Narzędzia nieiskrzące do stref zagrożonych wybuchem


Dlaczego narzędzia mają być nieiskrzące?

Narzędzia nieiskrzące

Bo przy uderzeniach typowych narzędzi stalowych mogą powstawać iskry. Taka iskra może z kolei spowodować eksplozję mieszaniny gazu z powietrzem. W strefach roboczych, w których mogą powstawać te mieszaniny albo w których one już występują, trzeba za wszelką cenę wykluczyć powstawanie iskier zdolnych do zapłonu. Stosowanie nieiskrzących narzędzi to tylko jeden, ale bardzo ważny kierunek prewencji przeciwwybuchowej w przedsiębiorstwie. Narzędzia te są wykonane ze stopów specjalnych na bazie miedzi. Przy ich używaniu należy jednak stosować się do poniższych wskazówek.

Wskazówki dot. użytkowania

Nawet stosując narzędzia nieiskrzące nigdy nie można całkowicie wykluczyć powstawania iskier zdolnych do zapłonu. Dlatego zalecane są następujące działania:

  • Powierzchnie zardzewiałe lub pokryte powłoką zawierającą metale lekkie należy zwilżyć przy pracy z olejem lub wodą
  • Najlepszym rozwiązaniem jest usunięcie rdzy jeszcze przed przystąpieniem do pracy
  • Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia roboczego i stanowiska pracy
  • Pojemniki, aparaty i rurociągi mogą wymagać wypełnienia gazem obojętnym
  • Należy uważać, aby nie spowodować iskrzenia przez spadające obrabiane przedmioty lub inne obiekty
  • Należy zwrócić uwagę, aby odzież robocza nie zawierała części stalowych

Wskazówki dot. konserwacji

Czarny wykrzyknik na żółtym trójkącie oznacza nakaz zachowania ostrożności i najwyższej uwagi.

Narzędzia nieiskrzące wykonane są z możliwie mało twardych stopów. Z tego powodu są one bardziej wrażliwe niż narzędzia stalowe. Trzeba to uwzględnić przy ich użytkowaniu. W razie wystąpienia oznak zużycia wskazane jest poddanie narzędzi zawczasu konserwacji. W związku z tym ważne jest także, aby każde narzędzie było stosowane tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a więc np. nie należy używać dłuta jako łomu ani normalnego klucza maszynowego jako udarowego. Klienci powinni przy konserwacji wziąć pod uwagę poniższe ostrzeże:

  1. Narzędzi nieiskrzących ze stopu miedzi i berylu, jak np. szpachle, wkrętaki, szczypce itp., z różnych względów nie wolno w żadnym razie doszlifowywać w taki sposób, jak narzędzia ze stali
  2. Po nagrzaniu do temperatury powyżej 250°C właściwości użytkowe stopu miedzi i berylu w znacznej mierze zanikają i narzędzie zachowuje już tylko twardość miedzi. Staje się więc praktycznie bezużyteczne!

Dlatego narzędzia z CuBe (stopu miedzi i berylu) powinny być szlifowane wyłącznie na mokro. Eliminuje to powstawanie przy szlifowaniu pyłów i oparów, których wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. Noszenie dalszej odzieży ochronnej jest obowiązkowe. Nie zalecamy kucia naprawczego narzędzi ze stopu miedzi i berylu!