Poradnik na temat beczek

Jeśli w beczkach składowane są substancje niebezpieczne lub groźne dla wód, to nieprawidłowe postępowanie z nimi może szybko doprowadzić do zagrożenia ekologicznego, pożarowego lub zdrowotnego. Źródłem zagrożenia jest przy tym nie tylko zawartość beczek, ale i manipulowanie nimi: Przy ręcznym transporcie, podnoszeniu lub trzymaniu beczek pracownicy są wystawieni na silne obciążenia fizyczne.

Unikajcie Państwo ryzyka dbając o bezpieczne warunki pracy „wokół beczki”. W poniższych Pytania i odpowiedziach udzielimy Państwu przydatnych porad odnośnie składowania materiałów niebezpiecznych w beczkach i manipulowania nimi.Jaka beczka będzie dla mnie odpowiednia?

Aby móc wybrać odpowiedni materiał beczki, warto rzucić okiem na karty charakterystyki składowanych materiałów. Znajdą tam Państwo wszystkie istotne informacje dot. składowania i transportu. Nasza lista odporności chemicznej zawiera pożyteczne wskazówki co do odpowiedniego materiału pojemnika na najróżniejsze media składowane:

Lista odporności chemicznej

Jakie wymagania prawa muszą być spełnione przy składowaniu materiałów niebezpiecznych w beczkach?

Beczka należy do pojemników ruchomych, toteż przy składowaniu materiałów niebezpiecznych w beczkach winny być przestrzegane przepisy TRGS 510 „Składowanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach ruchomych”. Na podstawie oceny zagrożenia należy ustalić, czy ze składowania wynikają zagrożenia dla osób i środowiska.

Przy ocenie zagrożeń należy wziąć pod uwagę szczególnie następujące kryteria:

 • Właściwości bądź stan skupienia składowanych materiałów niebezpiecznych
 • Ilość składowanych materiałów niebezpiecznych
 • Rodzaj składowania
 • Czynności przy składowaniu
 • Wspólne składowanie materiałów niebezpiecznych
 • Warunki pracy i otoczenia, w szczególności konstrukcję magazynu, wielkość pomieszczenia, warunki klimatyczne, oddziaływania zewnętrzne i czas składowania
 

Na tej podstawie należy podjąć odpowiednie zabiegi dla usunięcia zagrożeń lub zredukowania ich do minimum. Zasadniczo dotyczy to następujących działań ochronnych:

 • Ukształtowanie magazynu i jego wyposażenia
 • Organizacja przebiegu pracy
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do czynności związanych ze składowaniem materiałów niebezpiecznych, jak np. chwytaki do beczek nieumieszczonych na paletach
 • Ograniczenie czasu i zakresu ekspozycji
 • Stosowne środki higieniczne, w szczegulności regularne czyszczenie
 • Unikanie niezamierzonego uwalniania substancji niebezpiecznych
 • Przygotowanie środków zaradczychJeśli składowane substancje są w karcie charakterystyki zaliczone do klasy zagrożenia wód, to należy ponadto przestrzegać ustawy o gospodarce wodnej. Zawiera ona konkretne wymagania co do zdolności zatrzymywania zawartości beczek w magazynie dla zagwarantowania przechwycenia jej w razie wycieku. Zwykle musi istnieć możliwość wychwytu przynajmniej 10% całej pojemności oraz przynajmniej pojemności największej beczki. Dla terenów objętych ochroną wód obowiązują odmienne uregulowania. Tutaj pojemność wychwytu musi z reguły wynosić 100% składowanej ilości.


Jakie ogólne środki bezpieczeństwa powinny być podjęte przed przelewaniem i nalewaniem zawartości beczek?

Jakie ogólne środki bezpieczeństwa powinny być podjęte przed przelewaniem i nalewaniem zawartości beczek?

Jeśli wykonywane są takie czynności, jak przelewanie i nalewanie, to należy je ocenić oddzielnie w ramach oceny zagrożeń. W 3 prostych krokach dowiedzą się Państwo poniżej, jakie środki bezpieczeństwa należy podjąć przed przelewaniem i nalewaniem zawartości beczek:

 

1  Zabezpieczenia służące zatrzymywaniu rozlanych cieczy

Przed nalewaniem i przelewaniem powinny być najpierw poczynione odpowiednie zabezpieczenia w celu zatrzymania rozlanych cieczy. Zalecane jest przeprowadzanie takich prac tylko w specjalnie na ten cel przewidzianych strefach, które nie znajdują się w obrębie przejść ani dróg komunikacyjnych.

 • W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo odpowiednie do tego podłogowe wanny wychwytowe, zapewniające optymalną ochronę powierzchni.
 • Do nalewania z beczek mogą być też wykorzystywane specjalnie stacje poboru, służące jednocześnie jako jednostki magazynowe.
 • Aby móc jak najszybciej zaabsorbować rozlane ciecze, należy poza tym mieć w pogotowiu odpowiednie sorbenty.
 • Elastyczne bariery odcinające lub pokrywy wlotów kanałów również służą do zapobiegania szkodom w środowisku na skutek uwolnienia się niebezpiecznych cieczy.

2  Środki do zmniejszania emisji

Środki do zmniejszania emisji są konieczne, aby zredukować opary wydobywające się w trakcie wykonywania prac. Zapewnijcie Państwo dobre przewietrzanie strefy roboczej instalując ewentualnie odciągi (dla określonych substancji są różne dopuszczalne granice). Należy przy tym zwracać uwagę, aby beczki mogły się znaleźć jak najbliżej instalacji odciagowej.

 

3  Środki ochrony i prawidłowe przygotowanie

 • Środki ochorny indywidualnej zapewniają bezpieczeństwo przy nalewaniu i przelewaniu zawartości beczek. Stosujcie Państwo maski ochronne, jeśli techniczna instalacja odciągowa jest nie do użytku albo nie wystarcza. Rękawice i odzież ochronna chronią pracownika przed zranieniami skóry.
 • Jeśli mimo zabezpieczeń skóra zetknie się z niebezpiecznymi substancjami, to do udzielenia pierwszej pomocy powinny być zapewnione odpowiednie środki pomocnicze (np. myjki do oczu i prysznice ratunkowe).
 • Jeśli prace wykonują pojedyncze osoby, to należy zapewnić nadzór umożliwiający w razie wypadku szybką dostępność środków pomocniczych.Nasza rada: Przed przystąpieniem do nalewania należy sprzwdzić zdolność odbiorczą napełnianych pojemników, a takze wszystkie stosowane sprzęty pod kątem nieszczelności lub niesprawności. Odpowiednie narzędzia do zdejmowania i zakładania pokrywy beczki najlepiej jest przygotować przed przystąpieniem do pracy, dla zagwarantowania jej niezakłóconego przebiegu.

Jak można bezpiecznie napełniać beczki ręcznie?

Należy zwrócić uwagę, aby także w tym przypadku zastosowane zostały odpowiednie zabezpieczenia i środki ochronne (zob. wyżej). Aby przy przelewaniu uniknąć wycieków i rozpryskiwania cieczy niebezpiecznych np. z mniejszych pojemników, zaleca się stosować lejki do beczek. DENIOS oferuje także modele wyposażone w zabezpieczenie przed przelaniem. Instrumenty kontroli, jak poziomowskazy również pomogą Państwu w uniknięciu przepełnienia.

Na co należy zwracać uwagę przy nalewaniu z beczek?

Należy upewnić się, czy zastosowane zostały wszystkie zabezpieczenia i środki ochronne (zob. wyżej). Należy stosować wyłącznie pompy ręczne i elektryczne pompy do beczek, które są odpowiednie do tłoczonego medium. Przy cieczach łatwo zapalnych należy sprawdzić ochronę przeciwwybuchową i stosować do pracy materiały i narzędzia zabezpieczone przed wybuchem (pompy, odciągi, kable uziemiające itp.). Po nalewaniu należy ostrożnie wyjmować pompę z beczki, aby zminimalizować uwalnianie się substancji niebezpiecznych i ich kontakt ze skórą.

Co jest potrzebne do mieszania cieczy w beczkach?

Również przy mieszaniu cieczy w beczkach należy najpierw przestrzegać ogólnych środków bezpieczeństwa (zob. wyżej). Należy zwrócić uwagę, żeby stosowane mieszalniki i mieszadła nadawały się do zawartości beczek.


Jak zagwarantować bezpieczny transport beczek?

Przy transporcie beczek niezbędna jest szczególna ostrożność, ponieważ w razie uszkodzenia beczki niebezpieczne substancje mogą się rozlać w sposób niekontrolowany. Dlatego należy do transportu wewnątrzzakładowego używać odpowiedniego sprzętu, żeby zapobiec przewróceniu czy spadnięciu beczki.

Odpowiednie pomoce do manipulowania beczkami pozwolą także podnieść poziom bhp: Sprzęt pomocniczy do transportu wewnątrzzakładowego służy do zredukowania do minimum potrzeby wykorzystywania siły ludzkich mięśni, w celu zapobieżenia np. częstym urazom i schorzeniom kręgosłupa. Rozporządzenie o przemieszczaniu ciężarów wymaga stosowania odpowiednich środków pomocniczych wykluczających swoimi ergonomicznymi właściwościami zagrożenie dla zdrowia.

 

 

Dźwigniki i transportery do beczek

Do transportu beczek może być użyty rozmaity sprzęt:

 • Wózki i podstawy jezdne do beczek służą do transportu beczek na stojąco lub leżąco
 • Dźwigniki umożliwiają bezpieczne stawiania beczek na wannach wychwytowych, europaletach czy regałach do beczek i zdejmowania ich
 • Sprzęt doczepiany do wózka widłowego pomaga w transprotowaniu beczek wózkiem na dłuższych dystansach
 • Sprzęt do podnoszenia beczek (np. zawiesia, kleszcze, klamry do podnoszenia, wywrotnice kleszczowe, chwytaki nożycowe czy też chwytaki ze szponami zatrzaskowymi do beczek) ułatwia ich podnoszenie i obracanie

Nasze produkty do transportu beczek i manipulowania nimi są proste w obsłudze, spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i chronią zdrowie. Ulżyjcie sobie Państwo w pracy!

Do produktów


Zastrzega się możliwość dokonywania zmian i wystąpienia pomyłek. Wszystkie udostępniane informacje zostały starannie zbadane. Mimo to DENIOS nie może dać gwarancji aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przekazywanych informacji.


Chętnie Państwu doradzimy!

Potrzebują Państwo osobistej porady na temat postępowania z materiałami niebezpiecznymi w beczkach? Prosimy o kontakt! Nasz zespół ekspertów pomoże Państwu chętnie rozwikłać problemy.

 • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania

Państwa poradnik dla pogłębienia know-how

Jeszcze więcej wiadomości na temat aktualnych rozporządzeń i ustaw da Państwu opracowanie DENIOS „Materiały i substancje niebezpieczne” – obszerne i zawsze szybko dostępne. Oprócz przeglądu aktualnego stanu prawa są tu zawarte przydatne sugestie i porady dotyczące przepisowego postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Na przykład na następujące tematy:

 • Ocena zagrożenia
 • Ustawa Prawo Wodne
 • Ochrona przeciwwybuchowa

Zamów teraz

Elementarz DENIOS