnego narażenia w środowisku pracy (Occupational Exposure Limits)

OEB

kategoryzacja substancji według ich toksyczności (Occupational Exposure Band)

UDT

Urząd Dozoru Technicznego 

NDS/NDN

najwyższe dopuszczalne stężenie / natężenie - współczynnik z zakresu BHP określający stężenie toksycznego związku chemicznego lub innego czynnika szkodliwego w danym okresie czasu

ATmosphères EXplosibles - atmosfera wybuchowa

Strefa 0 = atmosfera wybuchowa występuje stale, długotrwale lub często
Strefa 1 = atmosfera wybuchowa występuje
Strefa 2 = atmosfera wybuchowa występuje rzadko lub krótkotrwale

Aktywne składowanie:
to przechowywanie materiałów zapalnych w kontenerach zbiornikowych lub naczyniach ruchomych, które w miejscu ich składowania są użytkowane stacjonarnie jako pojemniki do poboru lub zbiorcze albo są otwierane do innych celów.

Pasywne składowanie:
to przechowywanie materiałów zapalnych w przepisowo dopuszczonych i szczelnie zamkniętych pojemnikach transportowych, które nie są magazynowane powyżej dopuszczalnej wysokości upadku i w czasie przechowywania w magazynie nie są ani napełniane, ani opróżniane, ani też otwierane w innym celu.

DIBt

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik)

Opdowiedzi na pytania takie jak:

  • Po co w ogóle potrzebne jest dopuszczenie DIBt?
  • Jakie próby są konieczne dla uzyskania zezwolenia DIBt?
  • Czy nie wystarczy uzyskać certyfikaty dla poszczególnych komponentów magazynu przeciwpożarowego?
  • Jakie korzyści mają klienci z systemów przeciwpożarowych z certyfikatem REI?

znajdą Państwo na tutaj: Nowe dopuszczenie DIBt dla magazynów przeciwpożarowych

 

ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów (European Chemicals Agency)

EN

Norma Europejska

ETA

Europejskie Oceny Techniczne (European Technical Assessments)

FFP

Klasa filtra (ochrona dróg oddechowych)

GHS/CLP

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

Więcej na temat nowego rozporządzenia CLP dowiecie sie Państwo w sekcji pytania i odpowiedzi dot. nowej regulacji symboli zagrożeń GHS

H i P zwroty

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności (Hazard Statements and Precautionary Statements)