Ważne terminy i co one oznaczają

Słownik

Poniższy słowniczek zawiera i wyjaśnia wybrane terminy i skróty związane z bhp i przechowywaniem niebezpiecznych materiałów.

Inne przydatne informacje na temat przepisów można znaleźć tutaj.

atmosfera wybuchowa

 

Strefa 0 = atmosfera wybuchowa występuje stale, długotrwale lub często

Strefa 1 = atmosfera wybuchowa występuje

Strefa 2 = atmosfera wybuchowa występuje rzadko lub krótkotrwale

 

Aktywne składowanie:

to przechowywanie materiałów zapalnych w kontenerach zbiornikowych lub naczyniach ruchomych, które w miejscu ich składowania są użytkowane stacjonarnie jako pojemniki do poboru lub zbiorcze albo są otwierane do innych celów.

 

Pasywne składowanie:

to przechowywanie materiałów zapalnych w przepisowo dopuszczonych i szczelnie zamkniętych pojemnikach transportowych, które nie są magazynowane powyżej dopuszczalnej wysokości upadku i w czasie przechowywania w magazynie nie są ani napełniane, ani opróżniane, ani też otwierane w innym celu.

CLP rozporządzenie (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) - klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

Rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction)

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik)

Europejska Agencja Chemikaliów (European Chemicals Agency)

Norma Europejska

Europejskie Oceny Techniczne (European Technical Assessments)

Klasa filtra (ochrona dróg oddechowych)

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności (Hazard Statements and Precautionary Statements)

Instytut Techniki Budowlanej

Karta charakterystyki substancji (Material Safety Data Sheet)

Norma Polska

Prawo Ochrony Środowiska

rejestracja, ocena, autoryzacja i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

odporność ogniowa, R - Resistance (nośność), E - Etancheite (szczelność), I - Isolation (izolacja cieplna)

niemiecka wytyczna dot. wanien stalowych (Stahlwannen-Richtlinie)

Temperatura samozapłonu - temperatura, w której substancje albo mieszaniny ich oparów z powietrzem zapalają się samorzutnie

Temperatura zapłonu - temperatura, w której dana ciecz tworzy zapalną mieszaninę oparów z powietrzem 

wartość graniczna dopuszczalnego narażenia w środowisku pracy (Occupational Exposure Limits)

kategoryzacja substancji według ich toksyczności (Occupational Exposure Band)

Urząd Dozoru Technicznego 

najwyższe dopuszczalne stężenie / natężenie - współczynnik z zakresu BHP określający stężenie toksycznego związku chemicznego lub innego czynnika szkodliwego w danym okresie czasu