Kontrola dostępu

Ochrona materiałów niebezpiecznych i wrażliwych stref roboczych przed nieuprawnionym dostępem

Co Państwu przychodzi na myśl, kiedy jest mowa o „kontroli dostępu”? Często nasuwają się wtedy obrazy kradzieży cennych przedmiotów albo wandalizmu. Ale czy pomyśleli też Państwo o materiałach niebezpiecznych? Firmy, które składują i posługują się materiałami niebezpiecznymi, ponoszą także odpowiedzialność za zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Stosując odpowiednie ograniczenia dostępu nie tylko utrudniają Państwo ingerencję z zewnątrz (np. kradzież lub manipulację). Zapobiegają Państwo także uzyskiwaniu dostępu do materiałów niebezpiecznych albo wrażliwych stref roboczych przez pracowników, którzy nie są przeszkoleni. W naszym praktycznym poradniku odpowiadamy na kilka ważnych pytań.Dlaczego materiały niebezpieczne i strefy robocze powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych?

W celu odpowiedniego zabezpieczenia środowiska, jak też zdrowia i życia pracowników niezbędne jest zapewnienie prawidłowych warunków magazynowania materiałów chemicznych, w szczególności niebezpiecznych.

Ogólne wymagania w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Zgodnie z par. 93 tego rozporządzenia, materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów. W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów. Dalsze, szczegółowe wymagania w zakresie magazynowania substancji niebezpiecznych zostały określone w par. 93-99: rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”.
Poza odpowiednim przystosowaniem miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych i zapewnieniem odpowiedniej organizacji związanej z użytkowanie danej substancji w zakładzie, niezbędne jest, by pracodawca poinformował pracowników o możliwości powstania nieprzewidzianych sytuacji, podczas których mogą wystąpić poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia, związane z występowaniem czynników, o których mowa w par. 101 ust. 1.

Źródłami informacji o zagrożeniach są przede wszystkim:

 • napisy i znaki ostrzegawcze na oznakowaniu opakowań,
 • znaki ostrzegawcze w magazynach i na rurociągach,
 • instrukcje bhp postępowania z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, w tym o działaniu rakotwórczym,
 • instrukcje bhp postępowania na wypadek awarii,   
 • karty charakterystyki,
 • uwzględnianie tematyki niebezpiecznych chemikaliów w szkoleniach bhp, w szczególności zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych substancjami lub preparatami o działaniu rakotwórczym.

Napisy i znaki ostrzegawcze są podstawową formą informowania o zagrożeniach, stąd zgodnie z par. 1 art. 221 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

W celu ochrony pracowników przed działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych pracodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagrożenie, dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez ten czynnik oraz ograniczenia ewentualnego ryzyka do możliwie niskiego poziomu.

Przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego, po pierwsze należy dokonać przeglądu stosowanych substancji i preparatów niebezpiecznych w procesie pracy. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.) określa jakie są to substancje i do jakich kategorii się je zalicza.

Jakie techniczne środki ochrony są możliwe?

Aby móc należycie wesprzeć działania organizacyjne zgodne z Państwa oceną zagrożeń także środkami technicznymi, oferujemy Państwu w naszym szerokim asortymencie liczne rozwiązania kontroli dostępu do stref magazynowych i roboczych. Poczynając od naszych systemów pomieszczeń technicznych, zaopatrzonych standardowo w ochronę antywłamaniową i oferujących szeroki program dodatkowego wyposażenia dla jeszcze większego bezpieczeństwa.

Magazyn materiałów niebezpiecznych

Systemy pomieszczeń technicznych:
Szerokie opcje wyposażenia zapewniają bezpieczeństwo

Nasze systemy pomieszczeń technicznych mają standardowo ochronę antywłamaniową klasy odporności do RC 4 według PN EN 1630. Uzupełniająco mogą Państwo jeszcze lepiej zabezpieczyć swój system dobierając z szerokiej oferty opcjonalnej techniki monitoringu odpowiednie składniki. Na przykład:

 • Sygnalizatory włamania
 • Monitoring video
 • Kontrola dostępu (systemy zamknięć mechanicznych, a także systemy dostępu uruchamiane odciskiem palca lub transponderem)

Elementami ograniczenia ryzyka jest podejmowanie działań technicznych i organizacyjnych oraz wdrażanie procedur ograniczających poszczególne czynniki ryzyka. Takim działaniem może być ograniczenie dostępu pracowników do substancji szczególnie niebezpiecznych, np. określanych, jako:

 • bardzo toksyczne,
 • żrące,
 • rakotwórcze i mutagenne,
 • odurzające,
 • skrajnie łatwopalne lub wybuchowe.
Ograniczenie dostępu może być realizowane przez przechowywanie substancji szczególnie niebezpiecznych w wydzielonych, zamykanych pomiesz- czeniach lub w zamykanych szafach. Działaniem organizacyjnym będzie także ograniczenie do niezbędnego minimum ilości tych substancji oraz prowadzenie ich ewidencji i spisu kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i ich mieszanin stosowanych w zakładzie.

Ważne: Podczas przechowywania substancji łatwopalnych należy również uwzględnić ochronę przeciwwybuchową.

Potrzebujesz indywidualne porady? Porozmawiaj z naszymi ekspertami! Chętnie doradzimy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami


Wiedziałeś o tym? Seria norm europejskich EN 1627 i nast. "Ochrona antywłamaniowa" opisuje klasyfikację stref zagrożonych oraz wymagania techniczne dla systemu wynikające z poszczególnych metod badania podanych w kolejnych normach (EN 1628 do EN 1630). Konkretnie opisane są następujące metody badania:

EN 1628: Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne. Zastosowanie obciążenia statycznego wytwarza siłę nacisku pozwalającą ocenić zasadniczą wytrzymałość.

EN 1629: Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne. Przy użyciu tarana symulowane są obciążenia analogiczne do kopnięcia nogą albo uderzenia barkiem.

EN 1630: Metoda badania dla określenia odporności na włamanie manualne, odtworzone w warunkach laboratoryjnych.

 

Klasa        odporności Czas oporu Maksymalny całkowity czas oporu Typ sprawcy i jego  zachowanie
RC 1 N Podstawowa ochrona przed próbami włamania przemocą fizyczną (głównie akty wandalizmu)
RC 2 N 3 minuty 15 minut Sprawca okazjonalny – dodatkowe zastosowanie prostych narzędzi, jak wkrętak, obcęgi i klin (standardowa szyba   okienna)
RC 2 3 minuty 15 minut Sprawca okazjonalny – dodatkowe zastosowanie prostych narzędzi, jak wkrętak, obcęgi i klin (od tej klasy wymagane jest oszklenie bezpieczne wg EN 356)
RC 3 5 minut 20 minut Sprawca nawykowy – dodatkowe zastosowanie drugiego wkrętaka i łomu
RC 4 10 minut 30 minut Sprawca doświadczony – dodatkowe użycie narzędzi do piłowania i przebijania, jak siekiera, łom, młotek i dłuto, a także wiertarka akumulatorowa
RC 5 15 minut 40 minut Sprawca doświadczony – dodatkowe użycie elektronarzędzi, jak np. wiertarka, wyrzynarka lub otwornica i szlifierka kątowa (maks. średnica tarczy 125 mm) – oszklenie musi przetrwać bezpośredni atak w czasie badania
RC 6 20 minut 50 minut Sprawca doświadczony – dodatkowe użycie   bardziej wydajnych elektronarzędzi, jak np. wiertarka, wyrzynarka lub otwornica i szlifierka kątowa (maks. średnica tarczy 230 mm) – oszklenie musi przetrwać bezpośredni atak w czasie badania

 

 

Ale nawet jeśli nie potrzebujesz dużego magazynu, nasze rozwiązania w zakresie przechowywania mniejszych ilości niebezpiecznych substancji zapewniają bezpieczną ochronę przed nieuprawnionym dostępem: szafy bezpieczeństwa, składy substancji niebezpiecznych i magazyny na butle gazowe są standardowo wyposażone w systemy zamknięć. W naszym sklepie internetowym znajdziesz również znaki niezbędne do oznakowania obszarów o ograniczonym dostępie, osłony drzwi i zamki elektroniczne do istniejących drzwi, a także kasetki na klucze.


Informacje techniczne na tej stronie zostały przygotowane starannie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Niemniej jednak DENIOS nie może dać gwarancji jakiegokolwiek bądź rodzaju ani przyjąć odpowiedzialności cywilnej, czy to w umowie, czy deliktowo albo w inny sposób, za ich aktualność, kompletność i poprawność ani wobec odbiorcy niniejszego magazynu ani osób trzecich. Wykorzystanie informacji i treści do własnych lub innych celów odbywa się na własne ryzyko. W każdym przypadku należy przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących na miejscu.


Chętnie Państwu doradzimy!

Potrzebują Państwo indywidualnej porady? Prosimy o kontakt. Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.

 • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania