Bezpieczeństwo pracy, środki ochrony indywidualnej

Pracodawca ma generalnie obowiązek zapewnienia swojemu pracownikowi ochrony na stanowisku pracy przed zagrożeniami i ryzykiem wypadku.
To powinni Państwo wiedzieć na temat bhp…

Rocznie w Polsce blisko 90 tysięcy ludzi ulega podlegającemu obowiązkowi zgłoszenia wypadkowi przy pracy. Wprawdzie podejmuje się coraz więcej środków bhp dla zapewnienia pracownikom jak najlepszej ochrony, ale mimo to nie daje się całkowicie uniknąć tych wypadków. Aby mogli Państwo stosować profilaktykę, odpowiemy Państwu na takie pytania, jak:

 • Jakie działania w razie wypadku są właściwe?
 • Czego potrzebuję, aby możliwie ograniczyć skutki wypadku?

 


Dane i fakty na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Wypadki w drodze do pracy i w czasie pracy wydarzają się wciąż jeszcze zbyt często. Ich następstwa mogą być długotrwałe i prowadzić do niezdolności do pracy. Począwszy od chorób skóry, przez urazy kręgosłupa a skończywszy na pylicy – wszystkie te choroby dadzą się uniknąć przez codzienne stosowanie prostych pomocy przy pracy.

W części "Pytania i odpowiedzi na temat bhp" poniżej odpowiemy Państwu na często zadawane pytania odnośnie bhp.


Jakich przepisów prawa muszę przestrzegać w dziedzinie ochrony przed hałasem?

Zasadniczo obowiązuje dyrektywa o „minimalnych wymaganiach w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem)”. Obowiązuje ona od 15 lutego 2003 r.

8 marca 2007 r. dyrektywa 2003/10/WE „Czynniki fizyczne, hałas” oraz dyrektywa 2002/44/WE dotycząca wibracji zostały implementowane do prawa narodowego przez ogłoszenie w Federalnym Dzienniku Ustaw rozporządzenia o ochronie pracy przed hałasem i wibracją z 6 marca 2007 r.

Obecnie ustala się wartości graniczne ekspozycji oraz wartości progowe w odniesieniu do dziennego poziomu narażenia na hałas i szczytowego ciśnienia akustycznego jak następuje:

 • (a) Wartość graniczna ekspozycji: LEX,8h = 87 dB(A) lub Ppeak = 140 dB
 • (b) Górne wartości progowe: LEX,8 = 85 dB(A) lub Ppeak =137 dB
 • (c) Dolne wartości progowe: LEX,8 = 80 dB(A) lub Ppeak =135 dB

Wybór dozowników ochraniaczy słuchu, nauszników przeciwhałasowych jak i zatyczek do uszu znajdą Państwo w sklepie online.

Do sklepu online


Jakie środki potrzebne są w strefach, gdzie odbywa się praca z użyciem materiałów agresywnych lub grożących pożarem?

Prysznice ratunkowe
W strefach, w których prowadzone są prace np. z cieczami agresywnymi albo substancjami grożącymi pożarem, istnieje zawsze dla ludzi ryzyko wypadku, a w jego następstwie możliwość skażenia ciała i oczu substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Udzielenie szybkiej pierwszej pomocy umożliwiają prysznice do ciała i myjki do oczu, których instalację w wielu przypadkach nakazują przepisy. Należy przy tym przestrzegać przepisów BHP:

 • Dz. U. 2007 r. Nr 197 poz.1429 z 10.10.2007 r.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków

  §4 Pracodawca wyposaża pomieszczenia pracy, w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w:

  1.natryski (prysznice) do przemywania oczu;
  2.natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

 • Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z późn. zm.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

  § 103.1 Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

 • Dz. U. 2002 r. Nr 24 z 19.02.2002 r.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła

  § 49.1 W każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się prace z kwasami lub substancjami żrącymi, powinna być w widocznym miejscu wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku poparzenia kwasami lub tymi substancjami.

  § 49.2 W pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, powinny znajdować się środki do udzielenia pierwszej pomocy, w tym natryski wodne lub urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

 • Dz. U. 2000 r. Nr 3 z 30.12.1999 r.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

  § 30 W pomieszczeniach, w których występuje dla pracownika niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej, powinny być zainstalowane wodne natryski ratunkowe oraz oddzielne urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

 • Dz. U. 1995 r. Nr 37 z 1.03.1995 r.

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

  § 23. 1 W każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się nadtlenki i utrzymuje się temperatura powyżej 0oC powinna znajdować się instalacja wodociągowa zawierająca wodę pitną, W skład instalacji wodociągowej wchodzą natryski bezpieczeństwa, umywalki oraz urządzenia do przepłukiwania oczu.

  § 23. 2 Dla pomieszczeń, w których znajdują się nadtlenki i w których utrzymuje się temperatura poniżej 0oC, instalacja wodociągowa, o której mowa w ust. 1, powinna znajdować się w najbliższym pomieszczeniu, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 0oC, jednak oddalonym nie więcej niż o 10 m.

 • Dz. U. 1994 r. Nr 21 z 27.01.1994 r.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

  § 13 W obiektach lub pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.

  § 89. 2 Pomieszczenie, w którym jest składowany i pobierany kwas siarkowy, powinno być wyposażone w ratunkowy natrysk wodny.

  § 94 W miejscu składowania i pobierania kwasu solnego powinien być umieszczony ratunkowy natrysk wodny.

 • Dz. U. 1975 r. Nr 11 z 25.03.1975 r.

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.

  § 32. 2 W pomieszczeniach, w których wykonuje się prace z substancjami szkodliwymi, powinny być zainstalowane urządzenia do przemywania oczu oraz ręczne natryski do spłukiwania skóry poparzonej chemikaliami.

 • Norma PN EN 15154 Bezpieczne prysznice ratunkowe
  PN EN 15154 dzieli się na pięć części.
      - Część 1 „Prysznice do ciała z przyłączem wody w laboratoriach“
      - Część 2 „Myjki do oczu z przyłączem wody“.
      - Część 3 „Prysznice do ciała bez przyłącza wody“
      - Część 4 „Myjki do oczu bez przyłącza wody“
      - Część 5 „Prysznice do ciała z przyłączem wody dla urządzeń produkcyjnych“

  Części 1 i 2 regulują wymagania minimalne odnośnie „Pryszniców do ciała i myjek do oczu z przyłączem wody“. Należy zapewnić w potencjalnie niebezpiecznych strefach roboczych odpowiednie prysznice, wystarczająco wydajne do szybkiego spłukania ciała i / lub oczu po kontakcie z substancjami niebezpiecznymi lub po oparzeniu.

  Części 3 i 4 regulują wymagania minimalne odnośnie „Pryszniców do ciała i myjek do oczu bez przyłącza wody“. Są one skonstruowane tak, aby mogły być przechowywane w pobliżu osób zagrożonych ewentualnym wypadkiem. Głównym celem tych urządzeń jest zapewnienie pierwszej pomocy. Obie części dzielą prysznice do ciała lub myjki do oczu na przewoźne, przenośne, osobiste, jednorazowego lub wielokrotnego użytku.

  Część 5 jest aktualnie jeszcze w planowaniu. Jak dziś można przypuszczać, będzie ona wyraźnie nawiązywać do normy DIN 12899-3 (wydanie z kwietnia 2009 r.), która nadal obowiązuje
Körperduschen

Najważniejsze uprawnienia organów Państwowej Inspekcji Pracy

 • przeprowadzać bez uprzedzenia kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy, o każdej porze dnia i nocy, jeżeli uzna to za stosowne
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub zasad BHP nakazać usunięcie przez pracodawcę stwierdzonych nieprawidłowości
 • ukarać mandatem wstrzymać uruchomienie wybudowanego lub przebudowywanego zakładu, jeżeli dopuszczenie do eksploatacji wywołałoby bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników
 • w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża trwale życiu lub zdrowiu pracowników, może wydać nakaz zaprzestania działalności zakładu lub jego części

Obsługa pryszniców bezpieczeństwa
Ważna jest łatwość i niezawodność działania. Prysznic musi dać się uruchomić jednym prostym ruchem. Norma EN wymaga tu m.in., aby zawór nie mógł się samoczynnie zamknąć po uruchomieniu.

Natychmiastowa reakcja w razie wypadku
W razie wypadku należy natychmiast przystąpić do przemywania i powiadomić lekarza. Przemywanie należy kontynuować także w czasie transportu rannego, np. przez użycie butelek do przemywania oczu.

Butelki do płukania oczu
przydatne są m.in. dla pomieszczeń, w których praca nie odbywa się stale (np. akumulatornie albo place budowy). Butelki do płukania oczu mogą zapewnić pierwszą pomoc rannemu w ciągu najważniejszych pierwszych sekund. Jedna butelka do płukania oczu o poj. 500 ml wystarcza do płukania przez ok. 4 minuty. Dla zapewnienia dłuższego czasu płukania trzeba mieć do dyspozycji dalsze butelki do płukania oczu albo skorzystać z pobliskiej myjki do oczu, podłączonej do sieci wodociągowej.

Ważne: Regularna konserwacja pryszniców ratunkowych
Wszystkie prysznice ratunkowe powinny być regularnie – przynajmniej co 6 miesięcy – konserwowane i czyszczone. Ponadto należy regularnie sprawdzać ich funkcjonowanie (co najmniej raz na miesiąc albo według wskazań producenta).


Prysznice ratunkowe i płukanie oczu

Prysznice ratunkowe

Prysznice ratunkowe

Prysznice do ciała służą do odkażania całego ciała przy pracy z materiałami niebezpiecznymi. Wiele modeli jest dodatkowo wyposażonych w myjki do oczu i twarzy. Dostępne są modele do ustawienia lub montażu na ścianie. W asortymencie znajdują się także modele zabezpieczone przed mrozem i ogrzewane.


Jak znajdę właściwe rękawice ochronne?

Rękawice  ochronne do użytku zawodowego dzielone są  na kategorie środków ochrony indywidualnej, w zależności od stopnia zagrożenia:

Kategoria I

Ryzyko minimalne, niewielkie wymagania odnośnie ochrony
Kategoria II

Ryzyko średnie, środki ochrony indywidualnej niezaliczane do kategorii I i III, np. ochrona przed zagrożeniem mechanicznym
Kategoria III

Kompleksowa ochrona indywidualna przed zagrożeniem śmiercią lub poważnym, nieodwracalnym uszczerbkiem na zdrowiu, np. czasowa ochrona przed promieniowaniem lub chemikaliami


Kategorie specjalne / EN 407 / EN 511

Ochrona dostosowana do wymagań specjalnych, jak np. ochrona przed niską temperaturą albo rękawice strażackie.

Europejska dyrektywa 89/686/EWG nakazuje m.in. oznakowanie rękawic kategorii II i III piktogramami objaśniającymi ich działanie ochronne.

Wybór rękawic ochronnych znajdą Państwo w sklepie online.

Do sklepu


Jak chronić oczy w razie wypadku?

Wykorzystajcie Państwo nasz plan postępowania w wypadku z urazem oczu, aby móc zareagować szybko i prawidłowo.

Wybór okularów ochronnych znajdą Państwo w sklepie online.

Do sklepu online


Na co należy koniecznie zwracać uwagę przy płukaniu oczu?

Was ist bei einer Augenspülung unbedingt zu beachten?

Przy urazie okolicy oka konieczna jest natychmiastowa pomoc:

Butelki do płukania oczu z naszego asortymentu gwarantują:

 • szybką pomoc przy urazach oczu
 • patentowane nasadki do oczu, pomagające utrzymać je w pozycji otwartej
 • różne płyny do płukania dla różnych rodzajów stref zagrożenia

Przykład zastosowania butelki do płukania oczu

Butelki do płukania oczu mają jedną (typ Mono) albo dwie (typ Duo) ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka. Zapewniają one otwarcie powiek w czasie płukania. Dzięki temu jałowy płyn płuczący dostaje się prosto do zranionego oka.


Kiedy potrzebuję ochrony przed upadkiem z wysokości?

Wann benötige ich eine Absturzsicherung?

Czy dla danej czynności konieczne jest zabezpieczenie przed upadkiem, to zależy z reguły od wysokości potencjalnego upadku.

Wysokość upadku do 1 m:

Zabezpieczenia nie są potrzebne.

Wysokość upadku powyżej 1 m:

Muszą być zastosowane odpowiednie zabezpieczenia (zależnie od czynności np. poręcze, rusztowania albo szelki bezpieczeństwa).

W przypadku drabin o wysokości do 5 m można ewentualnie zrezygnować z dodatkowego zabezpieczenia, ale jest to różnie uregulowane zależnie od kraju lub od branży.


Chętnie Państwu doradzimy!

Czy potrzebna jest Państwu osobista porada? Prosimy o kontakt! Nasz zespół ekspertów chętnie pomoże Państwu rozwiać wątpliwości.

 • Profesjonalne doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania