Środki dezynfekujące: Podstawowe wymagania dotyczące nowych niebezpiecznych substancji, procesów i zwiększonych zapasów

Środki dezynfekujące: Podstawowe wymagania dotyczące nowych niebezpiecznych substancji, procesów i zwiększonych zapasów

W rezultacie aktualnego kryzysu związanego z koronawirusem wzrasta zapotrzebowanie na środki dezynfekcji. W bardzo krótkim czasie zrealizowane zostały zakładowe koncepcje higieniczne, co spowodowało nagłe pojawienie się w przedsiębiorstwach większych ilości środków dezynfekcyjnych. Wzrastają ich ilości u producentów, a niektóre firmy same podejmują wyrób środków dezynfekcyjnych na własne potrzeby.

Jeśli jednak do zakładu pracy wprowadzane są nowe materiały niebezpieczne, jeśli wzrastają ich zapasy albo zainicjowane zostają nowe procesy w celu regularnej dezynfekcji pomieszczeń, to trzeba uwzględnić parę spraw. Czy zaktualizowali już Państwo na przykład swój rejestr materiałów niebezpiecznych? Na podstawie naszej kontrolnej listy mogą Państwo sprawdzić, czy pamiętali Państwo o wszystkich aspektach związanych z przechowywaniem substancji niebezpiecznych.

 

Minimalne standardy przy wprowadzaniu nowych materiałów niebezpiecznych albo zmianie stosowanych ilości

Zrobione?
Odnowienie oceny ryzyka

Ocenę ryzyka należy przeprowadzić nie tylko przed podjęciem nowej działalności z materiałami niebezpiecznymi. Aktualizacja jest także konieczna przy zmianie warunków w zakładzie. Np. kiedy zmienia się ilość środków dezynfekcji, które są w użyciu albo które muszą być składowane. Albo też, kiedy zmieniają się metody postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi, bo dotyczą teraz np. nowych działów roboczych albo pracowników. Z oceny ryzyka należy wyprowadzić odpowiednie środki ochronne – np. dla bezpiecznego składowania środków dezynfekcyjnych.
Zebranie informacji

Powinni Państwo dokładnie znać niebezpieczne właściwości substancji i mieszanin stosowanych w zakładzie. Nieodzowne są przy tym odpowiednie dane producenta na temat fachowego obchodzenia się z nimi i ochrony zdrowia. Producent jest obowiązany udostępnić Państwu kartę charakterystyki (MSDS) zawierającą te informacje w języku niemieckim. Jeśli jeszcze jej Państwo nie otrzymali, to powinni ją Państwo zamówić lub uzyskać od dostawcy. Substancje lub mieszaniny wytwarzane w zakładzie należy sklasyfikować samemu.
Aktualizacja rejestru materiałów niebezpiecznych

Zgodnie z z Kodeksem pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890) są Państwo obowiązani prowadzić wykaz stosowanych w zakładzie materiałów niebezpiecznych, w którym znajdą się odesłania do odpowiednich kart charakterystyki. Jeśli do zakładu wprowadzana jest nowa substancja niebezpieczna, to należy ją tam dodać. Ponieważ do minimalnych danych wymaganych w rejestrze materiałów niebezpiecznych należą stosowane w zakładzie ilości, to w razie zmiany należy je zaktualizować. Dotyczy to zresztą także stref roboczych, w których zatrudnieni mogą być narażeni na kontakt z substancją niebezpieczną. Jeśli np. środki dezynfekcyjne są stosowane w innych strefach roboczych, to musi to również zostać odnotowane w rejestrze substancji niebezpiecznych.
Zbadanie możliwości zastąpienia

Zgodnie z Ustawą z dn. 25. lutego 2011r. O substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63/2011, poz. 332) są Państwo w ramach oceny ryzyka zobowiązani do zbadania możliwości substytucji, czyli zastąpienia. Oznacza to, że muszą Państwo sprawdzić, czy stosowana substancja niebezpieczna nie może być zastąpiona przez mniej niebezpieczny zamiennik albo czy możliwe jest zastosowanie metody pracy związanej z mniejszym ryzykiem. Wprawdzie w praktyce niewiele jest możliwości zastąpienia środków dezynfekcyjnych czymś innym – ale mimo to należy formalnie odnotować w dokumentacji zbadanie możliwości substytucji.
Sprawdzenie granic ilościowych

Przy składowaniu materiałów niebezpiecznych ich ilość ma wpływ na wymagane środki ochronne. Jeśli ilość występująca w Państwa zakładzie wzrosła, to trzeba sprawdzić, czy stare środki ochrony są jeszcze wystarczające, a także, czy ustalone granice ilościowe są teraz przekroczone. Np. ciecze zapalne, których dotyczy wskazujący rodzaj zagrożenia zwrot H226 mogą być wg rozporządzenia CLP składowane poza magazynami tylko w ilości mniejszej niż 100 kg. Tak więc na 5 kanistrów środka dezynfekcyjnego po 20 l może być już potrzebny magazyn materiałów niebezpiecznych.
Przestrzeganie zakazów wspólnego składowania

Jeśli wprowadzili Państwo do zakładu nową substancję niebezpieczną, to nie można jej bez zastanowienia umieszczać w istniejącym magazynie. Należy koniecznie sprawdzić w karcie charakterystyki, czy nie jest objęta zakazem wspólnego składowania z już posiadanymi substancjami.
Poinstruowanie pracowników

Zadbajcie Państwo o to, żeby pracownicy znali niebezpieczne właściwości materiałów, z którymi mają do czynienia. Muszą oni wiedzieć, jak fachowo stosować te materiały i jakie działania należy podjąć w razie wypadku. Oferta szkoleń Akademii DENIOS zawiera wiele możliwości w tym względzie.
Oznakowanie pojemników

Niebezpieczne substancje w zakładzie muszą być w każdym momencie jednoznacznie zidentyfikowane. Środki dezynfekcyjne są często dostarczane w wielkich pojemnikach, jak np. IBC, a następnie przelewane do mniejszych. Po przelaniu także docelowe pojemniki powinny być jednoznacznie oznakowane. Praktycznie: Pojemniki bezpieczne FALCON dostarczane są standardowo z wielojęzyczną nalepką bezpieczeństwa z oznakowaniem zawartości symbolami materiałów niebezpiecznych wg GHS.
Fachowe składowanie także pustych pojemników

Należy pamiętać, że pojemniki po środkach dezynfekcyjnych także po opróżnieniu zawierają jeszcze resztki cieczy zapalnych i mogą doprowadzić do powstania wybuchowej mieszaniny gazu z powietrzem. Dlatego przy składowaniu cieczy zapalnych opróżnione do końca, nieoczyszczone pojemniki należy traktować pod względem środków ochronnych jak pojemniki napełnione.

 

 


Nasze rozwiązania do przepisowego postępowania ze środkami dezynfekcyjnymi


Informacje fachowe zawarte na niniejszej stronie zostały opracowane starannie i sumiennie według najlepszej wiedzy. Mimo to DENIOS nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec czytelnika, ani osób trzecich. Zastosowanie tych informacji i treści dla własnych lub cudzych celów następuje zatem na własne ryzyko. Należy w każdym przypadku przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.


Chętnie Państwu doradzimy!

 

Czy potrzebują Państwo osobistej porady na temat przepisowego składowania środków dezynfekcyjnych? Chętnie pomożemy Państwu dokonać właściwego wyboru odpowiedniego do potrzeb. Prosimy o kontakt!

 

 

  • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

  • Pytania