Bezpieczne posługiwanie się butlami gazowymi

Bezpieczne posługiwanie się butlami gazowymi

W wielu zakładach pracy wykorzystuje się codziennie butle z gazem. Często z faktu, że w sferze prywatnej każdemu laikowi wolno jest korzystać z butli z gazem bez konieczności legitymowania się wiedzą z zakresu bhp wyciągany jest błędny wniosek, że stosowanie takich butli nie stwarza zagrożenia. Jednak ostrożność jest konieczna w każdym konkretnym przypadku – bo błąd w obsłudze butli gazowych może mieć katastrofalne skutki. Dlatego w codziennej pracy zakładu powinni Państwo przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących postępowania z butlami gazowymi i uwrażliwić na to swoich pracowników. W naszym praktycznym poradniku przekazujemy Państwu kilka pomocnych sugestii. Jeszcze więcej rzetelnej wiedzy fachowej – na miejscu w Państwa przedsiębiorstwie i z przystosowaniem do warunków w danym zakładzie – da Państwu Szkolenie praktyczne Bezpieczne obchodzenie się z gazami technicznymi" Akademii DENIOS.

W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo odpowiednie produkty służące do składowania butli gazowych i manipulowania nimi:

Zobacz produktyJakim przepisom podlegają czynności z gazami?

Butle gazowe należą do ruchomych pojemników ciśnieniowych gazu i znajdują zastosowanie w wielu branżach. Np. przy spawaniu w warsztatach, przy pracach w laboratorium albo z czynnikiem chłodniczym przy chłodzeniu i zamrażaniu. Przepisy poświęcone bezpiecznemu posługiwaniu się butlami z gazem są równie różnorodne, jak dziedziny, w których są one wykorzystywane.

Wymagania budowlane i ochrona przeciwpożarowa

Sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. [Dz.U.Nr 109 poz.719] Zgodnie z paragrafem 12 ww. rozporządzenia pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu muszą spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
W pomieszczeniach tych muszą być stosowane urządzenia spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 22.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem [Dz.U. Nr 263, poz.2203].
Ww. obiekty powinny posiadać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która jest aktualizowana co najmniej raz na 2 lata.Według paragrafu 12 rozporządzenia [Dz.U. z 2010 r. 109,poz.719]:

1. Wymagania dotyczące użytkowania butli z gazem płynnym do zasilania urządzeń i instalacji gazowych w budynkach określają przepisy techniczno-budowlane.

2. Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35 stopni C).

3. Dopuszcza się sytuowanie na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, w miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, do dwóch wiązek butli z gazem palnym, zawierających maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania.

4. Ww. butle zawierające gaz płynny, muszą być oddalone od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu co najmniej o 3m.

Jakim przepisom podlegają czynności z gazami?

Zgodnie z z paragrafem 13 ww. rozporządzenia:

1. Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych oznacza się zgodnie z Polskimi Normami,
2. Butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu,
3. W jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane:
- butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających,
- butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia;
4. Butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości,
5. Butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej;dopuszcza się układa nie butli w stosy o wysokości do 1,5 m,
6. Butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami,
7. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania i magazynowania butli z gazem płynnym określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z 6.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych [Dz.U. Nr 75, poz.846, z 2000 r. Nr 29 poz. 366 oraz z 2004r. Nr 43, poz.395].

Poza tym magazyny i rozlewnie gazu płynnego oraz bazy i stacje paliw płynnych muszą być wyposażone w urządzenia i instalacje spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.11.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 243 poz.2063] . W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem (paragraf 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [Dz.U.z 2010r. nr 109 poz. 719].

Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Ocena zagrożeń związanych z gazami – co wziąć pod uwagę

Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U Nr 138 poz.931].

Na podstawie ww. rozporządzenia, w zależności od rodzajów palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, występujących w strefach stosuje się następujące kategorie urządzeń:
1. w strefie 0 lub 20 - urządzenia kategorii 1;
2. w strefie 1 lub 21 - urządzenia kategorii 1 lub 2;
3. w strefie 2 lub 22 - urządzenia kategorii 1, 2 lub 3.

Pierwszą sprawą jest rozpoznanie ważnych dla oceny zagrożeń niebezpiecznych właściwości gazów stosowanych w Państwa zakładzie pracy. Dlatego najpierw należy gruntownie zapoznać się z kartą charakterystyki – bo w niej te właściwości są podane. Oprócz tego od 1 lipca 2006 poszczególne butle gazowe są odpowiednio znakowane zgodnie z PN EN 1089-3.

Dodatkową pomoc może też stanowić kolorystyka samych butli gazowych (więcej informacji na temat oznakowania butli znajdą Państwo poniżej). Jednak oznakowanie kolorami ma wyłącznie znaczenie pomocnicze i nie jest obowiązkowe! Dodatkowo muszą być uwzględnione dalsze czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ przy posługiwaniu się gazami i butlami gazowymi:

 • Wzrost temperatury/ciśnienia może spowodować przesunięcie granic wybuchowości (GGW/DGW)

 • Temperatura (może spowodować wzrost ciśnienia w pojemniku ciśnieniowym z gazem)

 • Właściwości chemiczne (np. niestabilność)

 • Samozapalność (zwiększone niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu)

 • Korozja (np. dwutlenek siarki może uszkadzać pojemnik)

 • Gazy trujące (np. chlor)

 • Niebezpieczeństwo uduszenia

 • Gazy cięższe od powietrza (mogą się gromadzić w pobliżu podłoża)

 • Polimeryzacja

Należy przy tym pamiętać, że zagrożenia towarzyszące posługiwaniu się gazami są tak różnorodne, że w tym miejscu można podać jedynie niektóre takie czynniki. Dokładna analiza zagrożeń powodowanych przez gaz poddawany ocenie musi być przeprowadzona w konkretnym przypadku.

Po analizie i ocenie zagrożeń wynikających z samego używanego gazu należy przyjrzeć się warunkom manipulowania nim. Chodzi tu m.in. o transport w obrębie zakładu pracy oraz przeróbkę/manipulowanie przez pracowników. Przykładami szczególnych zagrożeń są następujące sytuacje:

 • Niezamierzone uwolnienie (np. wskutek nieszczelnych połączeń armatury)

 • Mieszanie gazów (np. acetylenu z tlenem przy spawaniu)

 • Zewnętrzne oddziaływania na pojemnik ciśnieniowy z gazem (np. przewrócenie się)

 • Nieprawidłowa konserwacja (np. uszkodzony reduktor ciśnienia na armaturze)

 • Odstępstwo od przepisowego zastosowania


Ważne: Nie jest możliwe sporządzenie jednej „standardowej oceny zagrożeń” dla wszystkich gazów. Każdy gaz musi być rozpatrywany indywidualnie i oceniany stosownie do zagrożeń z nim związanych. Dalszą pomocą może tu być analiza przyczynowa. Dodatkowo przy ocenie zagrożeń związanych z gazami należy zasięgnąć opinii techników, użytkowników lub obsługi, żeby ew. zwrócić uwagę na takie czynniki zagrożenia, jakie dotąd przy sporządzaniu oceny nie zostały dostrzeżone.


Oznakowanie butli gazowych

Dla użytkownika najważniejsza jest wiedza, co konkretnie znajduje się w butli gazowej, zarówno przy sporządzaniu oceny zagrożeń, jak i przed przystąpieniem do używania. Najważniejszym źródłem informacji jest tu nalepka substancji niebezpiecznej umieszczona na butli gazowej. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje na temat właściwości gazu, jak np. numer UN i dokładną nazwę, informacje o składzie, dane producenta oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności.

Ale i kolor butli gazowej wskazuje jej zawartość już z takiej odległości, z jakiej jeszcze nie można odczytać nalepki. Oznakowanie butli gazowych od 1997 r. reguluje norma EN 1089. Podaje ona m.in. zasady jednolitej kolorystyki (EN 1089-3), która jest dodatkową informacją o właściwościach gazu w butli. Nasze infografiki umożliwią Państwu orientację (zob. poniżej tablice 1-4).

Oznakowanie butli gazowych

Uwaga: Kolorystyka wg PN EN 1089-3 dotyczy tylko górnej części, nie zaś płaszcza butli. Norma ta nie dotyczy butli w wiązkach i specjalnych pojazdach, ani też gaśnic i butli z gazem ciekłym. W okresie przejściowym do końca 2006 r. była dodatkowo na butlach drukowana duża litera „N” (= Nowe, Neu, New, Nouveau), dla odróżnienia od starych butli.

Kolor butli nie zastępuje nalepki substancji niebezpiecznej! Jest ona jedynym wiążącym oznakowaniem zawartości butli.


Jak bezpiecznie składować butle gazowe?

Składowanie, czy udostępnianie? Uwaga na różnice! W wielu zakładach pracy muszą się znajdować zapasy butli z gazem dla zagwarantowania ciągłości zaopatrzenia. Jeśli pojemniki ciśnieniowe gazu są przechowywane na zapas, to jest to uważane za składowanie.

Jeśli napełnione butle gazowe są trzymane w gotowości w każdorazowo koniecznej liczbie i wielkości...

... w celu rychłego podłączenia do urządzenia odbiorczego (jeśli to konieczne dla postępu pracy),
... na stanowiskach pracy do użytku podręcznego,
... na rampach lub placach przeładunkowych do rychłego wywiezienia,
... w pomieszczeniach sprzedaży w celu prezentowania asortymentu towarów

... to jest to już uważane za udostępnianie, a nie za składowanie.

Ilość udostępnianych materiałów niebezpiecznych powinna być zawsze przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ograniczana do racjonalnego minimum, koniecznego dla kontynuowania pracy danego dnia.

Przy składowaniu pojemników ciśnieniowych z gazem rozróżnia się składowanie w pomieszczeniach i składowanie na otwartej przestrzeni. Należy tu przestrzegać odpowiednio ogólnych przepisów bezpieczeństwa, jak i specyficznych dla danej lokalizacji. Poniżej przedstawimy Państwu niektóre spośród najważniejszych wymagań.

Zasadnicze przepisy bezpieczeństwa

Nieprawidłowo składowane butle z gazem mogą stanowić znaczne zagrożenie – np. w razie niekontrolowanego wypływu gazów wskutek uszkodzenia pojemnika ciśnieniowego albo wybuchu przy silnym wzroście temperatury. Dlatego butle gazowe należy generalnie chronić przed 5 czynnikami: silnym nagrzewaniem, ogniem, korozją, uszkodzeniem mechanicznym i bezprawnym dostępem. 

Chronić butle gazowe przed silnym nagrzewaniem
Chronić butle gazowe przed silnym nagrzewaniem
Nie narażać butli gazowych na kontakt z ogniem
Nie narażać butli gazowych na kontakt z ogniem
Chronić butle przed korozją przy składowaniu
Chronić butle przed korozją przy składowaniu
Zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym butli
Zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym butli
Nie pozwalać nieupoważnionym na wstęp do magazynu
Nie pozwalać nieupoważnionym na wstęp do magazynu

Najpierw należy uwzględnić wymagania wobec lokalizacji magazynu butli gazowych – bo nie wolno ich po prostu składować w dowolnie wybranym miejscu zakładu pracy. Niedopuszczalne jest składowanie butli na klatkach schodowych, w ciasnych przejściach lub przejazdach, garażach, pomieszczeniach roboczych i suterenach. Nie wolno tarasować dróg komunikacyjnych ani ewakuacyjnych składowanymi butlami gazowymi. Magazyn butli nie może być dostępny dla ruchu ogólnego. Osobom nieupoważnionym wstęp do magazynu musi być wzbroniony. Magazyn butli gazowych winien być zamknięty na klucz i oznakowany odpowiednimi znakami zakazu.

Od instalacji i urządzeń mogących być źródłem zagrożenia, jak np. silne nagrzewanie, należy zachować odstęp bezpieczeństwa powyżej 5 m. Ważne: Strefa ochrony nie może rozciągać się na sąsiednie działki ani na publiczne powierzchnie komunikacyjne. W strefie ochrony wykluczyć należy wykopy, kanały, studzienki odpływowe i zejścia do piwnic. Jeśli składowane są gazy palne, to ponadto obowiązują następujące zasady: Brak źródeł zapłonu w strefie ochrony. Gaśnica w gotowości w zasięgu ręki. W magazynach gazów palnych przynajmniej jedne drzwi muszą prowadzić wprost na zewnątrz.

Odnośnie wspólnego składowania różnych rodzajów gazu na otwartej przestrzeni przepisy nie nakładają  ograniczeń. Są jednak ograniczenia wspólnego składowania w pomieszczeniach – zwłaszcza, kiedy składowane są gazy zapalne, utleniające/sprzyjające pożarowi i ostro toksyczne lub trujące. Należy generalnie zapewnić odpowiednie odstępy bezpieczeństwa między różnymi butlami gazowymi zgodnie z Państwa oceną zagrożeń.

Dla zapobieżenia zagrożeniom mechanicznym butle z gazem sprężonym powinny być składowane możliwie na stojąco. Dla butli z gazem ciekłym składowanie na leżąco jest w ogóle niedopuszczalne. W każdym przypadku butle gazowe należy składować tak, aby stały bezpiecznie (lub leżały, jeśli składowanie na stojąco jest niemożliwe) i były zabezpieczone przed przetoczeniem się, przewróceniem i spadnięciem. Wykluczone musi być narażenie butli przez pojazdy lub inne urządzenia robocze. Może w tym pomóc np. założenie odpowiedniej ochrony odbojowej. Zawsze należy pamiętać, żeby zawory butli gazowych były zabezpieczone kapturkami ochronnymi i ew. nakrętkami zamykającymi. Wewnątrz magazynu nie wolno napełniać butli gazowych, przelewać ich zawartości ani w inny sposób naprawiać.

Składowanie butli poza budynkiem

Składowanie butli gazowych poza budynkiem

Z reguły najlepszą alternatywą jest składowanie butli gazowych na otwartej przestrzeni – bo wtedy wystarczająca wentylacja może być zapewniona w całkiem naturalny sposób. Za magazyny na otwartej przestrzeni uważane są również takie, które są otwarte co najmniej na dwie strony, lub też tylko z jednej strony, jeśli głębokość – mierzona od otwartej strony – nie jest większa niż wysokość strony otwartej. Strona pomieszczenia uważana jest za otwartą także wtedy, gdy jest okratowana siatką drucianą lub w podobny sposób.

Szafy i kontenery butli gazowych do ustawiania na zewnątrz zapewniają optymalne warunki dla bezpiecznego i przepisowego składowania butli. Ich ścianki boczne są okratowane siatką drucianą albo mają szczeliny wentylacyjne umożliwiające naturalną wentylację. Zadaszenia zapewniają wystarczającą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Wiele szaf i kontenerów na butle gazowe jest dodatkowo wyposażonych w uchwyty lub łańcuchy zabezpieczające, które skutecznie chronią butle przed przewróceniem się. Jeszcze jedna zaleta: Szafy i kontenery na butle gazowe są z reguły zamykane na klucz i w ten sposób spełniają wymaganie zabezpieczenia magazynu przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przeciwpożarowe magazyny butli gazowych do użytku na zewnątrz

Przeciwpożarowe magazyny butli gazowych do użytku na zewnątrz

W naszym asortymencie znajdą Państwo także wypróbowane w praktyce rozwiązania do składowania z ochroną ppoż. do 48 butli gazowych na otwartej przestrzeni.

Składowanie butli gazowych wewnątrz budynku

Choć z wielu względów idealny, magazyn butli gazowych na otwartej przestrzeni nie zawsze da się zrealizować. Jednak przy uwzględnieniu dodatkowych środków ochrony możliwe jest także składowanie butli gazowych w budynku. Oprócz wystarczającej wentylacji muszą m.in. być spełnione także następujące wymagania:

 • Stropy, ściany działowe i zewnętrzne pomieszczeń magazynowych muszą przynajmniej hamować ogień
 • Pomieszczenia magazynowe muszą być oddzielone od sąsiednich samozamykającymi się drzwiami hamującymi ogień
 • W pomieszczeniach magazynowych z gazami palnymi wolno stosować elektryczne urządzenia i instalacje tylko w wersji przeciwwybuchowej
 • Wykładzina podłogowa musi być wykonana z trudno zapalnego materiału
 • Między butlami z gazami palnymi, a butlami z gazami sprzyjającymi pożarowi musi być w magazynie zachowany minimalny odstęp 2 m
 • W pomieszczeniach magazynowych nie może być zagłębień, kanałów, odpływów podłogowych ani otworów do czyszczenia kominów
 • Odległość butli z gazem sprężonym od grzejników itp. musi wynosić co najmniej 0,5 m

Racjonalną alternatywą są ogniotrwałe szafy DENIOS na butle gazowe. Mają one próbę typu wg PN EN i nadają się tym samym do ustawiania wewnątrz budynków.

Oprócz zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, optymalną funkcjonalność zapewniają elementy wyposażenia takie jak przyłącze do wywiewu, regulatory do poziomowania na nierównym podłożu, przepusty rurowe do przewodów podłączeniowych oraz szyny montażowe. Przy zastosowaniu szaf na butle z gazem sprężonym typu G90 (o odporności ogniowej 90 minut) i G30 (30 minut) można także bez komplikacji udostępniać butle, pobierać ich zawartość i składować w pomieszczeniach roboczych.

Ogniotrwałe szafy na butle gazowe do wewnątrz budynku

Ważne: Przy składowaniu butli gazowych należy też zawsze koniecznie uwzględnić swoją ocenę zagrożeń! Odpowiednie środki bezpieczeństwa powinny być zawsze ustalane i realizowane w konkretnym przypadku. Należy także pamiętać o regularnym instruowaniu pracowników o właściwym postępowaniu z butlami gazowymi oraz o przekazywaniu im wskazówek roboczych.


Bezpieczna praca z butlami z gazem

Generalnie powinni Państwo ustalać środki i reguły bezpieczeństwa przy użytkowaniu butli gazowych w swoim zakładzie pracy na podstawie uprzednio sporządzonej oceny zagrożeń. Oto jednak kilka wskazówek ogólnych: Wszystkie ważne informacje na temat istotnych dla bezpieczeństwa właściwości gazów i wskazówki dotyczące konkretnych środków zabezpieczających zawarte są w karcie charakterystyki, przekazanej Państwu przez dostawcę gazu. Instruujcie Państwo zatrudnionych regularnie i w stosownym zakresie o korzystaniu z pojemników ciśnieniowych z gazem, o szczególnych zagrożeniach oraz środkach do realizacji w razie wypadków i awarii. Zwłaszcza przy zmianie butli konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i uwagi. Przed użyciem należy np. założyć przepisowe środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz włączyć instalację odciągową, jeśli jest. O ile to możliwe, należy także zapewnić wystarczającą wentylację naturalną.

Przed przystąpieniem do użytkowania lub przed zmianą butli należy się upewnić, czy podłączana jest właściwa butla z gazem, i wziąć pod uwagę specyficzne właściwości zawartego w niej gazu. Należy regularnie sprawdzać przewody i węże, czy nie wykazują uszkodzeń, i upewniać się o szczelności wszystkich połączeń. Dla uniknięcia uszkodzeń węży także na przyszłość, należy zwracać uwagę, aby nie ocierały się one o narożniki i krawędzie albo nie przecinały dróg komunikacyjnych, gdzie mogą być najeżdżane. Armatury, węże i narzędzia do tlenu muszą być zawsze wolne od smaru, oleju i zanieczyszczeń, bo inaczej zachodzi ryzyko samozapłonu. Butlę gazową należy zabezpieczyć przed przewróceniem się także na stanowisku pracy, a zawory butli zamykać przy dłuższych przerwach w pracy.


Na co zwracać uwagę przy transporcie butli z gazem?

Czy wiedzą Państwo, że butla gazowa może ważyć ponad 70 kg? Stwarza to niemałe ryzyko urazu – przede wszystkim w transporcie. Przy nieprawidłowym manipulowaniu butlą z gazem może dojść nie tylko do urazu osoby. Znacznie wzrasta też ryzyko uszkodzenia butli przy jej przewożeniu. W razie upadku może np. urwać się zawór będący najsłabszym punktem butli gazowej i dojść do nagłego uwolnienia się zawartości pod ciśnieniem. W ten sposób butle gazowe mogą się zmienić w prawdziwe pociski zdolne do przebijania nawet betonowych ścian. Dlatego w razie konieczności transportowania butli należy koniecznie przestrzegać wymagań bezpieczeństwa. Generalnie butle gazowe należy przewozić wyłącznie z nakręconym kapturkiem zaworu i także w transporcie chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem mogącym doprowadzić do wzrostu ciśnienia w butli.

Transport butli gazowych na terenie zakładu

Również w tym przypadku należy najpierw pamiętać o założeniu odpowiednich ŚOI (np. butów bezpiecznych i rękawic ochronnych). Przy transporcie butli gazowych absolutnie niedopuszczalne jest ich uderzanie, rzucanie i przetaczanie na leżąco. Generalnie należy też możliwie unikać przenoszenia butli przez osoby i przetaczania ich na stojąco. Wykorzystujcie Państwo zamiast tego wózki i stojaki do transportu butli. Te profesjonalne środki pomocnicze szczególnie zasługują na polecenie do czynności regularnie wykonywanych i mają liczne zabezpieczenia zapobiegające przewróceniu się, przetoczeniu i uderzeniu butli gazowych w transporcie. Jeśli konieczne jest przewiezienie butli gazowej na inne piętro, to nigdy w jednej windzie nie mogą się znajdować osoby i butle gazowe. Butle należy przenosić tylko dźwigiem, stojące na palecie. W naszym sklepie internetowym oferujemy specjalne palety do butli gazowych przystosowane do podnoszenia dźwigiem. Również wózki do butli gazowych i stojaki transportowe butli dla wózków widłowych i paletowych znajdą Państwo w naszym bogatym asortymencie.


Produkty do bezpiecznego manipulowania butlami gazowymi

Transport butli gazowych na drogach publicznych

Przy transporcie butli gazowych na drogach publicznych należy przestrzegać przepisów ADR (europejskiej konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych). Przed transportem zasięgnijcie Państwo informacji na temat dopuszczalnej maksymalnej ilości danej substancji przypadającej na jednostkę transportową. Należy też wziąć pod uwagę przepisy o wspólnym przewożeniu razem z innymi towarami niebezpiecznymi.

Jeśli ilość przewożonych przez Państwa materiałów nie przekracza ilości dopuszczalnej, to obowiązują następujące zasady:

 • Przewożenie wyłącznie szczelnych butli gazowych z ochroną zaworu (np. kapturkiem)

 • Nieotwieranie przesyłek

 • Umieszczenie przepisowego oznakowania i nalepek

 • Gaśnica w pojeździe

 • Korzystanie przede wszystkim z pojazdów odkrytych lub wentylowanych

 • Zakaz ognia i otwartego światła

 • Zakaz palenia tytoniu przy załadunku

 • W przypadku gazów trujących zabezpieczenie żywności, używek i pasz

 • Ochrona przed uszkodzeniem przez wystarczające zabezpieczenie ładunku

 • Dokumenty przewozowe w pojeździe

 • Pouczenie kierowcy pojazdu

 • Pojazd i kierowca muszą spełniać obowiązujące przepisy (bezpieczeństwo eksploatacyjne i drogowe, wyposażenie)

Powyższe zasady obowiązują także przy transporcie nieoczyszczonych pustych butli gazowych. W takim przypadku dokumenty przewozowe powinny zawierać odpowiednie informacje na temat przesyłek.

Przy przekroczeniu limitu przewożonych substancji należy przestrzegać dodatkowo przepisów specjalnych:

 • Dwie gaśnice w pojeździe

 • Dodatkowe wyposażenie ochronne

 • Kierowca pojazdu potrzebuje prawa jazdy ADR

 • Jednostka transportu i ew. sztuki przesyłki (przy stosowaniu kontenerów) muszą być specjalnie oznakowane

 • Obowiązują szczególne środki ostrożności przy zatrzymywaniu się, parkowaniu, załadunku i wyładunku

 • Ew. nadzorowanie pojazdów

 • Posiadanie przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem przez każdego członka załogi pojazdu

 • Przestrzeganie przepisów specjalnych dot. gazów trujących

 • Zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków ograniczających zdolność do czynności służbowych


Zastrzega się możliwość dokonywania zmian i wystąpienia pomyłek. Wszystkie udostępniane informacje zostały starannie zbadane. Mimo to DENIOS Sp. z o.o. nie może dać gwarancji aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przekazywanych informacji.


Szkolenie praktyczne „Bezpieczne obchodzenie się z gazami technicznymi”

Szkolenie praktyczne „Bezpieczne obchodzenie się z gazami technicznymi”

„Gazy techniczne to coś więcej niż gorące powietrze” – Posługiwanie się gazami technicznymi na co dzień w pracy kryje w sobie wiele zagrożeń. Sposobem wyraźnej redukcji tych zagrożeń jest uwrażliwienie wszystkich pracowników na najróżniejsze źródła ryzyka oraz poszerzenie ich wiedzy na temat technicznych środków bhp. Szkolenie „Bezpieczne obchodzenie się z gazami technicznymi” Akademii DENIOS wnosi ważny wkład np. do prewencji wypadków albo upowszechnienia znajomości zasad bhp.

Szkolenie prowadzą nasi eksperci od materiałów niebezpiecznych na miejscu w Państwa zakładzie. Dzięki temu treści szkolenia mogą być konkretne i dokładnie dostosowane do sytuacji w danej firmie. Na życzenie nasi wykładowcy uwzględnią przypadki szczególne (np. specjalne rodzaje gazu albo warunki magazynowe), a także naturalnie chętnie odpowiedzą na wszelkie indywidualne pytania.

Do oferty szkoleń


Chętnie Państwu doradzimy!

Potrzebują Państwo indywidualnej porady? Prosimy o kontakt! Znajdziemy odpowiednie dla Państwa rozwiązanie.

 

 

 • Fachowe doradztwo: Tel. 22 279 40 00

 • Pytania