Tamowanie wycieków

Elastyczne bariery odcinające, pokrywy wlotów kanałów DENIOS stanowią zaporę dla rozlanych cieczy. Pływające na wodzie bariery przeciwolejowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się oleju i ułatwiają wypompowanie go. Zestawy ratunkowe DENSORB dają duże możliwości tamowania mniejszych wycieków.

 


Tamowanie wycieków

Tamowanie wycieków

Niezależnie od tego, czy chodzi tylko o kapiące krople, czy o wielką katastrofę chemiczną, trzeba koniecznie zapobiec uwolnieniu cieczy niebezpiecznych dla wód i środowiska. Sorbenty DENSORB pozwalają szybko i niezawodnie reagować w nagłym wypadku. Mogą też Państwo zapobiegawczo porozkładać włókniny chłonne DENSORB w miejscach rozlewania, przy obrabiarkach, przy myciu części albo pracach konserwacyjnych. Przygotowanie sorbentów pomoże Państwu zachować wymogi prawne i standardy ekologiczne, jak ISO 14001. Szczególnie zestawy ratunkowe DENSORB dają Państwu duże możliwości zapobiegania, zarówno jako zestaw stacjonarny przy zagrożonym stanowisku pracy, jak i zestaw mobilny do szybkiej pomocy w miejscu wycieku. Jeśli mogą się uwolnić większe ilości cieczy, to dobrym sposobem uniknięcia szkód w środowisku są elastyczne bariery odcinające albo pokrywy wlotów kanałów DENIOS.


Jakie produkty są mi potrzebne w razie wycieku?

W najlepszym razie użytkownicy już zapobiegawczo rozkładają włókniny chłonne DENSORB w punktach nalewania, przy obrabiarkach, przy myciu części albo pracach konserwacyjnych. Przygotowanie sorbentów pomoże zachować wymogi prawne i standardy ekologiczne, jak ISO 14001. Zwłaszcza zestawy ratunkowe DENSORB dają duże możliwości tamowania mniejszych wycieków, zarówno jako zestaw stacjonarny przy zagrożonym stanowisku pracy, jak i zestaw mobilny do szybkiej akcji w miejscu wycieku.

Jeśli w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnych miejsc wycieku na terenie zakładu znajdują się studzienki albo wloty do kanałów, to w razie awarii powinny one natychmiast zostać zamknięte, żeby nie dopuścić do wlania się cieczy do kanalizacji. Do tego celu oferujemy Państwu różne maty i korki uszczelniające , które stanowią zaporę dla cieczy. Z kolei ochroną dla drzwi i bram przed niekontrolowanym rozlewaniem się cieczy mogą być bariery , dzięki którym ciecz nie może wydostać się poza zalane pomieszczenie i wyrządzić dalszych szkód.

Zwłaszcza przy rozlaniu olejów w pobliżu wód albo na ich powierzchni trzeba działać szybko, żeby ograniczyć skażenie środowiska. Pływające na wodzie bariery przeciwolejowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się oleju i ułatwiają wypompowanie go.

Zbieranie oleju z wody za pomocą włókniny chłonnej i bariery przeciwolejowej

Jakie konsekwencje grożą w razie nieprzestrzegania przepisów o tamowaniu wycieków?

Przykład tamowania wycieku matą uszczelniającą

Choć każde przedsiębiorstwo już ze względów moralnych powinno się starać uniknąć możliwej katastrofy ekologicznej, są też jasne przepisy nakładające na zakłady obowiązki na taką ewentualność. Chodzi m.in. o ustawę o gospodarce wodnej, ustawę o szkodach w środowisku oraz rozporządzenie o bezpieczeństwie eksploatacji. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grożą dotkliwe kary.

Tak np. przedsiębiorstwo będące sprawcą rozlania oleju na wodach jest obowiązane ponieść koszty odpowiednich działań rekultywacyjnych zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej. Przy niezachowywaniu koniecznych standardów bezpieczeństwa w profilaktyce można także utracić ochronę z tytułu zawartego ubezpieczenia.